„Mi­lu­jem ťa.“ „Ja teba viac.“ „To nie je pravda, ja teba ešte viac.“

…tak kto koho po­tom vo vzťahu mi­luje naj­viac? Ur­čite sa zhod­neme na tom, že vzťah by mal byť vy­rov­naný z oboch strán. Môže sa však stať, že je­den z par­tne­rov mi­luje viac, než ten druhý? Ur­čite môže. A je to zlé? Ur­čite nie. Teda, v nie­kto­rých prí­pa­doch. Ale ako roz­lí­šite ta­kéto sprá­va­nie? Tu sú nie­ktoré znaky.

Keď váš par­tner robí týchto 7 vecí, zna­mená to, že vás mi­luje viac než vy jeho.

Ne­us­tále sa ospra­vedl­ňuje – a to aj vtedy, ak ne­musí

Keď váš par­tner vy­ťa­huje z vrecka bielu vlajku vždy, keď ešte len cíti vo vzdu­chu blíz­kosť kon­fliktu, je to zna­kom toho, že nech sa deje čo­koľ­vek, nechce sa s vami há­dať. Zá­leží mu na tom, aby me­dzi vami pa­no­val mier a po­ria­dok, pre­tože mu hlavne zá­leží na vás.

Svoje vlastné plány pris­pô­so­buje va­šim spo­loč­ným

Ni­kdy ne­pre­loží stret­nu­tie s vami. Rad­šej si pre­loží všetko os­tatné, čo by mu v tom mohlo za­brá­niť. Váš vzťah je pre neho pri­ori­tou a preto by sa ni­kdy na vás ne­vy­kaš­ľal. Vždy do­káže nájsť spô­sob, ako skĺbiť všetko do­kopy.

Pa­mätá si všetko, čo ste po­ve­dali

unsp­lash.com

Po­čúva vás. Nie len akože, ale na­ozaj. Na­ozaj po­čúva čo ho­vo­ríte a všetko si za­pa­mätá. Pa­mätá si vašu ob­ľú­benú prí­chuť čaju, vie, čo vás do­káže roz­zú­riť a na­opak, čo upo­ko­jiť. Vie, čo si z je­dál­neho lís­tka ob­jed­náte ešte pred­tým, než to viete vy. Vie o vás jed­no­du­cho všetko a ne­ujde mu ani je­diný de­tail, pre­tože ta­kíto ľu­dia sú veľmi dob­rými po­slu­cháčmi.

Zo­zná­mili ste sa s jeho ro­dičmi, ale vy ste ho ešte ne­zo­zná­mili so svo­jimi

Ďal­ším zo zna­kov toho, že vás par­tner mi­luje o ma­linký kú­so­ček viac, než vy jeho môže byť aj fakt, že vy ste sa s jeho ro­dičmi stretli už na­ozaj dávno, za­tiaľ čo on va­šich ne­stre­tol ešte vô­bec. A ak pred­po­kla­dáme správne, v blíz­kej bu­dúc­nosti ste to ne­mali ani v pláne.

Po­siela vám dl­h­šie správy než vy jemu

Možno sa to na prvý po­hľad môže zdať ako tá naj­ba­nál­nej­šia vec, no po­zreli ste sa nie­kedy na dĺžku va­šich správ? Aké dlhé ich po­siela on v po­rov­naní s vami? A ne­vy­ze­rajú tie vaše popri tom dosť stroho a ne­osobne? Nuž, ur­čite to stojí za za­mys­le­nie.

Znie­sol by vám aj modré z neba

unsp­lash.com

Naj­rad­šej by vám dal všetko, čo vám na očiach vidí. Obe­to­val by sa za vás a bol by schopný všet­kého, len ak by vám to pri­nieslo as­poň trošku ra­dosti a spo­koj­nosti. A tak­tiež, ni­kdy vám ne­po­vie nie.

Mo­ti­vuje vás, aby ste boli lep­ším člo­ve­kom

Je pre vás niečo ako men­tálny kouč. Do­káže vás po­vzbu­diť a ke­dy­koľ­vek je to nutné aj na­mo­ti­vo­vať, aby ste boli stále lep­šími a lep­šími. A ne­mu­síte ho o to vô­bec pro­siť. Urobí to sám od seba vždy, keď vidí, že to po­tre­bu­jete. Be­rie to jed­no­du­cho ako svoju po­vin­nosť.

Na­ko­niec treba spo­me­núť už iba há­dam to, že je na­ozaj skvelé, ak vás par­tner mi­luje. No ak za­čí­nate mať po­cit, že vás mi­luje o čosi viac, a že táto po­ve­dzme až nie­kedy „pre­hnaná láska“ ras­tie do nie­čoho väč­šieho a ne­zdrav­šieho, mali by ste ho tro­chu spo­ma­liť a za­brz­diť ešte skôr, než bude ne­skoro. Ale inak, sa­moz­rejme nie je nič zlé na tom, ak vás par­tner úplne zbož­ňuje.

zdroj: bustle

Komentáre