Všetky to dobre po­známe. Práve v čase, keď si už zvyk­neme na ži­vot sin­gle, uží­vame si kaž­do­denné ak­ti­vity, ktoré ro­bie­vame samy pre seba a keď už po­maly ve­ríme a tvr­díme, že ni­koho iného nech­ceme a ani ne­pot­re­bu­jeme, práve vtedy príde ON. A aj keď nie­ktoré vzťahy sa vy­my­kajú z na­sle­du­jú­cej šab­lóny, mô­žem jed­not­livé štá­dia zhr­núť do šty­roch bo­dov.

  1. ZA­MI­LO­VA­NOSŤ

Ach tie krásne za­čiatky, kedy nám náš milý pri­padá do­ko­nalý a úžasný a veru žiad­nej chyby na ňom niet. Hor­móny sa nám to­tálne zbláz­nia a stačí len po­mys­le­nie na neho a úsmev na tvári ne­ne­chá na seba dlho ča­kať. Práve vtedy máme tie po­vestné ru­žové oku­liare a pre­hlia­dame všetky chyby bez toho, aby sme sa o to vô­bec sna­žili. Sme za­sní­vané a chceme byť každú chvíľu spolu.

pexelscccc
zdroj: pe­xels.com
  1. VY­TVO­RE­NIE PÁRU A PRED­STA­VE­NIE PRIA­TE­ĽOM A RO­DINE

V tomto štá­diu ste to tak po­ve­diac dá­vame celé do­kopy. Ujas­níme si čo vlastne me­dzi nami je, na­do­bud­neme tro­chu po­cit bez­pe­čia a is­toty, pred­sta­vu­jeme si a plá­nu­jeme bu­dúc­nosť osto­šesť. Keď už tomu dru­hému dáme sta­tus pria­teľ/pria­teľka za­čneme ho pod týmto me­nom pred­sta­vo­vať ka­ma­rá­tom a ro­dine. Pre­ží­vame prvé hádky a lep­šie sa spoz­ná­vame.

zdroj: unsp­lash.com
  1. VY­TRIEZ­VE­NIE

Prejde zo­pár me­sia­cov a ži­vot sa za­čne vra­cať do nor­málu. Fra­jer nám už ne­príde taký vzru­šu­júci a za­čí­name si na ňom vší­mať chyby. Rov­nako ani my už nie sme stále do­ko­nalo upra­vené a vy­str­ku­jeme rožky. Pre­sta­neme skrý­vať, keď s nami bur­cuje PMS, nie­kedy sme pre­hnane žiar­livé alebo sa bez­dô­vodne ura­zíme. Ži­vot ply­nie ďa­lej, a zis­ťu­jeme či nám daný vzťah viac be­rie alebo dáva. Pre­hod­no­cu­jeme. Práve v tejto fáze sa veľa vzťa­hov roz­pa­dáva.

pexels-photo-246805
zdroj: pe­xels.com
  1. SKU­TOČNÁ LÁSKA

Pevné a kva­litné vzťahy si vy­ža­dujú množ­stvo času. Láska ne­ras­tie na stro­moch a dl­ho­dobé vzťahy ne­pa­dajú z neba. Treba na nich  pra­co­vať a spo­ločne ich vy­tvá­rať.  Až vtedy, keď si bu­deme triezvo uve­do­mo­vať, aký náš par­tner v sku­toč­nosti je a uvi­díme, ako sa za­cho­val v jed­not­li­vých si­tu­áciách, vtedy keď spolu pre­ko­náme dobré aj zlé časy, vzťa­hové krízy, hádky, ale aj tie krásne chvíle a vy­tvo­ríme si spo­mienky, práve vtedy zis­tíme, aká pevná je naša láska. A ne­bude to žiadne po­bláz­ne­nie vply­vom hor­mó­nov a ché­mie, bude to ten typ lásky, ktorý trvá večne. Aj vtedy, keď vzťah skončí a každý z vás sa vy­be­rie opač­nou stra­nou.

beautiful-love-couple-photography
zdroj: ins­pi­ring­mesh.com

Uží­vaj si tieto po­city. Ni­kam sa ne­po­náh­ľaj, bu­duj. Viem, že keď si za­mi­lo­vaná až po uši, môže ti kto­koľ­vek ho­vo­riť čo len chce, bu­deš po­čú­vať len seba. No ver svo­jej in­tu­ícii a tomu čo ti ho­vorí. Ak bu­deš vní­mavá, už na za­čiatku sa ukážu drobné ná­znaky, na zá­klade kto­rých si bu­deš ve­dieť vy­vo­diť, do akého štá­dia sa tvoj vzťah do­stane.

Dr­žím ti palce, pre­tože sku­točná láska je to naj­viac, čo mô­žeš od ži­vota chcieť. Po­vzbu­dzuje, ne­zá­vidí, ute­šuje, na­pĺňa, robí ťa šťast­nou. Ak takú náj­deš, ne­púš­ťaj ju.

Komentáre