V kla­sic­kých roz­práv­kach je to princ na bie­lom koni. Dnes skôr iro­nicky kon­šta­tu­jeme, že buď má kone scho­vané pod ka­po­tou, alebo čo je čas­tej­šie, nemá koňa a tak ide peši a preto mu to tak dlho trvá.

Muž vášho ži­vota. Možno ste ho už stretli, možno naňho ešte len ča­káte a možno ste to už dávno vzdali. Môže sa ale stať aj to, že muža svo­jich snov ste už stretli, no kvôli svo­jim zi­de­al­zo­va­ným pred­sta­vám ste si ho ne­všimli. Dajte si na to po­zor, lebo ris­ku­jete, že pravú lásku pre­švih­nete.

Týchto 9 zna­kov vám na­po­vie, že ste stretli muža svo­jich snov…

Prek­va­pia vás po­city

Keď stret­nete toho pra­vého, zis­títe, že má to, čo ste vždy chceli a ani ste o tom ne­ve­deli. Ok­rem prek­va­pe­nia, ne­spú­ta­nej ra­dosti a náh­lej nák­lon­nosti vás za­siahnu po­city, vďaka kto­rým bu­dete mať do­jem, že ste zrazu na­šli kú­sok skla­dačky, ktorý vám dlho chý­bal. Bu­dete cí­tiť, že ste ko­nečne na­šli to, čo ste dlho hľa­dali. Dô­le­žité je ne­báť sa cí­tiť a svoje po­city ne­pot­lá­čať, ale ne­chať ich na­plno sa pre­ja­viť.

Unsp­lash.com/Ale­jan­dra Qu­iroz

Pri­ro­dze­nosť

Aj keď pre vás celá si­tu­ácia bude nová, kdesi vo vnútri bu­dete ve­dieť, že všetko je presne tak, ako má byť – že všetko do seba za­padá. To, ako sa cí­tite, to, aký je váš vzťah a po­city, ktoré vo vás váš muž vy­vo­láva, budú pre vás tou naj­pri­ro­dze­nej­šou a zá­ro­veň najk­raj­šou ve­cou na svete.

Za­ľú­be­nosť

Po­čuli ste už o tom, že na to, aby vzťah vy­dr­žal, je po­trebné za­ľú­biť sa mi­li­ón­krát do tej is­tej osoby? Presne o tom to celé je. Keď stret­nete muža svo­jich snov, to ešte ne­zna­mená, že zís­kate zá­ruku, že spolu vy­dr­žíte navždy.

Zís­kate však silný do­jem, že tento muž vám za to stojí. Vždy náj­dete dô­vod, prečo ho mi­lo­vať ešte viac, za­kaž­dým ob­ja­víte niečo nové, čo sa vám na ňom páči alebo vás pri­ťa­huje. Pr­votná za­ľú­be­nosť po­stupne pre­ras­tie do sil­ného puta.

Ne­bu­dete sa báť úp­rim­nosti

Aj za cenu toho, že sa po­há­date. Hádka pre vás oboch to­tiž ne­bude pre­d­zves­ťou konca, ale prí­le­ži­tos­ťou na to, aby ste si vy­dis­ku­to­vali to, čo vám vo vzťahu vadí, chýba alebo vás zra­ňuje.

Bez obáv po­viete tomu dru­hému, čo si mys­líte, čo cí­tite a bu­dete mať is­totu, že to po­chopí a prijme to. Rov­nako sa bude sprá­vať on k vám. Is­teže, nie­ktoré témy bu­dete rie­šiť dl­h­šie a bude vás to stáť veľa ná­mahy a ener­gie. No vďaka tomu sa po­tom obaja bu­dete vo vzťahu cí­tiť šťast­nejší a spo­koj­nejší.

pe­xels.com

Bu­dete sa cí­tiť oce­nená

Všetky vieme, že viac, než veľké ky­tice ruží, kto­rými sa mô­žeme po­chvá­liť na so­ciál­nych sie­ťach, nás po­te­šia malé a veľmi osobné gestá lásky. Vďaka nim bu­dete mať is­totu, že ste pre vášho par­tnera je­di­nečná, že vás mi­luje a že máte v jeho ži­vote i v srdci špe­ciálne miesto.

Za­mi­lu­jete si ne­do­ko­na­losti

Ni­kto nie je do­ko­nalý, no vďaka láske sme schopní na­učiť sa pri­jať toho dru­hého ta­kého, aký je. A to bez toho, aby sme od neho po­ža­do­vali vý­raznú zmenu. Za­mi­lu­jeme si ho bez­pod­mie­nečne a uve­do­míme si, že bez chýb a zloz­vy­kov by to už ne­bol on.

Čo je úžasné, že v zdra­vom vzťahu toto pra­vidlo platí v dvoch sme­roch – mi­lu­jete svojho par­tnera aj s jeho ne­do­stat­ka­mi, on vás tak isto mi­luje takú, aká ste a učí vás pri­jí­mať vlastné ne­do­ko­na­losti. Už len tá pred­stava, že sa ne­mu­síte hnať za ne­do­sia­hnu­teľ­nou do­ko­na­los­ťou znie skvele, však?

Spolu ste v bez­pečí

Váš vzťah je pre vás mies­tom, kde sa cí­tite pri­jatá a v bez­pečí. Viete, že svojmu par­tne­rovi mô­žete po­ve­dať na­ozaj čo­koľ­vek, a že všetky prob­lémy do­ká­žete spolu pre­ská­kať. Jeho láska vám do­dáva po­cit is­toty, sta­bi­lity a bez­pe­čia. Tak­tiež vás pod­ne­cuje k tomu, aby ste ho mi­lo­vali ešte viac.

Unsp­lash.com/An­drew Neel

Máte rov­naké ciele a hod­noty

Sa­moz­rejme, že nie ste iden­tic­kou kó­piou toho dru­hého. Každý máte aj svoje zá­ľuby či osobné ciele, no čo sa týka zá­sad­ných ži­vot­ných hod­nôt a po­sto­jov, na tých sa zhod­nete. Ak sa dí­vate do bu­dúc­nosti, tak len spo­ločne a dô­le­žité roz­hod­nu­tia ro­bíte je­dine spolu. Obaja si uve­do­mu­jete, že spolu ne­sú­pe­ríte, ale bu­du­jete niečo krásne – váš vzťah.

Váš vzťah bu­dete chrá­niť

Máte ka­mošku, ktorá  ne­sú­hlasí s tým, že ran­díte práve s týmto mu­žom? Dáte jej na­javo, že sa túto sku­toč­nosť môže, ale i ne­musí na­učiť ak­cep­to­vať. Vy predsa viete, ktoré vzťahy sú pre vás sku­točne dô­le­žité a ak je to po­trebné, viete sa svo­jich blíz­kych veľmi rázne za­stať. A to aj za cenu toho, že sa na vás budú os­tatní divne po­ze­rať.

Do­čí­tali ste a máte po­cit, že toto všetko sú len roz­právky pre malé deti? Možno máte tak veľmi zra­nené a zlo­mené srdce, že sa mu už nechce ve­riť. Na­priek tomu vás chceme po­vzbu­diť, aby ste láske ne­zav­reli dvere do vášho ži­vota.

zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity

Komentáre