Za­dok je par­tia, ktorú ženy cvi­čia há­dam naj­čas­tej­šie. A niet sa čomu ču­do­vať.

Ne­je­den chlap, ba do­konca aj žena sa rada ob­zrie za pek­ným za­dkom. No s vy­pra­co­va­ným za­dkom sa ešte nik ne­na­ro­dil. To, ako vy­ze­ráme od­zr­kad­ľuje hlavne to, akým ži­vot­ným štý­lom ži­jeme. Koľko máme po­hybu a čo zvyk­neme jesť. Peknú po­stavu mu­síš v pr­vom rade „na­piecť“ v ku­chyni. K tomu treba pri­dať do­sta­tok ae­rób­nej ak­ti­vity (plá­va­nie, beh, švi­hadlo, ly­žo­va­nie, kor­ču­ľo­va­nie, bi­cyk­lo­va­nie a mnoho iných ak­ti­vít) a ve­dieť, aké cviky zvo­liť na to, aby si mala krásne po­za­die. Do­voľ mi teda pred­sta­viť ti, ktoré sú na to ako stvo­rené!

Tech­niku si osvo­jíš podľa na­sle­du­jú­cich vi­deí. Od­po­rú­čam každý cvik opa­ko­vať 12-15 krát a uro­biť z neho 4 sé­rie.

Za­čni drepmi s vý­sko­kom

Vý­padmi ni­kdy nič ne­po­ka­zíš

Bul­har­ský drep je ná­ročný, no urobí veľa! (nohu si vy­lož na­prí­klad aj na gauč/ sto­ličku)

A te­raz sa pre­su­nieme na štyri

Don­key kicks

Fire hyd­rant

Mos­tík

A po­sledné dví­ha­nie nohy na boku. Tohto mô­žeš uro­biť aj viac opa­ko­vaní

Komentáre