Možno sa ešte ne­po­známe, alebo na­opak, po­známe sa až pri­veľmi dobre. Možno bu­dem ešte dlho sama alebo sa čo­skoro do teba za­mi­lu­jem.

Sľu­bu­jem ti, že bu­dem verná a sta­rost­livá žena. Že bu­dem mi­lo­vať naše deti, sta­rať sa o ne a smiať sa s nimi. Že z nášho prí­bytku uro­bím dom plný har­mó­nie a po­koja. Sľu­bu­jem, že sa ko­nečne na­učím va­riť a ne­bu­dem ti vy­pe­kať len moje ob­ľú­bené ko­lá­čiky. Tak­tiež ti sľu­bu­jem, že bu­dem ak­cep­to­vať tvoje zlé dni a smiať sa s te­bou v tých dob­rých. Sľu­bu­jem, že ťa bu­dem chá­pať v kaž­dom tvo­jom roz­ho­do­vaní, bu­dem ťa pod­po­ro­vať a re­špek­to­vať.

Sľu­bu­jem, že mi bude jedno, na akom aute bu­deš jaz­diť, či kde bu­deš pra­co­vať. Viem, že bu­deš skve­lým mu­žom, kto­rého bu­dem mi­lo­vať ako svojho man­žela a otca mo­jich detí. Ne­ho­vo­rím, že to vždy bu­deš mať so mnou jed­no­du­ché. Viem byť zlá, pa­no­vačná, ne­ga­tívna ale ak ma mi­lu­ješ, zo­be­rieš si i všetky moje zlé i dobré vlast­nosti. Je mi jedno, či máš rád svieč­kovú alebo rezne. Je mi jedno, či máš veľa pria­te­ľov alebo zo­pár ozaj­st­ných.

Viem, že nie vždy bu­deš sto­per­centný. To od teba ani nech­cem. Chcem jed­no­du­cho len muža, ktorý ma bude re­špek­to­vať a mi­lo­vať takú, aká v sku­toč­nosti som i v tep­lá­koch alebo v ša­tách. Chcem, aby sme cho­dili na dlhé pre­chádzky, na plesy, na svadby, na ne­deľné obedy k tvo­jim ro­di­čom a po­čú­vali kla­sickú hudbu.

Cu­test – check out this coup­les page -> @tra­vel_jera

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Bude mi jedno, či bu­deš stále taký krásny. Ve­kom sa zme­níš, ako každý člo­vek. Ale tvoj hu­mor, tvoje nád­herné srdce a úsmev zo­stanú. Tvoja láska, tvoje nežné po­hla­de­nia a bozky budú ne­star­núce a vrúcne.

Pre toto všetko ťa bu­dem mi­lo­vať. Pre to, aký skvelý člo­vek bu­deš a akým skve­lým člo­ve­kom uro­bíš i mňa. Po­čkám si na teba. Je mi jedno, koľko to bude tr­vať. Zis­tím, že si ten pravý, pri kto­rom bu­dem šťastná po celý ži­vot.

Ča­kám, láska moja.

Tvoja V.

Komentáre