Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Z nud­nej stredy ti spra­vím ne­za­bud­nu­teľný deň a bez po­chýb bu­deš chcieť mať každú stredu takú. Viem, že ob­čas sle­du­ješ, či som on­line na what­sappe, no ja som mi­nul týž­deň vy­ma­zal tvoje chat okienko. Viem, že vieš, že už má­lo­ktorý člá­nok pí­šem o tebe, no dnes sa mô­žeš te­šiť. Dnes ti na­po­sledy do­pra­jem mať ma v sebe.

Ne­plač kvôli tomu, že som ťa opus­til kvôli kraj­šej, také veci sa stá­vajú. Možno keby si ne­bola taká pa­no­vačná de­fka, ktorá má vždy nos do­hora, všetko by do­padlo inak.

Nahá se­díš na ta­bu­retke pri krbe, s po­hľa­dom na telku,v kto­rej za­čína film. Dnes ve­čer ne­máme v pláne do­po­ze­rať ho, len už asi zo zvyku chceme po­čuť hlas her­cov v po­zadí. Púš­ťam film, ktorý som vi­del už dva­násť­krát. Na­plá­no­val som ve­černé se­xkar­dio, sú­lo­žiť do rána, me­dzi­tým sa ob­čas na­jesť, za­pá­liť si, a znovu bú­šiť telo o telo.

Kla­sicky hanb­livá mi uprene po­ze­ráš do očí, vi­dím ako sa ti chvejú, ako ne­vieš, čo máš ča­kať, bo­jíš sa, že ne­bu­deš dobrá. Chcem to viesť ja. Na ru­kách ťa od­ná­šam na ved­ľajší gauč, bez slova za­čí­nam orálny sex aj keď viem, že prs­tami to máš rad­šej. Pred­stav si te­raz moju tvár, pred­stav si ten po­hľad, ktorý som ti ve­no­val, keď sme sa zo­zna­mo­vali. Uvoľni sa, vy­lož nohy na moje ra­mená a po­môž mi vnik­núť dnu, po­má­haj mo­jim se­xu­ál­nym po­hy­bom a krič pri tom moje meno.

Spo­ločne sa po­tíme tesne pred zá­ve­reč­nou čas­ťou a vní­mam ten vzťah me­dzi nami. Viem, že toto by si chcela každý deň, že ne­máš rada zo­bú­dzať sa sama, že sle­du­ješ v meste každý Land Ro­ver, či ná­ho­dou nie je môj. Zato ja si na­ozaj len ob­čas spo­me­niem na to, že mi vlastne vô­bec ne­chý­baš, lebo mám všetko, čo chcem, lebo ťa na­hra­dil kraj­šia, lep­šia a me­nej hanb­livá kráska, ktorá za­pl­nila prázdne miesto do­ko­na­lým za­dkom.

Takže je­diné, čo ti zo­stáva, je po­u­čiť sa z toho, ako sa sprá­vaš, že si ma trápne blo­ku­ješ na so­ciál­nych sie­ťach ako pu­ber­tiačka, že vždy, keď sa ro­bíš sama mys­líš na mňa a keď tvr­díš, že nie, vieš, že kla­meš. Od­ka­zu­jem kaž­dej žene, ktorá si je 100 % istá, že ju jej par­tner ne­opustí, aby pre­stala ho­vo­riť všetko tak se­ba­ve­domo, s is­to­tou a ma­jet­nícky. Lebo ni­kdy ne­ho­vor ur­čite a ni­kdy ne­ho­vor navždy.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre