Dali sme do­kopy tie naj­lep­šie a na­jú­čin­nej­šie tipy a triky, na ktoré ne­pot­re­bu­ješ ho­diny času, sú jed­no­du­ché a tvoja pleť sa ti po­ďa­kuje.

1, Hyd­ra­tuj. Ver mi, že to, čo ješ ovplyv­ňuje aj tvoj vý­zor a preto ne­za­budni na dobrú a vy­vá­ženú stravu a tak­tiež na prí­sun te­ku­tín. Aj keď bu­deš po­u­ží­vať drahé krémy, ne­do­dajú ti takú peknú po­kožku ako dobrá strava a čistá voda, ktoré sú zá­kla­dom.

2, Po­ná­roč­nom dni si do­praj masku alebo ak máš ráno 10 mi­nút, vy­uži to. Úči­nok ple­ťo­vých ma­siek je okam­žite vi­di­teľný. Hlavne tie s vy­so­kým ob­sa­hom vl­hosti, pô­so­bia na bunky ako ži­vo­ta­bu­diči a pleť okam­žite vy­zerá hlad­šia a čerstvej­šia. Do­konca sa na­pnú aj jemné vrásky.

3, Vy­uži v pl­nej miere se­zónu čerstvého ovo­cia a ze­le­niny. Do­praj si ju ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Uvi­díš, že už po pár týžd­ňoch sa ti tvoja pleť, vlasy i nechty od­vďa­čia.

4, Ne­chaj sa hýč­kať. As­poň raz za dva me­siace si do­praj sta­rost­li­vosť od­bor­níka na pre­čis­te­nie pleti. Vy­hraď si na to ho­dinu a tvoja pleť sa ti po­ďa­kuje.

zdroj: unsp­lash.com

5, Nie­len zuby, ale aj tvár by si si mala umý­vať mi­ni­málne dva­krát denne. Po­kožka po­tre­buje vodu aj ve­čer, aj ráno. Tá v kom­bi­ná­cií s čis­tia­cimi príp­rav­kami to­tiž uvoľ­ňuje póry a pleť bude ih­neď zdrav­šia aj kraj­šia. Ok­rem toho tak mô­žeš pre­dísť akné.

6, Ne­pod­ce­ňuj očný krém. Aj v mla­dom veku sa treba sta­rať o svoju po­kožku a preto by si si mala za­do­vá­žiť kva­litný očný krém, vďaka kto­rému bude tvoj po­hľad svie­žejší.

7, Ne­za­budni na vlasy. Ak ťa trá­pia prí­liš su­ché vlasy, raz týž­denne si do­prajte zá­bal z va­ječ­ného žĺtka, medu a oli­vo­vého oleja.

8, Žia­rivá a čistá pleť. Pleť sa ti krásne pre­čistí, keď si ju bu­dete as­poň raz za me­siac na­pa­ro­vať ho­rú­cou vo­dou so zme­sou medu, har­man­čeka a cit­róna.

9, Bab­ská rada, ktorá po­môže. Do mraz­ničky si na noc daj dve po­liev­kové ly­žice. Ráno ich pri­lož na ospalé oči.

10, Ne­za­budni na po­hyb. Cvi­če­ním a cel­ko­vým po­hy­bom pre­kr­vu­ješ svoje telo a na tvo­jej po­kožke to bude roz­hodne vi­dieť.

11, Ma­sáž tváre vy­pína pleť! Už tri mi­núty ľah­kého ma­sí­ro­va­nia každé ráno sa po­stará o žia­ri­vejší vzhľad pleti.

Komentáre