Máš nie­kedy po­cit, že by si si od dru­hých za­slú­žila viac re­špektu?
Ur­čite si si už nie­kedy všimla, že tým naj­lep­ším ľu­ďom sa nie vždy do­stáva toľko re­špektu, koľko by si ho za­slu­ho­vali. Možno je to však spô­so­bené práve tým, že sú až „prí­liš dobrí“. Na­chá­dzaš sa v nie­kto­rom z týchto 10 ob­ráz­kov? Ak áno, možno práve to je dô­vo­dom, prečo sa k tebe druhí ľu­dia ne­sprá­vajú s do­sta­toč­nou úc­tou.

#1 Zby­točná obe­ta­vosť

bright­side.me

Po­tlá­čate svoje vlastné po­treby a zá­ujmy kvôli po­tre­bám a zá­uj­mom nie­koho iného. Ta­diaľto však cesta ne­ve­die. Verte či nie, vašu obetu si nie­kto ledva všimne a väč­ši­nou ju aj tak ni­kto ne­ocení. Je­diné, čo si ňou mô­žete vy­slú­žiť je to, že vás druhí za­čnú vy­uží­vať.

#2 Ne­dos­ta­tok se­ba­úcty

bright­side.me

Ni­kdy ne­do­voľte, aby si z vás ľu­dia ro­bili ro­hožku. Ak si z vás nie­kto chce spra­viť sme­tiak na svoje urážky či vý­smech, po­šlite ho kade ľah­šie – a to čím skôr.

#3 Ste zá­vislí na uznaní dru­hých

bright­side.me

Pre­staňte od dru­hých oča­ká­vať chválu. Ak vám ni­kto ne­po­vie, že v nie­čom ste dobrí, ne­zna­mená to, že by ste s tým mali pre­stať. Ľu­dia budú kri­ti­zo­vať vždy. Naj­dô­le­ži­tej­šie je však to, čo si o sebe mys­líte vy sami.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#4 Chybu hľa­dáte  vždy len v sebe

bright­side.me

Pre­staňte si mys­lieť, že za všetko zlo na tomto svete ste zod­po­vední vy. Sa­moz­rejme, schop­nosť pri­znať si chybu je dô­le­žitá, no ne­hľa­dajte prí­činu všet­kých prob­lé­mov vždy len v sebe.

#5 Pro­se­nie o po­zor­nosť

bright­side.me

Nie­kedy by ste sa aj rozk­rá­jali, len aby si vás iní všimli a re­špek­to­vali  vás. Ne­snažte sa však dru­hých pre­sved­čiť o svo­jich kva­li­tách. Ak vám za to stoja, všimnú si ich sami.

#6 Bo­jíte sa ko­ho­koľ­vek od­miet­nuť

bright­side.me

„Nie“ sa vo va­šom slov­níku ne­na­chá­dza. Cho­díte na miesta, kde nech­cete byť a ro­bíte veci, ktoré ro­biť vô­bec nech­cete. A to všetko len preto, že nech­cete ni­koho ura­ziť. Stojí vám to však zato? Takto to­tiž ne­ži­jete svoj vlastný ži­vot, ale ži­vot nie­koho iného.

#7 Ne­hľa­díte na vaše vlastné zá­ujmy

bright­side.me

Ne­us­tále sa pris­pô­so­bu­jete tomu, čo ro­bia druhí, len aby ste za­padli do ich „sku­pinky“. Na­učte sa však po­čú­vať svoje vlastné túžby a po­treby. A na­ko­niec – ak na vás nie­komu na­ozaj zá­leží, vždy je tu mož­nosť roz­um­ného kom­pro­misu.

#8 Ľu­ďom, ktorí vás skla­mali, dá­vate ďal­šie a ďal­šie šance

bright­side.me

…a oni vás tak sklamú znova a znova. Ak sa už z ne­ja­kého dô­vodu roz­hod­nete dať nie­komu druhú šancu, sľúbte si, že bude zá­ro­veň aj po­sledná. Ak si vás nie­kto ne­do­káže vá­žiť, zby­točne s ním strá­cate svoj dra­ho­cenný čas.

#9 Bo­jíte sa sa­moty

bright­side.me

Rad­šej by ste zdie­ľali spo­ločnú do­mác­nosť aj s diab­lom, len aby ste ne­zos­tali sami. Ak však do vzťahu viac dá­vate, než do­stá­vate a váš par­tner je pre vás skôr ruč­nou brz­dou, než in­špi­rá­ciou, pri­znajte si to a ot­vorte ná­ruč no­vému ži­votu – ako sin­gle osoba.

#10 Mys­líte si, že re­špekt dru­hých si ne­za­slú­žite

bright­side.me

A to je veľ­kou chy­bou. Za­slú­žite si ho, no ak bu­dete ľu­ďom ne­us­tále dá­vať na­javo svoju ne­is­totu, ni­kdy sa ho ne­doč­káte. Pop­ra­cujte na svo­jom se­ba­ve­domí a uvi­díte, že všade vô­kol vás sa za­čnú diať zá­zraky!

zdroj: bright­side

Komentáre