Mali by sme žiť taký ži­vot, na ktorý sme pyšní a od kto­rého si ne­pot­re­bu­jeme od­dých­nuť. V ži­vote stret­neš 3 typy ľudí, ktorí ho zme­nia. Sú to muži, do kto­rých sa bez­hlavo za­mi­lu­ješ, no ne­skončí to väč­ši­nou šťastne. 

Pr­vého stre­tá­vame väč­ši­nou na stred­nej škole, v ob­dobí, kedy do­spie­vame a akosi ne­vieme ro­zo­znať, kto to s nami myslí vážne a kto nás má len na po­ba­ve­nie. V tomto ob­dobí ne­chá­peme ani úplne svoju hod­notu a ča­sto­krát ju zne­va­žu­jeme, preto naj­viac tr­píme, i keď si mys­líme, že ži­jeme prí­behy lásky ako z roz­prá­vok.

Mys­líme si, že už ni­kto iný ne­príde a on je pre nás stvo­rený. Je to naša prvá láska, ktorá má vy­dr­žať navždy. Do­konca ve­ria tomu aj naši ro­di­čia, ktorí si ich po­ten­ciál­neho zaťa ob­ľú­bili. Aj keď možno tu­šíme, že niečo nie je správne, sna­žíme sa to udr­žať. Me­níme sa, do­spie­vame a tak sa často je­den dru­hému od­cu­dzíme. Prav­dou však je, že má­lo­kto zo­stane so svo­jou lás­kou celý ži­vot.

zdroj: pin­te­rest.com

Druhý typ člo­veka je ten, ktorý ťa na­učí zná­šať bo­lesť. Je to láska plná ma­ni­pu­lá­cie a klam­stiev, ktorá nás však na­učí, čo od lásky a od toho dru­hého chceme. Je dô­le­žité, aby sme túto lásku za­žili a po­cho­pili vlastnú se­ba­hod­notu. Naj­skôr sa nám to zdá ako naj­hor­šia vec, ktorá sa nám mohla stať, ne­skôr však zis­tíme, že to lek­cia, ktorá nám do ži­vota dala viac, ako sme si mys­leli. Exis­tuje vô­bec nie­kto, kto sa v láske ne­s­kla­mal?

„Jed­nou z na­jak­trak­tív­nej­ších vecí je pre mňa úsi­lie. Nie­kto, kto sa so mnou na­ozaj chce po­roz­prá­vať, stret­núť a uro­biť ma sú­čas­ťou svojho ži­vota.“

Tre­tia láska je druh spo­je­nia, ktorý si ne­do­ká­žeme vy­svet­liť a mys­líme si, že sú to len naše ilú­zie. Ne­plá­nu­jeme ju a ne­chá­peme ju. Je to láska bez oča­ká­va­nia. Je to tá vy­snená, ktorá nemá žiadne „ale“ alebo „mu­síš byť taký…“. Je to ten správny člo­vek, o kto­rom sme vždy sní­vali a mys­leli sme si, že ne­príde. Ale on pri­šiel. So všet­kými jeho chy­bami, ktoré si uve­do­muje. Chce ťa takú, aká si. Je to ľud­ská láska s chy­bami, ale s po­ro­zu­me­ním. Na túto lásku však mu­síme byť pri­pra­vené.

„Nie­kedy nás bo­lesť na­učí veci, ktoré by nás ra­dosť ni­kdy na­učiť ne­do­ká­zala.“

Nie každý má to šťas­tie stret­núť v ži­vote tieto 3 typy lásky, no ver mi, že do­sta­neš len to, čo si za­slú­žiš a na čo si pri­pra­vená.

 

Zdroj: dai­ly­oc­cu­pa­tion.com

Komentáre