Ťažké det­stvo z vás mohlo vy­for­mo­vať sil­ného člo­veka.Ni­kto si ne­vy­berá, do akej ro­diny sa na­rodí. Nie­kto má to šťas­tie, že sa ocitne v mi­lu­jú­com a har­mo­nic­kom pro­stredí, iní si zase mu­sia od­tr­pieť ťažké det­stvo. Nie­ktorí si s det­stvom spá­jajú lí­zanky, cuk­ríky, dúhy a hračky, iní zas žiaľ roz­vod, ťaž­kosti, zne­uží­va­nie, zá­vis­losti a prob­lémy. Aj na­priek tomu ve­ríme, že exis­tuje nie­koľko spô­so­bov,  kto­rými z vás drsné det­stvo z dl­ho­do­bého hľa­diska vy­tvo­rilo sil­nej­šieho člo­veka. Toto je 10 „su­per­schop­ností“, kto­rými dis­po­nujú ľu­dia, ktorí pre­žili na­ozaj ťažké det­stvo.

Majú in­štinkty pre­ži­tia

Za­tiaľ čo nie­ktoré deti sa vô­bec ne­mu­sia zau­jí­mať o svoje in­štinkty pre­ži­tia, pre­tože je tu nie­kto, kto sa stará o ich po­treby, iní to ne­majú tak jed­no­du­ché. Av­šak keď do­siahnu do­spe­losť, do­kážu si na ňu ľah­šie zvy­kať, pre­tože už v pod­state žili „do­spelý“ ži­vot.

Ve­dia, že nie všetky veci im padnú do ná­ru­čia

Na­miesto myl­ného po­citu, že na nie­ktoré veci vô­bec ne­treba tvrdú prácu, pre­tože k nám prídu samé, ve­dia, že ak niečo chcú, mu­sia si to zís­kať sami.

Majú re­a­lis­tické ide­ály tý­ka­júce sa do­spe­losti

Keď sa deti už blí­žia k pre­chodu me­dzi det­stvom a do­spe­los­ťou, môžu mať na ňu ešte cel­kom na­ivný uhol po­hľadu. Ale dieťa, ktoré pre­žilo ťažší ži­vot už vie, čo nám do­káže svet po­núk­nuť, a preto má re­a­lis­tic­kej­šie oča­ká­va­nia.

Sú vďační za to, čo do­siahli

Rov­nako ako člo­vek, ktorý žil ťažký ži­vot, aj dieťa, ktoré malo ťaž­šie det­stvo, bude vďačné za aké­koľ­vek po­žeh­na­nie na ceste ži­vo­tom, pre­tože vie, že nie všetko v ži­vote je do­ko­nalé.

Sú odolní

Mnohé deti si v do­spe­losti ne­budú ve­dieť dať rady s nie­kto­rými ťaž­kos­ťami, ktoré ich po­stretnú. No dieťa, ktoré sa vy­vi­nulo z ťaž­kého det­stva, bude schopné vy­dr­žať viac, pre­tože už také taž­kosti v ži­vote za­žilo.

Budú skve­lými ro­dičmi

Mnohí z týchto ľudí, kto­rých det­stvo ne­bola žiadna sladká roz­právka budú na­ozaj skve­lými ro­dičmi pre svoje deti. Prečo? Pre­tože sa môžu učiť z chýb vlast­ných ro­di­čov a už majú vzor toho, ako sa to nemá ro­biť.

Do­kážu viac od­púš­ťať

Keď ste sa v ži­vote stretli s dob­rými aj zlými ľuďmi, už viete, kedy člo­vek sku­točne myslí to, že mu je niečo ľúto úp­rimne a kedy to len pred­stiera. Preto tí, ktorí pre­šli ťaž­ším det­stvom, od­púš­ťajú oveľa viac chýb dru­hým – pre­tože cí­tia ich úp­rim­nosť.

Sú­ci­tia

Keď ste vy­dr­žali v det­stve viac prob­lé­mov ako mnohí do­spelí do­te­raz, je ľah­šie vy­jad­riť sú­cit s os­tat­nými, pre­tože chcete uro­biť zo sveta lep­šie miesto.

Do­kážu lep­šie po­sú­diť zlú si­tu­áciu

Ke­dže si ňou pre­šli už ne­spo­četne ve­ľa­krát, zlú si­tu­áciu do­kážu od­had­núť ke­dy­koľ­vek, keď sa s ne­ja­kou stretnú.

Majú lep­šie ko­mu­ni­kačné schop­nosti

Ak ste sa ke­dysi ocitli me­dzi kru­tými ro­dičmi alebo zne­uží­va­jú­cimi opat­ro­va­teľmi, možno ste rýchlo zis­tili, čo to zna­mená sta­rost­livo vy­be­rať vaše slová. Možno sa vám to vtedy zdalo zlé, no v bu­dú­com ži­vote to môže byť pre vás pros­pešné.

zdroj: edu­ca­te­ins­pi­re­change

Komentáre