Nie­kedy to vedci a najmä ľu­dia pre­há­ňajú a ty už ani ne­vieš, čo je zdravé. Sú však veci, ktoré sú sku­točne ove­rené a my sme si ich pre teba zo­zbie­rali. Toto sú naj­väč­šie mýty a klam­stvá, kto­rým ve­ríme, no vô­bec nie sú prav­divé. 

Mu­síš piť mi­ni­málne 2 a pol litra vody denne. Prav­dou je, že tvoje telo presne vie, kedy po­tre­buje vodu, takže mu na­čú­vaj. Ak máš po­cit smädu, tak sa napi, no neh­roť to a ne­snaž sa piť až nad­by­tok vody len preto, lebo to ho­vo­ria v re­klame. Tvoje telo vie, koľko vody po­tre­buje.

De­tox by si mala mať as­poň raz za me­siac. Ne­pot­re­bu­ješ žiadny de­to­xový plán – náš or­ga­niz­mus to robí za nás. Ak máš zdravé ob­ličky a zdravú pe­čeň, tvoje telo už dáva von to­xíny z tela. Väč­šina týchto de­to­xo­vých očíst ti môže iba za­ne­chať po­cit ma­lát­nosti, únavy a sla­bosti.

Ovocné šťavy po­má­hajú s chud­nu­tím. Áno, sa­moz­rejme, že sú zdravé, no ne­treba to s nimi pre­há­ňať. Te­kuté ka­ló­rie sú tiež ka­ló­rie, takže sa na šťavy ne­treba dí­vať ako na ná­poj, ale ako na po­tra­vinu.

zdroj: unsp­lash.com

 

Káva nie je zdravá. Káva má síce zlú po­vesť a prav­dou je, že v krát­ko­do­bom ho­ri­zonte môže káva zvý­šiť krvný tlak.  Dl­ho­dobé štú­die však do­ka­zujú, že káva prá­veže môže zní­žiť ri­ziko vzniku nie­kto­rých zá­važ­ných ocho­rení.

Vaj­cia zvy­šujú cho­les­te­rol a nie sú vô­bec zdravé. Pravda je však úplne iná. Aj na­priek tomu, že vaj­cia  ob­sa­hujú vy­soký cho­les­te­rol, ne­zvy­šujú zlý cho­les­te­rol v krvi, a je úplne v po­riadku, ak si 3 krát to týždňa do­pra­ješ túto su­ro­vinu.

Maslo je ne­zdravé. Vďaka vojne kvôli na­sý­te­ným tu­kom, sa stalo maslo uzná­vané ako ne­zdravá po­tra­vina. Vý­rob­co­via ho teda na­hra­dili mar­ga­rí­nom. Väč­šina mar­ga­rí­nov ob­sa­hujú veľké množ­stvo spra­co­va­ných rast­lin­ných ole­jov, a často sa do zmesi pri­dá­vajú aj trans tuky.

Ak pre­hl­tneš žu­vačku, po­le­pia sa ti črevá. Toto je úplný mý­tus. Celý prin­cíp spo­číva iba v tom, že po jej pre­hl­tnutí sa do­stane cez ža­lú­dok až do čreva. Po­čas tejto cesty sa čias­točne na­trávi, no zvyšky, ktoré telo ne­bude ve­dieť na­trá­viť či vstre­bať, sa jed­no­du­cho vy­lú­čia.

Komentáre