Po­kožka kaž­dým ro­kom starne, stráca na pruž­nosti, zni­žujú sa jej re­ge­ne­račné schop­nosti. Možno si po­vieš, že si ešte mladá a na dô­kladnú sta­rost­li­vosť máš ešte čas, no je dobré si osvo­jiť ná­vyky, kto­rými bu­deš pred­chá­dzať tvorbe vrá­sok a akné. Tu sme vy­brali naj­lep­šie tipy:

Ne­vy­vá­žená strava plná cuk­rov a éč­ko­vých po­tra­vín je ne­pria­te­ľom číslo jedna. Ak si aj do­pra­ješ ne­zdravú stravu, pi veľa vody, aby sa to­xíny vy­pla­vili z tela.

Koža pri opa­ľo­vaní pro­du­kuje far­bivo, ktoré za­tem­ňuje bunky. Každá zmena pig­mentu z UVA a UVB žia­re­nia spô­so­buje pred­časné star­nu­tie a zvy­šuje prav­de­po­dob­nosť vzniku ra­ko­viny kože. Buď opatrná a pred vstu­pom na slnko po­u­ží­vaj vždy opa­ľo­vací krém s fak­to­rom 30 a viac.

V hl­bo­kom spánku sa po­kožka re­ge­ne­ruje a zba­vuje to­xí­nov. Daj si po­zor na spá­nok, inak sa to môže pre­ja­viť vý­razne na pleti.

Ne­dos­ta­točný pitný re­žim sa ako prvý pre­javí na zhor­še­nej kva­lite po­kožky, pre­tože voda tvorí 70 % ľud­ského tela. Ak ne­vieš, ako za­čať pra­vi­delne piť na­stavte si bu­dík a vypi každú ho­dinu po­čas dňa 150-200 ml te­ku­tín. Po­zor na väč­šie množ­stvo kávy a al­ko­holu – od­čer­pá­vajú z bu­niek vodu, de­hyd­rujú ich, spo­ma­ľujú tvorbu ko­la­génu a elas­tínu.

Faj­če­ním ne­poš­ko­dzu­ješ len svoje zdra­vie, ale pod­po­ru­ješ tým vznik veľmi hl­bo­kých vrá­sok. Kaž­dých 10 ro­kov faj­če­nia ti na­vyše pri­po­číta ešte 2,5 roka na vrás­kach.

Koža na krku a na de­kolte je veľmi jemná a zra­ni­teľná, no my jej ne­dá­vame prí­liš veľa po­zor­nosti. Ob­lasť krku a de­koltu je tak­mer vždy vy­sta­vo­vaná a na­priek tomu len zriedka do­stáva po­trebnú hyd­ra­tá­ciu a ochranu proti slnku.

Ne­pre­há­ňaj to prí­liš s pe­e­lin­gom. Zo za­čiatku to môže byť prí­jemné, no keď od­strá­niš mast­notu kože, prí­padne pu­pien­kov, tvo­jej koži také drsné za­ob­chá­dza­nie ne­po­máha. Ma­xi­málne ho teda po­u­ží­vaj 2x do týždňa.

Hýb sa! Po­hyb ti zdvihne ná­ladu a zá­ro­veň sa ti bude lep­šie pre­kr­vo­vať koža, čo spô­sobí jej zdravý vzhľad.

Ne­pou­ží­vaj na pleť všetky možné koz­me­tické krémy, séra a ple­ťové vody, no snaž sa ich kom­bi­no­vať a tak­tiež je nutné, aby si tvoja po­kožka od­dýchla od che­mi­ká­lií.

Komentáre