Ne­bu­dete mu­sieť hľa­dať ďal­šie dô­kazy.My, ženy, toho do­ká­žeme na­roz­prá­vať, však? Vraví sa, že denne vy­pus­tíme z úst oveľa viac slov než muži. A nie­kedy sa nás len predsa oplatí po­čú­vať! Ak sa za­mi­lu­jeme, ur­čite si muži od vás vy­po­čujú týchto 8 jed­no­du­chých viet.Sú jed­no­du­ché, av­šak vetu „Mi­lu­jem ťa“ me­dzi nimi ne­náj­dete. No aj tak, ak viete as­poň trošku čí­tať me­dzi riad­kami, do­zviete sa to hlavné. Že žena, ktorá vám ich vraví, vás na­ozaj mi­luje a vy ne­pot­re­bu­jete hľa­dať žia­den ďalší dô­kaz lásky. Ak ne­ve­ríte, spý­tajte sa svo­jej par­tnerky!

#1 Som rada, že som ťa spoz­nala!

Ak vám to žena po­vie, v sku­toč­nosti si ži­vot bez vás ne­vie ani len pred­sta­viť. Je rada, že ste vstú­pili do jej ži­vota. A ste pre ňu tým naj­dô­le­ži­tej­ším na svete. Je za vás vďačná. A ten po­cit ju celú na­pĺňa.

#2 Mô­žeš so mnou ho­vo­riť o čom­koľ­vek.

Je ochotná a pri­pra­vená na­plno vás po­čú­vať. Mô­žete sa jej zdô­ve­riť so všet­kým, čo máte na duši. Je pri­pra­vená vás pod­po­riť a ur­čite vás ne­od­súdi, ak sa jej roz­hod­nete od­ha­liť váš vnú­torný svet.

zdroj: unsp­lash.com

#3 Zá­leží mi na tebe!

Na­ozaj sa o vás zau­jíma a sku­točne jej na vás zá­leží. Keď nie­koho mi­lu­jeme, máme oňho sta­rosť. Nie je to samo o sebe ten najk­rajší pre­jav lásky?

#4 Chý­baš mi!

Ne­musí vám to vra­vieť za­kaž­dým, keď sa vy­be­riete na zá­chod. No ak tieto slová pred­ne­sie s ur­či­tým ná­bo­jom, môžu mať pre vás na­ozaj silné po­sols­tvo. Stali ste sa ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou jej ži­vota. A stojí ju to ne­málo od­vahy, aby to pri­znala.

#5 Poďme to uro­biť spo­ločne!

Je jedno, či ide ven­če­nie jej psa, alebo va­re­nie ve­čere. Chce s vami zdie­ľať svoj voľný čas. Ot­vo­rila vám dvere do svojho srdca a teší sa z kaž­dého mo­mentu, ktorý trá­vite spolu. Preto ne­vá­hajte usku­toč­niť ho­ci­jaký bláz­nivý plán. Ur­čite ne­bude proti. Najmä, keď sa do toho pus­títe spolu!

zdroj: pe­xels.com

#6 Veľa pre mňa zna­me­náš.

Do­konca viac, než si do­káže pri­znať. Bez vás by jej bolo smutno. Už ste prav­de­po­dobne pri sebe ne­jaký ten čas a zvykla si na vašu prí­tom­nosť. Áno, aj táto veta je dô­ka­zom jej hl­bo­kých ci­tov.

#7 Mám sta­rosti.

Ak vám po­vie, že sa obáva nie­čoho, čo sa deje v jej ži­vote, po­tom to po­u­ka­zuje na to, že sa vám ot­vára a stáva sa zra­ni­teľ­nou. Ak sa jej obavy tý­kajú vás, po­tom to je zna­kom toho, že sa o vás stará a chce pre vás len to naj­lep­šie. Sa­moz­rejme, ak to s tou sta­rost­li­vos­ťou pre­háňa, majte sa rad­šej na po­zore. Ne­pot­re­bu­jete mať predsa za pä­tami stí­hačku.

#8 Mám ťa rada.

To naj­lep­šie na­ko­niec. Nie­kedy, keď to už ne­môže vy­dr­žať, tak vám to po­vie na ro­vinu. „Som do teba za­mi­lo­vaná.  Mám ťa rada.“ Ak vám to po­vie, po­čú­vajte svoje srdce. Ono vám naj­lep­šie po­radí, čo jej máte na to od­po­ve­dať.

zdroj: psych2go

Komentáre