Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

V kaž­dom vzťahu raz príde ste­re­otyp. Preto mám pre teba 7 ti­pov ako sa ho rýchlo zba­viť a zá­ro­veň si oko­re­niť se­xu­álny ži­vot.

1. Zmena miesta

Po­znáte to obaja veľmi dobre. Váš sex sa odo­hráva iba vo va­šej po­steli, v lep­šom prí­pade vo va­šom byte. Zvykli ste si na rých­lovku a sex už be­riete ako po­vin­nosť. Vtedy za­čína svie­tiť vý­stražné svetlo. Vy­tiahni fra­jera mimo mesto. Vy­mysli vý­let do prí­rody a prek­vap ho na ne­ja­kom opus­te­nom mieste. Naj­skôr zájdi ru­kou do no­ha­víc a po­tom sa ne­chajte uná­šať va­šimi túž­bami. Pop­rí­pade si vy­razte nie­kam au­tom a za­tiah­nite na opus­tenú lesnú ces­tičku. Za­spo­mí­najte si na časy, keď je­diné miesto, kde ste mali sú­kro­mie, bolo vaše auto.

2. Se­xu­álne po­môcky

Zvyk­neš sa spo­ločne s par­tne­rom pre­chá­dzať po ná­kup­nom cen­tre? Po­pusti uzdu svo­jej fan­tá­zie a sprí­jemni mu to stia­hnu­tím ho do se­xs­hopu. Vy­berte si spo­ločne ne­jakú se­xu­álnu hračku a bu­dete sa po­náh­ľať do­mov ju vy­skú­šať. Ne­ve­rila by si, aké divy do­káže bi­čík alebo putá. Pre od­váž­nej­ších sú skve­lou zá­ba­vou vib­rá­tory. Vy­ber si vib­rá­tor, aký ti vy­ho­vuje a sprav sa ním pred par­tne­rom. Bude ťa za to stále viac mi­lo­vať.

zdroj: unsp­lash.com

3. Sexy ob­lečky

Ur­čite dobre po­znáš svojho pria­teľa a už vieš, čo ho vzru­šuje. Môžu to byť rôzne ob­lečky s té­mou od vo­jačky až po slúžku. Možno si po­trpí na si­lon­kách a pod­väz­koch. Po­čkaj ho doma v nie­čom, čo mi­luje. Žena v pod­väz­ko­vom páse a kor­zete ne­ne­chá chlapa len tak chlad­ného a ty sa bu­deš cí­tiť vý­ni­močne, čím si sex uži­jete na­vzá­jom s úplne inou prí­chu­ťou, ako keď ti dáva dolu tep­láky.

4. Vy­mys­lené hry

Do­hod­nite sa na vo­pred vy­mys­le­nej hre. Zá­leží len od vás, čo vás vzru­šuje. Mô­žeš mu za­hrať uči­teľku a on bude tvo­jim po­sluš­ným žia­kom. Ak máš rada muž­skú do­mi­nan­tnosť, skúste si to vy­me­niť. Pop­rí­pade mô­žeš byť jeho ob­jed­na­nou pros­ti­tút­kou. V tom sa dá skom­bi­no­vať aj pred­chá­dza­júci bod, kedy ti on po­vie, čo od vy­ža­duje a v čom si ťa ob­jed­nal. Predsa za to platí! (Ne­za­bú­daj, je to len hra)

5. Zvia­za­nie

Ur­čite sa vo va­šej skrini nájde ne­jaká šatka. Zviaž mu ňou ruky a dlho sa s ním po­hrá­vaj. Naj­skôr bez do­tyku. Po­maly ho pro­vo­kuj svo­jimi po­hybmi, po­tom sa ho jemne do­tý­kaj tam, kde to má rád. Pri­daj bozky a pop­rí­pade mu sprav skvelý orálny sex. Pre tých, ktorí sa radi hrajú so zmys­lami, je skvelé za­via­zať par­tne­rovi aj oči a po­hrá­vať sa s jeho te­lom jem­nými do­tykmi. Úlohy si mô­žete po­tom vy­me­niť.

zdroj: pe­xels.com

6. Pro­vo­ko­va­nie po­čas dňa

Spo­mí­nate si na časy, keď ste spolu za­čí­nali a tak­mer celý deň spolu pre­pí­sali? Vráťte sa do týchto čias. Ráno sa každý vy­be­riete do svo­jej práce a po­čas dňa mu len tak po­šli fotku. Je na tebe, aký štýl zvo­líš. Skús vy­tvo­riť niečo pi­kan­tnej­šie, po­kiaľ máš mož­nosť. Pop­ri­tom mu píš svoje túžby a čo by si s ním rada spra­vila. Deň vám obom rýchlo ubehne a bu­dete sa te­šiť do­mov.

7. My sa vlastne ne­po­známe

Táto časť by sa možno dala za­ra­diť aj me­dzi se­xu­álne hry. Prin­cíp je však iný. Do­hodni sa s par­tne­rom, že celý týž­deň sa je­den dru­hého ne­dot­knete. Bu­dete ako dvaja spo­lu­bý­va­júci. Po­vo­lené je však mierne pro­vo­ko­va­nie. Týž­deň na­ko­niec za­vŕ­šite spo­ločne, v do­hod­nu­tom ob­ľú­be­nom bare. Pôj­dete tam od­de­lene. Sad­nite si na bar, ob­jed­najte si pi­tie a bavte sa. Úlo­hou tvojho par­tnera bude ťa znovu zba­liť. Mô­žete si zá­ro­veň vy­mys­lieť iné mená, po­vo­la­nie a iný ži­vot. Tvoj fra­jer vy­hráva vtedy, po­kiaľ si ťa úspešne od­ve­die do­mov alebo do najb­liž­šieho ho­tela.

Po­kiaľ to chceš ešte viac oko­re­niť, buď od­vážna a daj si na seba lu­xusné prádlo a na­vrch iba ka­bát. Po­čas vášho flir­to­va­nia mu toto malé ta­jom­stvo po­šep­kaj do ucha a uvi­díš 😛

Komentáre