Tep­lo­mer sa nám po­maly šplhá k vy­so­kým tep­lo­tám. No u ne­jed­nej ženy je to sig­nál, že sa musí pri­pra­viť na boj, ktorý nie je jed­no­du­ché vy­hrať…
Všetci sa te­šíme na leto, no keď ko­nečne  príde, ne­jed­nej žene to pod­statne skom­pli­kuje kaž­do­denný ži­vot. Mej­kap sa nám roz­te­čie v prie­behu mik­ro­se­kundy, chĺpky na tele  rastú šia­le­ným tem­pom a ob­liecť si sexy ove­ral ne­musí byť až taký dobrý ná­pad. Po­zrite sa na skvelé ilus­trá­cie As­tk­hiky Ra­ki­mo­vej, ktoré vás pre­sved­čia, že byť krás­nou že­nou po­čas ho­rú­cich let­ných dní je po­riadna fuška!A pri­tom to vy­zerá byť také jed­no­du­ché… Ne­mu­síme sa ba­liť do šty­roch vrs­tiev, mô­žeme dať na ob­div svoje po­sta­vičky, no tak sa zdá, že sa proti nám spol­čil celý svet. Ve­ríme, že tieto ne­uve­ri­teľne vy­da­rené ilus­trá­cie po­ba­via aj vás!

Men­štru­ácia zá­sadne pri­chá­dza v ten naj­nev­hod­nejší čas. Naj­lep­šie sa ne­ča­kane do­staví už v prvý deň do­vo­lenky.

As­tk­hik Ra­ki­mova

Ten po­cit, keď sa chcete po­chvá­liť pek­ným kús­kom sexy ob­le­če­nia, no akosi ne­po­čí­tate s dô­sled­kami…

As­tk­hik Ra­ki­mova

Aj obuv vás vie zra­diť v ten naj­nev­hod­nejší čas. Po­čas jed­ného leta to vzdajú ne­jedny to­pánky.

As­tk­hik Ra­ki­mova

Všim­nete si, že krátke no­ha­vice do­sta­nete len v dvoch ex­trém­nych veľ­kos­tiach. Jedna je pre kočky a tá druhá je…pre vás!

As­tk­hik Ra­ki­mova

Zo žiad­nej z nás už ni­kdy ne­bude Ma­ri­lyn. Tá bola len jedna.

As­tk­hik Ra­ki­mova

Sad­núť si na la­vičku v te­nuč­kých ša­tách tiež ne­musí byť ten naj­lepší ná­pad…

As­tk­hik Ra­ki­mova

Bu­dete sa mu­sieť spo­ľa­hnúť na dobré gény a na pri­ro­dze­nosť, alebo na vlh­čené utierky…

As­tk­hik Ra­ki­mova

Váš ob­ľú­bený par­fém za­čne pri­ťa­ho­vať akosi pri­veľa cti­te­ľov.

As­tk­hik Ra­ki­mova

No­se­nie prs­te­ňov je len pre mu­če­ní­kov a pre…ženy!

As­tk­hik Ra­ki­mova

Zlá po­zí­cia sa vám môže ne­chutne vy­pom­stiť!

As­tk­hik Ra­ki­mova

Kú­piť plavky, ktoré by vám sadli, je do­slova ume­nie. Škoda, že ne­exis­tujú me­dzi­veľ­kosti.

As­tk­hik Ra­ki­mova

Kiežby tak rýchlo ako chĺpky na no­hách rástli aj vlasy…

As­tk­hik Ra­ki­mova

Ove­raly sú skvelé, ale majú je­den ma­ličký ne­dos­ta­tok. Ten si raz-dva uve­do­míte na to­alete.

As­tk­hik Ra­ki­mova

V týchto ilus­trá­ciách sa prav­de­po­dobne na­šla ne­jedna žena. A muži? As­poň si uve­do­mili, že byť že­nou, to je jed­no­du­cho drina!

zdroj: bright­side

Komentáre