Často si ľudí s nar­cis­tic­kými rysmi pred­sta­vu­jeme ako na­fú­kan­cov a na­mys­len­cov, z kto­rých ich po­vaha priam kričí. Sme na­ivní, ak si mys­líme, že ta­káto pred­stava je je­diná správna. To, že je nie­kto nar­cis ešte ne­zna­mená, že je hlúpy, skôr na­opak.

Uve­do­muje si, že je iný ako os­tatní, a preto vie svoju ina­kosť dobre mas­ko­vať. Aj kvôli tomu je často veľmi ťažké od­ha­liť, že je nie­kto nar­cis. Prečo je ale to také dô­le­žité? Nuž, vzťahy s tý­mito ľuďmi bý­vajú ná­ročné, vy­čer­pá­va­júce a kom­pli­ko­vané. Ob­zvlášť ak ide o par­tner­ské vzťahy.

Dnes vám po­vieme o 3 spô­so­boch, kto­rými vo vzťa­hoch hrajú nar­cisti svoje špi­navé hry.

Pán dô­le­žitý

Vy­chá­dza­júc z vlast­nej pred­stavy o svo­jej ne­smier­nej dô­le­ži­tosti a je­di­neč­nosti si nar­cisti mys­lia, že sú ne­na­hra­di­teľní. Ni­kto ich ne­do­káže za­stú­piť v práci, ni­kto ne­do­káže veci ro­biť lep­šie než oni a sa­moz­rejme, ni­kto im nemá právo ra­diť. Svoje ve­li­káš­ske reči o sebe však do­kážu pre­pliesť drob­nými kom­pli­mentmi inej osobe, aby ich sa­mo­chvála ne­bola až taká zjavná.

Radi or­ga­ni­zujú rôzne ak­cie a ria­dia väčší po­čet ľudí, pri­čom dbajú na dô­sled­nosť a pre­cíz­nosť. Preto sa môže stať, že aj chys­ta­nie ro­din­nej oslavy sa môže zme­niť na pro­jekt, v kto­rom sa ne­pl­ne­nie si úloh prí­sne trestá.

zdroj: unsp­lash.com

Drs­ňák

Iko­nickí fil­moví drsní chlapci, gang­stri či zlo­činci nám aj vďaka strie­bor­nému plátnu vy­tvo­rili pred­stavu „bad boy-a“, ktorý sa na­vo­nok správa chladne a od­me­rane, no kdesi vo vnútri je mi­lu­júci a cit­livý. Žiaľ, v re­a­lite je to inak; ak sa nie­kto správa ne­em­pa­ticky, prav­de­po­dobne to nie je kvôli imi­džu ale preto, že mu em­pa­tia chýba.

Ešte ľah­šie sa ale ne­cháme okla­mať tým, keď sa nie­kto správa nad­ra­dene. Na­ivne si mys­líme, že i keď sa na väč­šinu ľudí díva zvr­chu, na tých svo­jich najb­liž­ších sa bude dí­vať inak. Omyl. Nar­cisti vní­majú všet­kých ako me­nej­cen­ných.

Unsp­lash.com/Wills­pi­rit SBLN

Chú­ďatko

Tre­tím čas­tým pre­stro­je­ním nar­cistu je hra na chú­ďatko – na toho, kto nič ne­do­káže, kto je vždy ten me­nej­cenný a utlá­čaný, na toho, kto bol v det­stve ši­ka­no­vaný, kto bol najš­ka­redší a po­dobne. Týmto svo­jím sprá­va­ním a po­sto­jom vy­ža­duje od os­tat­ných špe­ciálnu sta­rost­li­vosť a zvláštny prí­stup a presne o to mu ide.

Ne­sedí vám to, lebo sa pý­tate, ktorý nar­cis by ro­bil zo seba pred inými ta­kého hlu­páka? Nuž, v pod­state, jemu to je jedno – na mienke os­tat­ných mu vô­bec ne­zá­leží a možno sa kdesi vo vnútri z os­tat­ných smeje, že sa ne­chali tak ľahko na­chy­tať.

Unsp­lash.com/Josh Pe­ter­son

Ďal­šie va­rovné sig­nály

Nar­cisti sú ob­vykle veľmi in­te­li­gentní a pre­fí­kaní ľu­dia, ktorý do­kážu inými ma­ni­pu­lo­vať tak, že si to ani ne­všimnú. Av­šak vo chvíli, keď pre­stanú ro­biť to, čo si títo ma­ni­pu­lá­tori prajú, za­čnú zú­riť. Vy­skú­šajú na vás všetky možné tech­niky od ci­to­vého vy­die­ra­nia cez se­ba­ob­vi­ňo­va­nie, až po ig­no­rá­ciu či chladné a for­málne sprá­va­nie.

Vzdajte sa pred­stavy, že by ste mohli nar­cisa zme­niť. Ne­máte šancu a ok­rem toho, môže vás ešte viac za­mo­tať do svo­jich hier. Nar­cis sa môže zme­niť iba vtedy, ak to on sám chce, čo sa žiaľ stáva zried­ka­kedy.

zdroj: your­tango

Komentáre