Roz­hod­nu­tie mať dieťa býva v ži­vote dvoch mi­lu­jú­cich sa ľudí tým naj­dô­le­ži­tej­ším a zá­ro­veň tým naj­zlo­mo­vej­ším…

Ži­jeme v dobe, kedy je svet akosi pri­rýchly. Ne­us­tále sa na­há­ňame, no aj tak nič ne­stí­hame. Čo­raz viac času trá­vime v práci, aby sme fi­nančne stí­hali krok s dneš­ným upo­náh­la­ným sve­tom. Ne­máme čas na ro­dinu, ani na seba. Ná­roky oko­lia sú čo­raz vyš­šie a síce tvoja ma­mina či babka mali v tvo­jom veku už 2 deti, ty to prvé plá­nu­ješ tak o 5 ro­kov naj­skôr. Sme pod ne­us­tá­lym stre­som a ani rýchly ži­votný štýl nášmu zdra­viu ne­pro­spieva.

Preto splo­diť dieťa v dneš­nom svete, by sme po­kojne mohli pri­rov­nať k zlo­ži­tej vo­jen­skej ope­rá­cii. V tref­ných a vtip­ných ilus­trá­ciách to zná­zor­ňuje ko­mik­sový tvorca, ktorý vy­stu­puje na Ins­ta­grame pod se­udo­ny­mom jude_de­vir.

In­špi­rá­ciou mu je práve ži­vot s jeho man­žel­kou, no ve­ríme, že mnohé sa v týchto ilus­trá­ciách náj­dete. A ak aj nie dnes, raz možno… 🙂

Zlo­mový mo­ment…

Naj­dô­le­ži­tej­šie je správne na­ča­so­va­nie…

ONA: PO­TRE­BU­JEM, ABY SI BOL OS­TRA­ŽITÝ!
ON: ÁNO, MA­DAM!
ONA: VY­SLO­VILA SOM SA JASNE?!
ON: ÁNO, MA­DAM!

Správne in­gre­dien­cie…

…a chuť. 🙂

ONA: EŠTE SME NE­VYS­KÚ­ŠALI TÚTO PO­LOHU!

A aj keď to možno na pr­vý­krát ne­vyjde…

*JE TU TVOJA MEN­ŠTRU­ÁCIA!*
ONA: ODÍĎ !!!!!!!!

…tak raz predsa. 🙂

ZVLÁDLI SME TO!

A vtedy sa ešte len za­čne tá sku­točná šou… 😉

ON: SI TE­HOTNÁ! NE­OPO­VÁŽ SA ZDVÍ­HAŤ TO!!!
ONA: CHCELA SOM IBA PO­MÔCŤ…

 

ONA: ČO SÚ ZAČ?!
ON: MOHLA BY SI ICH PO­ME­NO­VAŤ…

 

ON: VÁŽNE???
ONA: ČO AKO…?

 

ONA: PO­ZRI! PR­SIA SA MI DO­TÝ­KAJÚ BRU­CHA!
ON: FAS­CI­NU­JÚCE!!!!!!

 

ONA: DOT­KNI SA MO­JEJ SOLI A TÁ RUKA SA UŽ NI­KDY NI­ČOHO INÉHO NE­DOT­KNE!!!!!!!!

 

ONA: NI­KTO ANI HNÚŤ!!! BÁBO KOPLO!!!

 

ONA: HÝB SA!

 

ONA: NOO TA­A­AAK…!
ON: PO­TRE­BU­JEŠ PO­MÔCŤ ??? 

 

ONA: DRŽ… DRŽ!
ON: MÁM TO !!

 

Komentáre