Ak sa člo­vek ocitne v to­xic­kom vzťahu, často si ani ne­musí uve­do­mo­vať, aký zá­važný do­pad na neho má emo­ci­onálne zne­uží­va­nie.

As­poň nie v čase trva­nia to­xic­kého vzťahu. V ta­kom vzťahu ide to­tiž skôr o zá­vis­losť, než o emó­cie v pra­vom slova zmysle. Je to o tom, že ne­viete, čo bude ďa­lej. Stále je ná­dej, že sa veci zme­nia a zá­ro­veň ne­menné veci po­sky­tujú istý kom­fort. Na­vyše, je upo­ko­ju­júce ve­dieť, že nás nie­kto do­ko­nale po­zná.

A chce to veľa síl, vzdať sa exis­ten­cie v to­xic­kom vzťahu. A aj keď už od­ídete, ve­ľa­krát vás bude lá­kať vrá­tiť sa k tomu, čo dobre po­znáte a čo vám chýba. Vrá­tiť sa k ná­va­lom ad­re­na­línu, ktoré boli spô­so­bené prud­kými a in­ten­zív­nymi emó­ciami. Od lásky k hádke a kriku k opä­tov­nému udob­ro­va­niu.

zdroj: pe­xels.com

Po­tom však na­tra­fíte na toho správ­neho, dob­rého člo­veka. A vtedy si uve­do­míte, aký ne­ga­tívny do­pad mal na vás pre­došlý, to­xický vzťah. Ob­čas ľu­dia, ktorí si to­xic­kým vzťa­hom pre­šli, do­konca za­čnú od seba všet­kých od­str­ko­vať. Ak je nie­kto zvyk­nutý na to, že sa s ním zle za­ob­chá­dza, dobré sprá­va­nie môže tak­mer od­miet­nuť. Toto všetko sa zrazu môže diať.

Spo­čiatku oča­ká­vate len to naj­hor­šie

Po ukon­čení to­xic­kého vzťahu ni­komu ne­dô­ve­ru­jete. Do­konca ani sami sebe. Za­mýš­ľate sa nad tým, ako ste boli schopní to­le­ro­vať taký vzťah takú dlhú dobu. A do kaž­dého no­vého vzťahu vstu­pu­jete s oča­ká­va­ním len toho naj­hor­šieho. Na chvíľu ani ne­ve­ríte, že nie­kto dobrý ešte vô­bec exis­tuje. Pre­tože tak dlho ste jed­no­du­cho ak­cep­to­vali to zlé.

Prí­liš nad všet­kým pre­mýš­ľate

O kaž­dom si mys­líte, že má bočné úmysly a fa­lošné reči. Ak to­tiž nie­koho často pri­chy­títe pri lži, stane sa z vás ne­smierne pa­ra­no­idný člo­vek. Ne­ve­ríte tomu, že ľu­dia do­kážu byť aj úp­rimní. Vy­vo­dzu­jete šia­lené zá­very a ne­ve­ríte ni­komu len preto, že vás pred­tým nie­kto skla­mal. Ten správny člo­vek bude z vášho zmýš­ľa­nia šo­ko­vaný. Nie však preto, že ste si mys­leli niečo zlé, ale preto, že z vás toto nie­kto uro­bil. A bude to chcieť na­pra­viť.

pi­xa­bay.com

Bu­dete si mys­lieť, že do­tyčný je prí­liš dobrý na to, aby to bola pravda

Zrazu s vami nie­kto za­ob­chá­dza dobre a vám sa zdá, že je to prí­liš dobré na to, aby to bola pravda. Oča­ká­vate, kedy sa stane niečo zlé. Oča­ká­vate, že do­tyčnú osobu jed­ného dňa prejde tr­pez­li­vosť. Oča­ká­vate náhly ko­niec. On vám však každý deň do­ka­zuje, že je stále tou is­tou sta­rost­li­vou oso­bou, akou bol na za­čiatku. Ne­dáva vám žia­den dô­vod na po­chyb­nosti, nie je to však on, komu ne­ve­ríte, je to každý z va­šej mi­nu­losti.

Od­str­ká­vate ho od seba

Nie­kto vo va­šej mi­nu­losti vás do­nú­til mys­lieť si, že si ne­za­slú­žite to dobré. Keď sa teda niečo dobré stane, od­miet­nete to. Bo­jíte sa dob­rých vecí, pre­tože sa ich bo­jíte stra­tiť. Nech­cete, aby vám znova nie­kto ub­lí­žil. Že je to však ten­to­raz ináč si uve­do­míte vtedy, keď vás do­tyčný ne­ne­chá len tak od­ísť. Keď sa ho po­kú­site od seba od­str­čiť, on si vás pri­tiahne ešte bliž­šie a ne­pustí vás.

