Keď aj ty pat­ríš k tým „ne“šťast­ní­kom, ktorí deň čo deň zvá­dzajú boj s oku­liarmi, tak ti na­sle­du­júce veci ur­čite ne­budú cu­dzie. Spoz­ná­vaš sa v nich?

Daž­divé dni nemá rád skoro ni­kto. No, keď no­síš oku­liare, tak daž­ďove kvapky ti ich znep­rí­jem­nia ešte viac, pre­tože fľaky na sk­líč­kach proste ne­za­sta­víš.

Boz­ká­va­nie nie vždy pri­chá­dza do úvahy. Oku­liare sa to­tiž kr­čia me­dzi tvo­jím no­som a pria­te­ľo­vou tvá­rou.

Nech sa sna­žíš ako chceš, tvoje oku­liare sú stále za­cap­kané.

zdroj: unsp­lash.com

Len ne­zas­pať s oku­liarmi. Po­tom je už s nimi amen.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Keď voj­deš zo zimy do tepla alebo na­opak, tak máš oku­liare také za­hmlené, že ne­vi­díš ani na krok.

Do spr­chy si ich, sa­moz­rejme, vziať ne­mô­žeš. No a po­tom dvad­sať mi­nút lúš­tiš, čo je šam­pón a čo kon­di­ci­onér.

Sex s oku­liarmi je dosť ne­prak­tický a často končí zle. Pre oku­liare.

S oku­liarmi je to nie­kedy ako s mo­bi­lom. Keď si ne­vieš spo­me­núť, kde si ich po­lo­žila, tak pre­ží­vaš menší in­farkt.

Ten ne­prí­jemný po­cit, keď sa po­zrieš po­nad okraj svo­jich oku­lia­rov…

Kto by ne­poz­nal ne­us­tále dví­ha­nie oku­lia­rov z kon­čeka nosa vy­stre­tým uka­zo­vá­kom?!

Keď von za­svieti slnko, tak za­čína boj. Sl­nečné či di­op­trické?

To ne­us­tále uťa­ho­va­nie skru­tiek na ráme oku­lia­rov…

zdroj: unsp­lash.com

Au­to­ma­ticky ťa každý za­ška­tuľ­kuje ako bif­ľoša, kni­ho­moľa či in­te­li­genta.

Ho­cičo teplé, čoho sa chceš práve na­piť, ti za­hmlí oku­liare.

Ľu­dia bý­vajú une­sení, keď sa roz­hod­neš pre­stať no­siť oku­liare a kú­piš si šo­šovky. Je to pre nich viac pre­vratná zmena ako nová farba vla­sov.

Ob­le­če­nie sa musí pris­pô­so­biť rámu oku­lia­rov. Keď už bol taký drahý.

Taký ten divný „svr­bivý“ po­cit za ušami, keď no­síš oku­liare už prí­liš dlho.

Malé deti po­va­žujú tvoje oku­liare za tú naj­lep­šiu hračku a pri pr­vej prí­le­ži­tosti ti ich strhnú z tváre.

Če­lenky a oku­liare sa na­vzá­jom vy­lu­čujú. Pries­toru za ušami to­tiž nie je dosť.

Tá hrozná čer­vená bodka v strede nosa…

Vždy, keď si chceš ob­liecť niečo cez hlavu, tak si mu­síš oku­liare zlo­žiť.

Oku­liare sú tvo­jou ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou. Keď ťa majú ľu­dia opí­sať, tak to je prvá vec, ktorá im v sú­vis­losti s te­bou na­padne.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre