Keď sme boli men­šie, vi­deli sme mnoho roz­prá­vok, kde sa muž (krásny a do­ko­nalý princ) zme­nil kvôli nád­her­nej prin­cez­nej. Láska ho zme­nila. Z to­tál­neho hlu­páka sa stal bez­chybný člo­vek. Ach, tá láska. Dobre. Na­s­päť do re­a­lity, moja drahá.

Mys­lím si, že už od­ma­lička do nás ob­čas všte­po­vali hlúpe ná­zory, na kto­rých sa dnes radi za­sme­jeme. Ne­ho­vo­rím o na­šich ro­di­čoch, skôr o úžas­ných fil­moch či roz­práv­kach, pri kto­rých sme za­snené ve­rili, že aj my do­ká­žeme zme­niť člo­veka. Hlavne po­kiaľ ide o krás­neho muža, ktorý je v sku­toč­nosti vlastne idiot, ale keď nás stretne, zmení sa a bu­deme spolu šťastní do konca ži­vota.

Dobre, ešte raz, poďme na­s­päť do re­a­lity. V re­ál­nom ži­vote je to trošku kom­pli­ko­va­nej­šie. Už hneď na úvod by som chcela po­zna­me­nať, že ur­čite sa nájde nie­kto na svete, kto sa zme­nil kvôli láske, ktorý niečo po­cho­pil a keď „ju“ spoz­nal, stal sa z neho nový člo­vek. Ale úp­rimne… po­znáte veľa ta­kýchto pá­rov?

Za ne­jaký ten čas som sa po­u­čila ohľa­dom vzťa­hov dosť. Mám síce len 21 ro­kov, av­šak čo som sa za tie roky na­učila je, že ne­mie­nim ni­koho me­niť. Naj­skôr som si ako mlad­šie, hlúpe dievča mys­lela, že mô­žem nie­koho zme­niť, že je v po­riadku, ak nie­komu chcem po­môcť, že možno zmení na danú vec ná­zor… veď viete, ur­čite to po­znáte, chcete nie­koho, kto sa pre­zen­tuje ako „bad boy“ zme­niť. Ach, tie hlúpe filmy!

zdroj: Photo by Edward Cis­ne­ros on Unsp­lash.com

Pravda je však taká, že po­kiaľ sa nie­kto nechce zme­niť sám, vy s tým ne­uro­bíte nič. Ak by ste aj veľmi chceli, len by ste zby­točne tr­peli, v bu­dúc­nosti by vás ten daný člo­vek veľmi skla­mal a vy by ste si vy­tvo­rili len umelú pred­stavu o ňom.

Ke­dysi som si mys­lela, že mô­žem nie­koho za­chrá­niť a zme­niť, no dnes už viem, že po­kiaľ sa nechce zme­niť sám, ne­bu­dem ro­biť nič. Ak mi nie­kto po­vie, aký je, a mne sa to vlastne ani ne­páči, ne­me­ním ho. Po­viem mu, že je to jeho roz­hod­nu­tie a tým to pre mňa končí. Vadí ti, že fajčí? Vadí ti, že veľa pije?  Vadí ti, že toľko na­dáva? Vadí ti, že nemá rád ro­man­tické filmy alebo že je až moc se­becký či svoj­ský? To je tvoj prob­lém!

Dnes už viem, že do­pro­so­vať sa nie­komu, ho­vo­riť mu, čo je správne a čo nie, čo je lep­šia a čo hor­šia cesta je zby­točné. Tak, ako ani ja nech­cem, aby mi nie­kto ho­vo­ril, či ko­nám dobre alebo či sa ne­mám v nie­čom zme­niť, ne­ro­bím to ani ja dru­hému člo­veku. Je jedno, či sa ti ten chla­pec páči, buď ho be­rieš, alebo nie. Ne­meň ho. Buď sa ti páči taký, aký sku­točný je, alebo si ho chceš len pre­vy­cho­vať a pre­tvo­riť podľa seba.

Už ne­mám silu ani chuť nie­koho me­niť. Je jedno, ako veľmi sa mi páči. Pri­jí­mam ho s jeho chy­bami, ná­zormi a po­va­hou. Buď ho chcem alebo nech­cem. Buď sa mi páči taký, aký v sku­toč­nosti je, so všet­kými chy­bami, alebo je len moja fa­lošná pred­stava. Pre­staňme sa hrať na Matky Te­rezy, pre­staňme sa sna­žiť zme­niť kaž­dému muža, pre­tože je­diný, kto bude ne­šťastný, sme my samé.

Komentáre