Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Mo­derná doba so se­bou pri­náša aj nové trendy v sexe. Do spálne si páry čas­tej­šie vpúš­ťajú aj ďal­šieho člo­veka, neb­rá­nia sa ani ro­bo­tom s ume­lou in­te­li­gen­ciou či rôz­nym ero­tic­kým po­môc­kam. Vzťa­hový po­radca Ka­rel Chába tvrdí, že by sme ne­mali zo sexu ro­biť zby­točnú vedu, no na dru­hej strane za­stáva ná­zor, že je po­vo­lené všetko, čo sa páči obom par­tne­rom. Mys­líš, že sa ti niečo z tohto bude pá­čiť? 

Ot­vo­rené vzťahy

Dnešná doba praje rôz­nym dru­hom vzťa­hov, vrá­tane tých, kde je po­čet par­tne­rov vyšší ako je­den. Čo­raz viac pá­rov víta do svo­jich spálni ďal­šieho spo­loč­níka na strá­ve­nie pek­ného ve­čera. Av­šak to ne­zna­mená, že by sa za­ľú­bená dvo­j­ica mala po prí­jem­nej noci roz­de­liť. Miesto strikt­ných pra­vi­diel sú páry viac pri­klo­nené k ot­vo­re­nosti, a to vo všet­kých for­mách. Trendy sa stá­vajú ot­vo­rené vzťahy, po­ly­amorné páry a „trojka“.

Se­xu­álny dar­ček

Zis­tilo sa, že ženy sa stá­vajú viac štedré pri kúpe dar­če­kov pre svoje ka­ma­rátky. A to nie ho­ci­ja­kých dar­če­kov, ale tých pre vlastné po­te­še­nie. Hanba a os­tych idú pri na­ku­po­vaní ero­tic­kých po­mô­cok bo­kom. Že­nám čo­raz viac zá­leží na ich uspo­ko­jení a rov­nako tak aj na šťastí ich sin­gle ka­ma­rá­tok.

Ak sa na­ro­de­niny tvo­jej ka­mošky blí­žia a ty ešte stále ne­máš pre ňu žia­den dar­ček, ne­boj sa nav­ští­viť ob­chod s in­tím­nymi po­môc­kami. Alebo si ne­tra­dičný dar­ček mô­žeš za­ob­sta­rať ty a uro­biť z neho na je­den ve­čer spo­loč­níka v spo­loč­nej po­steli s tvo­jim par­tne­rom.

Sex bá­biky

Ak si pri sex bá­bi­kách pred­sta­víš na­fu­ko­va­ciu „Anču“, tak ťa hneď vy­ve­dieme z omylu. Hoci sa bá­biky pre do­spe­lých po­do­bajú na ich na­fu­ko­va­cie pred­chod­kyne, fun­kciami sú už úplne nie­kde inde. No­vo­dobé ume­lo­hmotné par­tnerky (aj par­tneri) sú zo si­li­kónu s do­ko­na­lými ľud­skými čr­tami. Umelé telo po­núka tak­mer iden­tický po­cit „sú­ži­tia“ s par­tne­rom.

Umelá in­te­li­gen­cia

V roku 2019 sa ro­dia prvé po­čiatky re­vo­lú­cie ume­lej in­te­li­gen­cie, ktorá sa môže pre­ta­viť aj do nášho se­xu­ál­neho ži­vota. Par­tneri s ume­lou in­te­li­gen­ciou sa budú ve­dieť pris­pô­so­biť ľud­skému telu (napr. sle­dujú tvoje dý­cha­nie, srd­covú frek­ven­ciu, atď.). Se­xu­álna bá­bika sa tým pá­dom na­učí, čo má člo­vek rád a tomu pris­pô­sobí aj svoje od­po­vede. Ak par­tner s ume­lou in­te­li­gen­ciou zistí, že sa ti páči, keď ho­vorí vul­gárne, tak sa jeho al­go­ritmy v prie­behu času upra­via a ne­skôr ti bude ho­vo­riť ška­redo už au­to­ma­ticky.

Hračky pre mu­žov

Muži za­čali sia­hať po se­xu­ál­nych hrač­kách rov­nako in­ten­zívne ako ženy. S roz­die­lom, že oni si ich ku­pujú pre vlastné po­te­še­nie, nie pre po­te­še­nie svo­jej po­lo­vičky. Pris­pô­so­bil sa tomu aj ero­tický trh, ktorý v sú­čas­nosti po­núka ši­rokú škálu zau­jí­ma­vých pro­duk­tov aj pre mu­žov. Možno aj tvoj par­tner túži po spes­trení in­tím­nych chvíľ, čo tak mu niečo na­vr­hnúť?

Zvu­ková sti­mu­lá­cia

V sú­čas­nej dobe náj­dete v špe­ciál­nych ob­cho­doch vib­rá­tory od vý­myslu sveta. Av­šak, vý­rob­co­via za­čí­najú byť cel­kom zú­falí. Do­chá­dzajú im ná­pady na to, ako zlep­šiť tech­nické vy­ba­ve­nie se­xu­ál­nych hra­čiek, a tak sa za­me­rali na iný roz­mer – zvu­kové vlny. Tvr­dia, že ta­kéto hračky budú pri­ná­šať úplne nový druh po­citu po­te­še­nia.

Ak sa ti predsa len niečo z no­vo­do­bých tren­doch v se­xu­alite za­pá­čilo a chcela by si niečo skú­siť, treba si dá­vať na nie­koľko vecí po­zor. Ka­rel Chába od­po­rúča, aby sme sa vždy o všet­kom s par­tne­rom úp­rimne po­roz­prá­vali. Ta­kisto tvrdí, že ak trpí naša po­lo­vička ne­ja­kou ne­ty­pic­kou se­xu­ál­nou po­tre­bou, ne­treba ho za to od­cu­dzo­vať. Na­opak, mali by sme ho vy­po­čuť a re­špek­to­vať.

„Základ úspeš­ného expe­ri­men­to­va­nia v sexe je, o všet­kom sa vo­pred s par­tne­rom po­roz­prá­vať. Treba si vy­svet­liť, čo je ešte v norme a čo už cez čiaru. Rov­nako je dô­le­žité, aby sme sa s po­lo­vič­kou po­de­lili o náš strach z no­vého ne­zná­meho. Je­dine tak sa bu­deme ve­dieť k ce­lej si­tu­ácii lep­šie po­sta­viť. Ak bu­deme pred se­bou niečo ta­jiť prav­de­po­dobne mô­žeme oča­ká­vať ne­prí­jemné ná­sledky,“ do­dáva na zá­ver Ka­rel Chába.

 

Zdroj: the­sun.co.uk / Re­becca Flood 

Komentáre