Ste so svo­jím par­tne­rom len kvôli tomu, ako vy­zerá, alebo je váš vzťah za­lo­žený na láske?
Láska a túžba do­kážu byť veľmi mä­túce. „Chtíč“, to je tá eufo­rická a vzru­šu­júca fáza vo vzťahu, ktorú si mnohí veľmi často mý­lia s lás­kou. Ak ku žia­dos­ti­vosti ešte pri­dáme se­xu­álnu prí­ťaž­li­vosť, vô­bec sa ne­mu­síme ču­do­vať, že sme z toho zmä­tení a ne­vieme, či to, čo cí­time, je sku­točné. To však ne­zna­mená, že se­xu­álna prí­ťaž­li­vosť sa na­ko­niec ne­môže zme­niť na niečo dl­ho­dobé, ale je dobré po­znať roz­diel. Tu je de­väť vecí, na ktoré treba dá­vať po­zor, ak chcete zis­tiť, či ste do nie­koho sku­točne za­mi­lo­vaní, alebo ide iba o túžbu.

Ne­trá­vite spolu žia­den čas

Ak sa chcete s dru­hou oso­bou len boz­ká­vať alebo mať s ňou sex a je­diná vec, na ktorú sa te­šíte, keď ste spolu je cesta do spálne, tak po­tom ne­musí ísť o ozaj­stnú lásku. Ak nech­cete trá­viť s dru­hou oso­bou čas, ak ju nech­cete spoz­nať (chcete spoz­nať len jej telo), tak je dosť prav­de­po­dobné, že nie ste na­ozaj za­mi­lo­vaní.

Vzťah si len pred­sta­vu­jete

Fan­tá­zia môže zo­hrá­vať veľmi dô­le­žitú úlohu, najmä vo vzťa­hoch, ktoré sú za­lo­žené len na sexe. Môže sa vám to­tiž stať, že vy si váš vzťah pred­sta­vu­jete ako do­ko­nalý a plný lásky, no vaše pred­stavy sú na míle vzdia­lené od re­a­lity. Opäť, túžba a láska sú dve od­lišné veci.

pe­xels.com

Ne­dos­ta­tok emo­ci­onál­neho spo­je­nia

Mô­žete mať s da­nou oso­bou na­ozaj dobrý se­xu­álny ži­vot, ale to ne­musí zna­me­nať, že ste spo­jení na emo­ci­onál­nej alebo in­tím­nej úrovni. Sú­čas­ťou tohto spo­je­nia je aj roz­ho­vor. Ak ne­máte s par­tne­rom zá­u­jem o roz­ho­vory, je to ďal­šie zna­me­nie túžby a nie lásky. Keď nie­koho mi­lu­jete, mali by ste byť pod­po­ro­vaní a schopní vy­jad­riť svoje po­treby

Za­me­ria­vate sa iba na fy­zický vzhľad

Fy­zická prí­ťaž­li­vosť je ur­čite dô­le­žitá v kaž­dom jed­nom vzťahu. Aj keď to nech­ceme pri­pus­tiť, to, ako náš par­tner vy­zerá, zo­hráva veľkú úlohu pri jeho vý­bere. Ale ak vás stále zau­jí­majú len jeho/jej plné pery či pekný za­dok a nech­cete člo­veka spoz­nať aj zvnútra, po­tom len ťažko mô­žeme ho­vo­riť o láske.

Ne­zau­jí­mate sa o stret­nu­tie s jeho/jej ro­di­nou

Keď nie­koho na­ozaj mi­lu­jete a zá­leží vám na ňom, zá­leží vám aj na ľu­ďom v jeho okolí. To za­hŕňa ko­le­gov, pria­te­ľov či ro­dinu. Väč­šina ľudí chce zdie­ľať exis­ten­ciu svojho vzťahu a par­tnera s os­tat­nými, nie ich dr­žať v uta­jení.

Ich prí­tom­nosť vás zner­vóz­ňuje

Ak sa v prí­tom­nosti vášho par­tnera cí­tite ner­vózne, ur­čite to nie je dobré zna­me­nie. Vaše pod­ve­do­mie vás upo­zor­ňuje na to, že váš par­tner možno ne­pred­sta­vuje to, čo ste chceli, ale všetko ste to do­ká­zali kvôli sexu ig­no­ro­vať. Od­ložte na chvíľu se­xu­álnu prí­ťaž­li­vosť a opý­tajte sa sami seba, či ste s tou správ­nou oso­bou.

pe­xels.com

Váš naj­lepší pria­teľ ich ne­znáša

Ak máte na­ozaj úp­rim­ných pria­te­ľov, kto­rým mô­žete ve­riť, veľmi ľahko sa mô­žete opý­tať na ich ná­zor. Sa­moz­rejme, aj oni sa môžu mý­liť a dô­le­žité je, čo cí­tite v pr­vom rade vy. No skúste si vy­po­čuť všetky dô­vody, prečo vaši pria­te­lia ne­majú radi vášho par­tnera, možno vám to ot­vorí oči.

Dá­vate si veľký po­zor na prí­padne te­ho­ten­stvo

Sa­moz­rejme, že aj vo vzťa­hoch za­lo­že­ných na láske exis­tuje množ­stvo dô­vo­dov, prečo si par­tneri dá­vajú po­zor na te­ho­ten­stvo. No ak ste s nie­kým iba z túžby, nie z lásky, hl­boko v sebe viete, že nech­cete byť mat­kou alebo ot­com die­ťaťa a preto ro­bíte všetky možné opat­re­nia.

Ne­do­ká­žete si pred­sta­viť spo­ločnú bu­dúc­nosť

Ak si ne­máte prob­lém pred svo­jím par­tne­rom str­hnúť šaty, ale na­opak si ne­do­ká­žete pred­sta­viť spo­ločnú bu­dúc­nosť, po­tom je jasné, na čom je za­lo­žený váš vzťah. Byť vo vzťahu len pre sex však nie je ne­vy­hnutne zlá vec, ak je to to, čo chcete. Ale najprv si mu­síte vy­jas­niť, čo je to, čo si na­ozaj že­láte.

zdroj: rom­per

Komentáre