Zmeň ich ešte dnes.

Máš po­cit, že aj ty si je­den z tých ľudí, ktorí sa dajú ľahkú pre­hliad­nuť. Ni­jako ob­zvlášť ne­vy­ni­káš, ľu­dia si ťa ne­za­pa­mä­tajú a nie si at­rak­tívna. Ako to zme­niť? Jed­no­du­cho – stačí si len tro­chu viac ve­riť. A keď pop­ra­cu­ješ na týchto 13 jed­no­du­chých ve­ciach, mô­žeš byť at­rak­tív­nej­šia ešte dnes.

Vy­chut­ná­vaj si aj tie naj­men­šie ra­dosti ži­vota

Vy­chut­ná­vaj si pl­nými dúš­kami všetko a všade. Pre­cíť to kaž­dou jed­nou bun­kou v tvo­jom tele. Urob aj z oby­čaj­ného je­de­nia pizze ten naj­do­ko­na­lejší zá­ži­tok a pre­meň ho a ne­za­bud­nu­teľný mo­ment.

Udr­žuj si po­zi­tívny po­stoj

Ne­mrač sa. Ne­zner­vóz­ňuj sa. Ne­buď na­štvaná a nech­múr sa. Na­miesto toho sa skús usmie­vať a ne­us­tále si udr­žia­vať po­zi­tívny prí­stup k ži­votu. Ver či nie, dobre na­la­dení ľu­dia sú vo vše­obec­nosti at­rak­tív­nejší.

Pre­staň zá­vi­dieť

Zá­visť je ti­chý jed, ktorý ťa po­stupne za­bíja. Skús sa cez to pre­niesť. Od­pus­tiť. Urob krok a po­hni sa ďa­lej. A čo je ešte dô­le­ži­tej­šie, po­maly sa učte, ako do­priať iným veci, ktoré sama ne­mô­žeš mať. Je to ná­ročné, ale stojí to zato.

Urob si čas na seba

Áno, kúp si tie pekné šaty, po kto­rých stále po­ku­ku­ješ v ob­chode. Áno, raz za čas si mô­žeš jed­no­du­cho vy­lo­žiť nohy a ne­ro­biť nič. Ne­za­budni sa sta­rať aj o seba a ukradni si tro­chu času pre seba.

Snaž sa jesť zdrav­šie

Ho­vorí sa, že sme to, čo jeme. At­rak­tív­nejší ľu­dia nie sú at­rak­tívni kvôli tomu, akú majú po­stavu, ale kvôli tomu, aký je ich po­stoj. Ak bu­deš jesť o čosi zdrav­šie, bu­deš mať viac ener­gie, bu­deš sa cí­tiť lep­šie a tvoje se­ba­ve­do­mie vy­skočí sme­rom na­hor. A se­ba­ve­do­mie s at­rak­ti­vi­tou spolu cho­dia ruka v ruke.

Ži o čosi ak­tív­nej­šie

Na­miesto te­le­ví­zora sa choď po­obede rad­šej prejsť do prí­rody alebo sa zo­ber na ne­jakú túru. Skús do svojho ži­vota za­kom­po­no­vať tro­chu viac po­hy­bo­vej ak­ti­vity. Bu­deš sa cí­tiť šťast­nej­šie, tvoje se­ba­ve­do­mie stúpne a už zase sme v tom is­tom kruhu.

Do­praj si do­sta­tok spánku

Únava sa do­káže pod­pí­sať na na­šom psy­chic­kom, ale aj fy­zic­kom zdraví a vzhľade. Do­praj si toľko kva­lit­ného spánku, koľko by si mala mať a vstá­vaj ráno s dob­rým a svie­žim po­ci­tom do no­vého, skve­lého dňa.

Ži v prí­tom­nosti

Každý oka­mih sa po­číta. Pre­staň sa stre­so­vať nad bu­dúc­nos­ťou a ne­lipni na mi­nu­losti. Všetko, na čom zá­leží, sa deje tu a te­raz. Ži pre daný mo­ment. A ži na­plno.

Ne­boj sa

Možno to znie ako tá najh­lú­pej­šia rada na svete, ale je to tak. Ne­boj sa. Ne­boj sa po­ve­dať si svoj ná­zor. Ne­boj sa ísť a uro­biť to. Ne­boj sa vy­stú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny. Ná­dych, vý­dych a 20 se­kúnd tvo­jej ne­smier­nej gu­ráže za­čína práve te­raz.

Oce­ňuj ľudí, ktorí ti po­mohli

Ne­pri­pi­suj všetky zá­sluhy iba sebe. Váž si a oce­ňuj všet­kých ľudí, ktorí ti po­mohli na tvo­jej ceste sme­rom na­hor. Na ľudí to pô­sobí at­rak­tív­nej­šie.

Pre­staň ro­biť veci, ktoré nech­ceš

Ne­ho­vor áno na všetko. Ak niečo nech­ceš uro­biť, proste to ne­rob. Po­znáš sa do­sta­točne dobre na to, aby si ve­dela, kde sú tvoje hra­nice. A ni­kdy ne­choď za ne – už vô­bec nie kvôli iným ľu­ďom.

Ne­oho­vá­raj

Snaž sa oho­vá­ra­nie ob­me­dziť na mi­ni­mum, alebo ho úplne vy­ho­diť zo svojho ži­vota. Oho­vá­ra­nie plodí len ďal­šiu ne­ná­visť. Mys­lieť si mô­žeš čo­koľ­vek, ale snaž sa ho­vo­riť o ľu­ďoch iba to pekné. A os­tatní si ťa takto za­pa­mä­tajú.

Uve­dom si svoje kva­lity

Každý z nás má ne­jaké kva­lity. Máš ich aj vy. Uve­dom si, v čom spo­čí­vajú tie tvoje a buď na ne hrdá. Vzná­šaj sa po svete s vy­pnu­tou hru­ďou a po­z­dvihni trošku bradu. Si v tom dobrá. Si v tom sakra dobrá, tak prečo by si na to ne­mohla byť pyšná?

zdroj: sim­ple­ca­pa­city

Komentáre