Láska je slepá. Mno­ho­krát ob­ha­ju­jeme ne­zod­po­ved­ných par­tne­rov, za kto­rých by sme ho­ci­kedy str­čili do ohňa obe ruky. Ne­ozýva sa preto, lebo je na su­per­taj­nej mi­sii, no pre is­totu vám za­káže všet­kých ka­ma­rá­tov opač­ného po­hla­via. A to je ne­raz len za­čia­tok vzťa­ho­vej ka­ta­strofy. Po­zrite sa na de­sať naj­čas­tej­ších vecí, ktoré ro­bia muži, ktorí vás vô­bec ne­mi­lujú (i keď ich slovné vy­zna­nia tvr­dia presný opak).

Možno to pre nie­ktoré z nás bude bo­lestné. Ale ak tento člá­nok ot­vorí oči as­poň jed­nému člo­veku, po­tom sme ho ne­pí­sali zby­točne.

Ozve sa po ne­sku­točne dl­hej dobe

Oz­val sa vám fra­jer, kto­rého ste ne­vi­deli zo­pár me­sia­cov? Väč­šinu sa pri­po­me­nie práve v tej naj­nev­hod­nej­šej dobe. Vy sa už po­maly lí­žete z rán, pre­stá­vate ve­riť tomu, že bol na „za­hra­nič­nej mi­sii“… Ko­nečne sa vám ozve. Av­šak nie preto, aby zis­til, či ste v po­riadku. Zau­jíma ho len jedno. Či ste ešte stále do neho za­mi­lo­vaná. Ak áno, vy­hral. Vie, že má na­vrch.

Ozve sa prvý. Av­šak v sku­toč­nosti ho vô­bec ne­zau­jí­mate

Môže vám na­pí­sať na Fa­ce­book či Ins­ta­gram. Dnešná doba (žiaľ­bohu) praje vir­tu­ál­nym vzťa­hom. Ak však na­píše prvý, ešte nič to ne­musí zna­me­nať. Ak píše len o sebe, pri­čom váš svet má „v paži“, buďte na po­zore. Ten chlap mi­luje len seba.

Stret­nu­tie na­živo? To nie je nič preňho!

Mô­žete si pí­sať dlhé me­siace či roky. Ale ak sa vaša ko­mu­ni­ká­cia ča­som ne­pre­su­nie do re­ál­nej ro­viny a ne­vy­ústi do re­ál­neho stret­nu­tia, asi to ne­bude mať veľký zmy­sel. Len vás na­mo­táva. Preto buďte ot­vo­rená no­vým mož­nos­tiam. To nie je par­tner pre vás.

Pre­stane sa ozý­vať

Chlap, ktorý vás mi­luje, sa ozve. Vždy.  Nehrá sa s vami hru na mačku a myš. My si však v sebe ne­raz vieme ta­kéto ko­na­nie ob­há­jiť. Za­čneme samé seba pre­svied­čať, že ur­čite sa ne­ozýva preto, aby sme po ňom ešte viac tú­žili. Vô­bec nie. Ne­ozýva sa preto, pre­tože jed­no­du­cho nemá zá­u­jem. A bodka. K tomu už na­ozaj niet čo do­dať.

Žiarli

Nechce vás, ale zá­ro­veň sa prí­šerne bojí toho, že sa vo va­šom okolí ob­javí ďalší chlap. Preto bude čí­hať a son­do­vať. Váš vzťah to však ni­jako ne­po­silní. Práve na­opak.

Hľadá „špe­ciálny“ vzťah

Môže vám tvr­diť, že ste preňho spriaz­nená duša či naj­lep­šia ka­ma­rátka. Ale je nor­málne, že žena chce byť nie­kedy viac, než len „naj­lep­šou ka­moš­kou“.

Čas s vami skre­sáva na ne­vy­hnutné mi­ni­mum

Pres­nej­šie po­ve­dané, príde za vami len vtedy, keď má chuť na sex. Možno ostane ešte chví­ľočku na po­kec či ve­čeru, ale ak muž ne­cíti vnú­tornú po­trebu trá­viť s vami čas, niečo asi s va­ším vzťa­hom nie je v po­riadku. Preto aj toto je dô­kaz toho, že vás ne­mi­luje. Bo­hu­žiaľ.

Ne­pred­staví vás ani ro­dine, ani pria­te­ľom

Prečo by to aj ro­bil? Ak vás ne­mi­luje, nemá po­trebu za­ťa­ho­vať vás do svojho sú­krom­ného ži­vota. Načo vás bude pred­sta­vo­vať svo­jim ro­di­čom, keď vás o pár týž­dňov (či me­sia­cov) vy­s­trieda iná?

Be­rie vás len ako ka­mošku

A te­raz to (vý­ni­močne) ne­mys­líme iro­nicky. Rád vás vidí, nemá prob­lém vás po­zvať na pivo. Je pred vami sám se­bou, chodí v tren­kách, pri­čom sa vô­bec ne­snaží na vás za­pô­so­biť. Mô­žete sa sna­žiť, no ak to ne­cíti, len veľmi ťažko pre­ko­náte le­vel ka­ma­rát­stva.

Ne­zau­jíma ho spo­ločná bu­dúc­nosť

Ak by ste mu ná­ho­dou spo­me­nuli spo­ločné bý­va­nie, prav­de­po­dobne zdúchne ako gá­for. Žije tu a te­raz, ne­cíti po­trebu váš vzťah-ne­vzťah po­su­núť na inú úro­veň. Ne­mi­luje vás, no to vô­bec nie je vaša chyba. Láska sa nedá vy­nú­tiť. A s tým mu­síme všetci po­čí­tať.

Ak ste sa aj vy na­šli v na­šom článku, ne­zú­fajte. Berte to tak, že as­poň ne­mu­síte strá­cať čas s ne­pe­res­pek­tív­nym par­tne­rom. Po­zrite sa vô­kol seba. Nie­kde tam sa môže na­chá­dzať muž, ktorý vás sku­točne bude mi­lo­vať.

zdroj: brigth­side

Komentáre