Bu­dete oča­ká­vať hádky

Ne­us­tále bu­dete v na­pätí, kedy príde ne­jaká hádka. Na­miesto toho sa však všetko vy­rieši oby­čaj­ným úp­rim­ným roz­ho­vo­rom. Uve­do­míte si, že po­tom vás za­plaví vlna po­koja, a že nie všetci ľu­dia od­chá­dzajú alebo sú krutí v mo­mente, keď sa niečo po­kazí.

zdroj: stocksy.com

Bu­dete sa prí­liš často ospra­vedl­ňo­vať

Bude sa ču­do­vať, prečo sa tak často ospra­vedl­ňu­jete a za čo. Bude vi­dieť bo­lesť vo va­šich očiach, ktorú spô­so­bil ten nie­kto vo va­šej mi­nu­losti. Bo­lesť, ktorá spô­so­bila, že o sebe po­chy­bu­jete. Bude vi­dieť bo­lesť vo va­šom srdci, ktoré sa tak veľmi snaží mi­lo­vať po tom, čo bolo toľ­ko­krát zlo­mené. A za­kaž­dým vás uistí, že všetko bude v po­riadku. Keď sa ocit­nete vo vzťahu so správ­nym člo­ve­kom, bude vás každý je­den deň učiť, že to to­xické, čo ste pred­tým za­žili, si ne­za­slú­žite. Roz­hodne sa pre­pí­sať štan­dardy a byť pre vás vý­nim­kou.

Bu­dete sa ne­us­tále pý­tať, či by mu ne­bolo lep­šie bez vás

Bu­dete si mys­lieť, že by mu bez vás bolo lep­šie, prav­dou však je, že tak ako on roz­jas­ňuje vaše dni, roz­jas­ňu­jete aj vy jeho. Bude ve­dieť, že sa bo­jíte opäť mi­lo­vať. Bude ve­dieť, že sa bo­jíte ko­ho­koľ­vek k sebe pri­pus­tiť. Ale vaša cit­li­vosť, vá­šeň, sila, po­cho­pe­nie, to všetko z vás robí krásnu osobu. Nový vzťah nie je to, na čo ste boli zvyk­nutí, je to niečo, čo si za­slú­žite.

Vlo­žíte do toho všetko

Keď si ko­nečne uve­do­míte, že všetko bude v po­riadku a ak­cep­tu­jete nový vzťah, bu­dete danú osobu mi­lo­vať všet­kým, čo máte. Ne­snažte sa však prí­liš. Ne­mys­lite si, že mu­síte. V mi­nu­losti vám bolo ho­vo­rené, že to naj­lep­šie, čo vo vás je, ne­stačí. Mu­seli ste sa teda sna­žiť. Mu­seli ste sú­ťa­žiť. Mu­seli ste do­ka­zo­vať, že za to sto­jíte.

zdroj: pi­xa­bay.com

Na­po­kon za­čnete ve­riť

Na­po­kon mu po­viete všetko, čo sa vám stalo. Príde mo­ment, keď mu uve­ríte na­toľko, že ho k sebe pus­títe bliž­šie. Po­viete mu o všet­kých ľu­ďoch a o všet­kom, čo vám v mi­nu­losti ub­lí­žilo a zis­títe, že on sa ne­chystá zmiz­núť. To mu len dá dô­vod, aby zo­stal. Mu­seli ste zniesť mnoho vecí, ktoré ste si ne­za­slú­žili. To všetko vás však po­sil­nilo. A tá správna osoba to ocení.

Na­ko­niec prí­dete na to, čo je to sku­točná láska

Uve­do­míte si, že to, čo ste pred­tým po­va­žo­vali za lásku, ňou v sku­toč­nosti ne­bolo. Uve­do­míte si, že láska nemá bo­lieť. Láska vám nemá zlo­miť srdce len preto, aby ho po­tom opäť zlie­pala do­kopy. Láska nie je žiar­livá. Pravá láska sa s vami ne­zah­ráva ani sa vám ne­snaží spô­so­biť bo­lesť. Uve­do­míte si, že to všetko ne­bola láska, ale snaha kon­tro­lo­vať.

Komentáre