Je­den do­stupný údaj z Ame­riky ho­vorí o tom, že v mi­nu­lom roku do rúk ne­vzalo ani je­dinú knihu až 25% do­spe­lých gra­mot­ných Ame­ri­ča­nov. Po­dobný údaj ho­vo­riaci o tom, ako je na tom Slo­ven­sko žiaľ do­stupný nie je, no ur­čite by bol zau­jí­mavý. Ku kto­rej sku­pine ľudí pat­ríš ty? Ak si váš­nivá či­ta­teľka, ktorá si svoj ži­vot bez kníh ani ne­vie pred­sta­viť, ur­čite ťa zaujme, čo všetko sa s te­bou stane, ak ve­nu­ješ každý deň chvíľu pred spa­ním práve čí­ta­niu.

#1: Bu­deš spať oveľa lep­šie

Pre­chod do fik­tív­neho sveta ti uľahčí zba­viť sa na­pä­tia z ce­lého dňa a po­môže ti zre­la­xo­vať sa už v prie­behu nie­koľ­kých mi­nút. Čí­ta­nie v po­steli je tak jed­ným z naj­lep­ších spô­so­bov, ako do­siah­nuť na­ozaj po­kojný spá­nok. Ur­čite si predsa ešte pa­mä­táš, že ako die­ťaťu sa ti naj­lep­šie za­spá­valo po pre­čí­taní roz­právky. Škoda, že mnohí do­spelí tento ná­vyk ča­som strá­cajú.

#2: Zre­du­ku­ješ svoju hla­dinu stresu

Štú­dia vy­ko­naná na uni­ver­zite v Sur­rey (Veľká Bri­tá­nia) jasne pre­uká­zala, že hla­dina stresu sa čí­ta­ním vý­razne zni­žuje, a to pre­dov­šet­kým vtedy, ak sa mu ve­nu­ješ pred spa­ním. Vý­sledky vý­skumu uká­zali, že u ľudí, ktorí si čí­tali pred spa­ním, klesla hla­dina stresu až o ne­uve­ri­teľ­ných 68%.

#3: Bu­deš viac kre­a­tívna

Mnohí ľu­dia si mys­lia, že úspešní pod­ni­kavci čí­tajú pred spa­ním vý­hradne od­borné knihy či au­to­bi­o­gra­fie. Nie je to však pravda. Tí na­jús­peš­nejší ľu­dia čí­tajú sku­točne všetko. Práve to im dáva ob­rov­ský roz­hľad a do­kážu sa na svet a na ľudí vždy po­zrieť inými očami. Čí­tať mnoho žán­rov a v kaž­dom si nájsť niečo „svoje“ je ako po­ze­rať sa na svet cez oku­liare, na kto­rých si farby sk­lí­čok mô­žeš me­niť podľa svo­jej ná­lady.

Zdroj: pe­xels.com

#4: Bu­deš schopná viac sa sú­stre­diť

Všetko to hra­nie sa s mo­bi­lom a bez­cieľne sur­fo­va­nie na in­ter­nete tvoju kon­cen­trá­ciu úplne za­bíja. Naša schop­nosť sú­stre­diť sa je čo­raz men­šia a men­šia. Čí­ta­nie ťa však núti spra­co­vá­vať všetky pri­jí­mané in­for­má­cie bez akých­koľ­vek po­mô­cok, akými sú na­prí­klad smart­fón či no­te­book. Tré­nu­ješ si tak svoj mo­zog a ten sa opäť učí, aké to je na niečo sa sú­stre­diť na­ozaj na 100%.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#5:  Sta­neš sa viac em­pa­tická

Čí­ta­nie be­let­rie je skve­lým spô­so­bom, ako ob­ja­viť a po­cho­piť po­city iných ľudí. Bu­deš schopná viac sa vcí­tiť do toho, čo práve pre­ží­vajú a tiež bude pre teba ľah­šie pred­sta­viť si, aké by to asi bolo „obuť si ich to­pánky“. To, že čí­ta­nie be­let­rie sku­točne zvy­šuje schop­nosť em­pa­tie bolo do­ká­zané už aj via­ce­rými štú­diami.

#6: Vďaka čí­ta­niu si vy­tvo­ríš oázu po­hody a po­koja

Aký je naj­lepší spô­sob, ako po ná­roč­nom dni úplne vy­pnúť a od­dých­nuť si? Naj­skôr si mu­síš vy­tvo­riť po­kojný pries­tor, kde sa bu­deš môcť úplne uvoľ­niť. Úplne eli­mi­no­vať by si mal aj svetlo vy­ža­ro­vané z ob­ra­zovky po­čí­tača či te­le­ví­zie. Ak si z čí­ta­nia pred spa­ním spra­víš ri­tuál, ktorý ťa vždy upo­kojí a pri­praví na spá­nok, bu­deš sa k nemu  s ra­dos­ťou au­to­ma­ticky vra­cať každý deň.

Zdroj: li­fe­hack.org

Komentáre