Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Včera som strá­vil ve­čer s Es­ter. Už mi­nule som o nej pí­sal, je to ka­moška mo­jej spo­lu­žiačky. Dlhé hnevé vlasy po pás, plné pery, krásne krivky a ta­jomne hnedé oči. Keď bu­deš lis­to­vať niž­šie v mo­jich člán­koch, tak tam ten člá­nok s ňou ur­čite náj­deš.

Es­ter je jedna z tých žien, ktoré sú na úrovni, ne­šu­kajú len tak s ho­ci­kým, ne­po­sie­lajú holé cecky do DM ako polka 16-roč­ných báb na Ins­ta­grame. Je to 23-ročná kráska, ktorá má zau­jí­mavú prácu, dobre za­rába a býva sama v cen­tre hlav­ného mesta. Nie je ná­ročná na jedlo, no dáva si po­zor na po­stavu a je s ňou veľká sranda.

Prišla včera ve­čer na film a slané pu­kance. Za­čia­tok ve­čera sme pre­le­žali v po­steli pri filme Re­ve­nant, no po­tom som to mu­sel pre­pnúť na niečo iné, lebo pri tom sa nedá mať sex. Nás vzťah je čisto o sexe. Se­díme, po­ze­ráme niečo v telke, ob­čas jej dám pusu, po­čas toho mi vy­honí a po­tom znovu po­ze­ráme.

Včera to bolo iné, pr­vý­krát som mal sex iba v po­lohe mi­si­onár v kom­bi­ná­cii s po­ma­lými po­hybmi. Es­ter le­žala na chrbte, ja tesne nad ňou a s po­hľa­dom do očí som ju pri­pra­vo­val na hlavnú hru prs­tami. Nič kom­pli­ko­vané, viem ako to má rada. Po­mal­šie a tvr­d­šie. Ne­trvá dlho a je tak mokrá, že jej to po­stačí aj na druhé kolo. Ne­pou­ží­vam pri nej kon­dóm, viem kedy treba vy­tiah­nuť. Do­káže dať nohy tak, že ich ma cez moje ra­mená a ja mám pries­tor za­su­núť až na­do­raz.

Na že­nách naj­viac mi­lu­jem, keď mi dá­vajú jasne na­javo, že sa im to páči. Keď mi jem­ným a úp­rim­ným vzdy­chom hľadí ucho a cí­tim jej ruky v mo­jich vla­soch. Ona to robí presne tak, ako to mám rad a ni­kdy som jej to ne­mu­sel ho­vo­riť, prišla nato sama. Ro­zo­chve­jem sa, keď za­kloní hlavu, jemne zdvihne panvu a do ce­lého pries­toru izby sa ozve jej roz­koš, ktorú za­žíva.

Je tak ho­rúca, že ma páli jej po­kožka a cez chvíľky ti­cha po­čuť tl­kot jej srdca ako sa stále zrých­ľuje. Už viem do­predu od­had­núť, kedy bude, vždy tak jemne zo­vrie pery, pre­stane na chvíľu dý­chať a po­tom tú eufó­riu dá na­raz zo seba von jed­ným dl­hým or­gaz­mic­kým vzdy­chom. Od tej chvíle ne­stačí prejsť ani mi­núta a na­sle­duje moje vy­vr­cho­le­nie.

Len pri or­gazme si na­ozaj všim­neš, aký je muž sla­boch, ako ho žena do­káže po­lo­žiť na lo­patky krás­nym se­xom a vtedy ti sľúbi aj všetko na svete. Tak zá­kerný je ži­vot žien, ktoré ve­dia vy­užiť svoj se­xu­álny ta­lent na zma­ni­pu­lo­va­nie muž­skej mysle. Mne osobne sa to stáva často, lebo mám to šťas­tie, že ženy, ktoré som mal v po­steli, boli vždy ta­len­to­vané.

S lás­kou tvoj Adam. 

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre