Tú­žiš po par­tne­rovi, pri kto­rom sa v po­steli ne­bu­deš nu­diť? Každý z nás má iné pre­fe­ren­cie, čo sa vzťahu týka. Nie­kto chce du­cha­plné kon­ver­zá­cie, iný zasa zmy­sel pre hu­mor, ro­man­tiku, dob­ro­druž­stvo alebo dobrý sex. Aj v tomto sa isté zna­me­nia od­li­šujú od dru­hých. Nie­ktoré sa s tým na­ro­dia a všetko, čo sa týka po­steľ­ných ak­ti­vít im ide akosi pri­ro­dzene. Ak hľa­dáš par­tnera, ktorý ťa v po­steli ne­s­klame, mala by si sa po­ob­ze­rať po jed­nom z na­sle­du­jú­cich troch zna­mení.

Rak

Rak si na­ozaj po­trpí na to, aby bola jeho par­tnerka vo všet­kých ob­las­tiach ma­xi­málne uspo­ko­jená. Je pri­pra­vený na to, že žena po­tre­buje pre­do­hru a tým sa jej pris­pô­so­buje. Ne­šetrí s boz­kami, do­tykmi či než­nými slo­vami. Vie, čo sa že­nám páči a snaží sa to na­pl­niť. Láska a emó­cie v pod­state de­fi­nujú jeho ži­vot, preto je pre neho táto ob­lasť veľmi dô­le­žitá. Žiadna žena sa ne­musí báť, žeby sa pri ňom cí­tila pre­hlia­daná a ne­po­všim­nutá. Ak chceš chlapa, ktorý ťa bude opat­ro­vať a vždy vní­mať tvoje po­city, práve si ho na­šla. Rak nemá prob­lém s ro­man­ti­kou a pre svoju par­tnerku urobí všetko.

Ryby

Člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení sa na svet díva cez jeho špe­ciálne „fa­rebné“ oku­liare. Často má vy­soko roz­vi­nutú fan­tá­ziu, čo ne­skôr pre­náša aj do mi­lost­ného ži­vota. Ryby v sebe skrý­vajú veľa vášne, ktorú často trans­for­mujú do rôz­nych spô­so­bov ume­nia, a sex vní­majú ako je­den z nich. Mi­lo­va­nie je pre nich spô­so­bom, ako sa môžu vy­jad­riť a zá­leží im na tom, aby to bolo, čo naj­lep­šie. Ak teda tú­žiš po sexe, ktorý mô­žeš pri­rov­nať k ume­lec­kému dielu, s týmto zna­me­ním si na správ­nom mieste.

Škor­pión

Ho­vorí sa, že za­ká­zané ovo­cie chutí naj­lep­šie. Ako inak by sme mohli na­zvať člo­veka na­ro­de­ného v tomto zna­mení? Škor­pión je maj­strom v mi­lo­vaní a oplýva ne­sku­toč­nou dáv­kou vášne. Každá noc strá­vená s ním je na­toľko in­ten­zívna, že na ňu bu­deš spo­mí­nať ešte týždne po tom. V jeho ži­vote hrá sex dô­le­žitú rolu, a preto si dá veľmi zá­le­žať na tom, aby bol na­ozaj dobrý. Ak sa bo­jíš, že by mo­hol byť pro­mis­ku­itný tak si po­lož otázku, či ťa tento člo­vek sku­točne mi­luje. Ak áno, tak ver, že je pre neho ver­nosť rov­nako dô­le­žitá ako pre teba.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre