Mami nás ke­dysi mu­seli ťa­hať do­mov, pre­tože bolo ne­skoro. Dnes mu­sia ro­di­čia ťa­hať svoje deti na čerstvý vzduch…
My sme v det­stve ne­mali po­čí­tač, tab­let či te­le­fón s ne­ob­me­dze­ným prí­stu­pom na in­ter­net. Na­priek tomu mnohí z nás majú na svoje det­stvo ne­za­bud­nu­teľné spo­mienky. Po­zrite sa spolu s nami na ne­uve­ri­teľne vý­stižné ilus­trá­cie, ktoré vám ukážu, ako veľmi sa zme­nilo det­stvo sú­čas­ných detí. Aj keď majú k dis­po­zí­cii množ­stvo tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek, v sku­toč­nosti im veru ne­máme čo zá­vi­dieť.

Nie­ktoré ilus­trá­cie vás ro­zo­smejú. Nad inými sa len smutne po­us­me­jete a možno si po­lo­žíte otázku: Ne­malo by to byť predsa len inak?

#1 Hry

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#2 Trest

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#3 Tí­ne­džerky

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#4 Ako bolo v škole?

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#5 Se­xu­álna vý­chova

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#6 Nočná mora kaž­dého die­ťaťa

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#7 Te­le­fón

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#8 Na­job­ľú­be­nej­šie jedlo

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#9 Vy­snené po­vo­la­nie

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#10 Ešte 5 mi­nút!

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#11 Naj­pou­ží­va­nej­šia hračka

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#12 Zla­tíčko, na­šla som fotku tvojho de­duška!

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#13 Roz­právky

Ser­gey Ras­ko­va­lov

#14 Naj­väč­šia tra­gé­dia kaž­dého die­ťaťa

Ser­gey Ras­ko­va­lov

Na­priek vý­raz­ným roz­die­lom pevne ve­ríme, že aj dnešné deti si ucho­vajú svoju pri­ro­dzenú čis­totu a zá­u­jem o oko­litý svet. Preto nie je na za­ho­de­nie, keď ich ob­čas od­po­jíme od siete, však?

zdroj: bright­side

Komentáre