Ba­ran:

Vy­hni sa tej osobe, ktorá bude ne­us­tále ti­cho. Si plná ener­gie a vášne do ži­vota. Ne­obk­lo­puj sa ti­chými ľuďmi.

Býk: 

Vy­hni sa tomu, kto nie je lo­jálny. Máš lás­kavé srdce a tak, keď ťa nie­kto zaujme, dobre si over, či sú jeho zá­mery čisté.

Blí­ženci: 

Vy­hni sa tomu, kto pre teba nie je zau­jí­mavý. Si zve­davá žena, chceš sa učiť nové veci, ob­ja­vo­vať zau­jí­ma­vosti a ten, kto ťa nudí by ťa len brz­dil v roz­voji tvojho po­ten­ciálu.

Rak:

Vy­hni sa tomu, kto ne­ro­zu­mie hĺbke tvojho srdca. Vzťahy sú tie naj­dô­le­ži­tej­šie a po­kiaľ ide o lásku, chceš si byť vo všet­kom istá. Ob­klop sa ľuďmi ktorí ťa oce­nia a ve­dia, čo máš rada.

zdroj: unsp­lash.com

Lev:

Vy­hni sa tomu, kto s te­bou ma­ni­pu­luje. Je v tvo­jej po­vahe, že si od­vážna, máš rada vzru­še­nie a dob­ro­druž­stvo. Ten, kto ťa ob­me­dzuje a drží ťa na krátko, nie je vhodný člo­vek pre teba.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Panna:

Vy­hni sa tomu, kto sa ťa bude sna­žiť zme­niť. Máš rada svoje zau­ží­vané zvyky a aj keď sa vraví, že ži­vot je zmena, te­bou to ne­pohne. Si sama se­bou a ne­máš rada, keď sa mu­síš hrať na niečo, čo nie si.

Váhy: 

Vy­hni sa tou, kto bude upred­nost­ňo­vať svoje po­treby pre tvo­jimi. Sama sa obe­tu­ješ pre nie­kto­rých ľudí a nie vždy to vy­jde tak, ako si pred­sta­vu­ješ. Vy­tvor si tento rok miesto pre nie­koho, komu bude na tebe zá­le­žať.

Ško­rión:

Vy­hni sa tomu, kto k tebe bude po­ci­ťo­vať „prázdne“ city. Si prí­liš cit­livá osoba a keď mi­lu­ješ, mi­lu­ješ hl­boko. Tento rok od­stráň zo ži­vota toho, kto ťa ne­bude mi­lo­vať úp­rimne.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec:

Vy­hni sa tomu, kto ťa núti do­dr­žia­vať jeho pra­vidlá. Si dob­ro­druž­níčka. Rozk­vit­neš iba vtedy, ak máš svoju slo­bodu a mô­žeš skú­mať nové veci. Po­kiaľ ide o vzťahy, po­tre­bu­ješ nie­koho, kto ťa po­vzbudí, aby si bola sama se­bou.

Ko­zo­ro­žec:

Vy­hni sa tomu, kto len pre­žíva a ne­žije. Je roz­diel me­dzi tým, kto žije „oka­mi­hom“ a kto pre­žíva svoj po­kojný ži­vot. Si vždy pri­pra­vená, in­te­li­gentná a za­pá­lená pre ad­re­na­lín. Vy­hni sa tomu, kto ťa v tomto bude brz­diť.

Vod­nár:

Vy­hni sa tomu, kto z teba vy­sáva ener­giu. Dô­le­žité je aj dá­vať. Si taká veľ­ko­rysá, že vždy keď sa žiada, dáš, po­ži­čiaš a po­mô­žeš. Ale drž sa ďa­lej od ľudí, ktorí od teba len berú.

Ryby:

Vy­hni sa tomu, kto ťa vidí ako dra­ma­tickú osobu. Všetko čo za­ži­ješ, pre­ží­vaš až prí­liš. No to je to, čo ťa robí te­bou. Od­stráň zo svojho ži­vota ľudí, ktorí ti dá­vajú po­cit, že za svoju emo­ci­ona­litu sa mu­síš ospra­vedl­niť.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre