Bez prob­lé­mov si trúf­nem po­ve­dať, že očná linka je ne­smr­teľná. Ženy spre­vá­dza há­dam už od čias Kle­opatry. No aj na­priek tomu, že je tak po­pu­lárna, mnoho žien ešte ne­prišlo na to, ako by mala per­fektná očná linka vy­ze­rať. Sa­moz­rejme, zá­kla­dom je pevná ruka a kva­litná linka, s kto­rou vieme pra­co­vať. Na to, aby sme do­ká­zali vy­ča­ro­vať krásnu linku najprv mu­síme ve­dieť, čomu sa máme vy­va­ro­vať.

Me­dzi naj­čas­tej­šie chyby pri kres­lení linky patrí:

  • Prí­liš hrubá linka pri vnú­tor­nom kú­tiku oka
  • Linka vy­tia­hnutá až prí­liš „do­hora“ alebo „do­dola“/silné uhlo­va­nie linky pri von­kaj­šom kú­tiku oka
  • Prí­liš zbr­klá ap­li­ká­cia prí­liš veľ­kého množ­stva linky
  • Za­čí­naš s okom, ktoré sa ti ma­ľuje lep­šie. Za­čni s tým, s kto­rým ti to ide hor­šie!
  • Po­u­ží­vaš starú/su­chú očnú linku
  • Ne­chá­vaš tupo za­kon­čenú linku pri von­kaj­šom kú­tiku

Vi­deo, ktoré ti po­môže vy­hnúť sa naj­čas­tej­ším chy­bám

Komentáre