Ne­hľa­dám  nie­koho, kto by mi ve­del vy­pl­niť môj voľný čas. Ten si viem na­je­fek­tív­nej­šie za­pl­niť ja sama.

Do­spela som do štá­dia, kedy si za­čí­nam uve­do­mo­vať čo chcem. Čo po­tre­bu­jem. Akého člo­veka pri sebe str­pím, ba do­konca ho do­ká­žem mi­lo­vať. Moja dobrá ka­ma­rátka mi ne­dávno po­su­nula je­den veľmi zau­jí­mavý po­streh:

„Vo vzťahu sú dô­le­žité dve veci. Pr­vou je to, akú má chlap osob­nosť, druhá je spô­sob, akým sa k tebe správa.“

Často si k sebe vy­be­ráme ľudí, pri­čom nám po­sta­čuje len jedna z týchto vecí. Člo­vek, ktorý sa k nám do­káže sprá­vať úžasne, nás po lep­šom zblí­žení až tak ne­zaujme, za­tiaľ čo člo­vek, ktorý nám úplne vy­ho­vuje sa k nám správa ne­vhodne. Prečo by sme sa mali uspo­ko­jiť len s 50% ? V ta­kých prí­pa­doch kla­meme samé seba o tom, že po­lo­vica nám stačí. Muž, s kto­rým si máme pred­sta­viť pod­statnú časť nášho ži­vota by na­ozaj mal spĺňať obe kri­té­ria.

Mor­ning. @mood_pas­sion via 📸 @bec­ca­becz­ten TAG YOUR LOVE ❤️

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

Nech­cem chlapa, ktorý sa bude zau­jí­mať v pr­vom rade o to ako vy­ze­rám a až po tom o to ako sa v sku­toč­nosti cí­tim. Možno, ho to v ko­neč­nom dô­sledku zau­jí­mať ani ne­bude. Nech­cem po­vr­chný vzťah, v kto­rom sa bu­deme do­okola roz­prá­vať o tom ako sa máme a čo ro­bíme. Ne­hľa­dám muža, ktorý zu­teká, keď uvidí prvé prob­lémy.

Už ma ne­zau­jí­majú po­vr­chné roz­ho­vory „o ni­čom“. Chcem ve­dieť, aké si bol dieťa. Rada by som po­znala aký máš ná­zor na ži­vot po ži­vote, aký máš po­stoj k tý­ra­niu zvie­rat, či ži­votu. Chcem ve­dieť, aké chyby si uro­bil a čo ťa v ži­vote na­učili. Chcela by som po­čuť o ľu­ďoch, ktorí ti pre­šli ži­vo­tom a niečo v ňom za­ne­chali. Zau­jí­majú ma tvoje prob­lémy, ktoré ti nie­kedy ne­do­vo­lia v noci spať. Po­tre­bu­jem ve­dieť, čo ťa roz­ve­selí vo chví­ľach, kedy sa všetko zdá strašné. Mu­sím po­znať tvoje hra­nice to­le­ran­cie. Chcem vi­dieť ako sa sprá­vaš k ľu­ďom. Aj k tým, z kto­rých ne­bu­deš mať ni­kdy úži­tok. A rov­nako chcem aby si tieto veci ve­del aj ty o mne.

Som una­vená z plyt­kých ľudí, ktorí nám do ži­vota ne­pri­ná­šajú žiadnu hĺbku. Chcem nie­koho, kto za­tra­sie ce­lým mo­jím ves­mí­rom a ja bu­dem ve­dieť, že je člo­vek, kto­rému sa oplatí ve­no­vať tak dra­ho­cenný čas.

Komentáre