Ak znova uvi­dím ne­jaký „vo vzťahu“ sta­tus na fa­ce­bo­oku, asi za­čnem kri­čať. Ne­viem, či to za­ží­vam iba ja, ale všetci z môjho oko­lia akoby boli za­sia­hnutý amo­ro­vým ší­pom lásky. Nie­kedy sa cí­tim ako piate kolo na voze, ale viem, že skôr ako skon­čím v ne­ja­kom vzťahu, chcem sti­hnúť ešte veľa vecí.

Tak­mer všetky so­ciálne siete nám tvr­dia, že ženy za­čí­najú sní­vať o svadbe pri­bližne keď majú päť ro­kov. O tom, aké budú mať šaty, ako budú krá­čať ulič­kou k svo­jej láske. Tak to ur­čite ne­bol môj prí­pad. Ja som bola za­nep­ráz­dnená hrami s cha­lanmi a tým, ako vy­svet­lím mame, že mám znova dieru na ko­lene.

Áno, ak sú všetci tvoji ka­ma­ráti za­daní, nie je to nič moc. Ale kým bu­deš ča­kať na svojho princa na bie­lom koni, dám ti jednu radu.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­rob nič, na čo nie si pri­pra­vená. Choď a ob­ja­vuj svet. Zisti, kto si, aby si o to už ni­kdy ne­prišla.

Toto bolo presne to, čo som ja po­tre­bo­vala po­čuť. Je jed­no­du­ché skon­čiť v ne­ja­kom vzťahu, ale ťaž­šie je nájsť samú seba a uží­vať si to. A to je presne to, čo chcem do­siah­nuť pred­tým, ako s nie­kým osta­nem po zvy­šok ži­vota.

Mla­dosť má svoje plusy aj mí­nusy. Zis­ťu­ješ kto si a čo v ži­vote chceš. Je to fajn. Je fajn ro­biť chyby a hľa­dať samú seba. A preto skús pri­jať fakt, že si ne­za­daná a byť šťastná.

Za­tiaľ sa nech­cem usa­diť. Nech­cem si nájsť se­ri­óznu prácu a trvalý vzťah. To čo chcem je ob­ja­vo­vať svet. Zis­ťo­vať v čom som dobrá a v čom nie. Spoz­ná­vať ľudí a byť šťastná. Ro­biť iných ľudí šťast­nými.

A keď ma to pre­stane ba­viť a ko­nečne zis­tím kto vlastne som, tak vtedy áno. Vtedy bu­dem pri­pra­vená po­ve­dať áno tomu, kto si na mňa po­čká.

Komentáre