Aj keď môže byť každý člo­vek vo vzťahu verný, exis­tujú 3 zna­me­nia zve­ro­kruhu, ktoré pat­ria už od svo­jej pod­staty k tým naj­ver­nej­ším. Sú­visí to s ich osob­nost­nými znakmi, ktoré z nich ta­kýchto ľudí ro­bia.

Podľa astro­lo­gičky má každé zna­me­nie aj svoju osobnú pla­nétu, a Me­siac, Ve­nuša a Mars pat­ria k zna­me­niam, ktoré sú vo vzťa­hoch veľmi lo­jálne. K ich ty­pic­kým zna­kom pat­ria bez­peč­nosť, dô­vera a ver­nosť. Ak vez­meme do úvahy spo­je­nie všet­kých zna­kov zna­me­nia zve­ro­kruhu do osob­nosti, mô­žeme ozna­čiť tieto 3 zna­me­nia za naj­ver­nej­šie.

zdroj: unsp­lash.com

1. Býk

Zna­me­nie, ktoré pred­sta­vuje sta­bi­litu je býk. Od tohto zem­ského zna­me­nia do­sta­neš to, čo sľúbi. Ak ti raz dá býk svoje slovo, mô­žeš si byť istá, že ho do­drží. Takže po­kiaľ ide o vzťahy, býk do nich dá všetko alebo nič. Ne­zna­mená to však, že by sa si­lou mo­cou sna­žil udr­žať aj vzťah, ktorý ne­fun­guje. Po­kú­šal by sa však spra­viť preň všetko, čo by mohlo fun­go­vať. Býk sa drží svo­jich zvy­kov a je tvrdo­hlavý, čo umoc­ňuje jeho ver­nosť. Čo sa týka ro­man­tic­kých vzťa­hov, túži po bez­pečí a sta­bi­lite.

2. Škor­pión

Škor­pión je známy ver­nos­ťou, ktorú oča­káva aj od svojho par­tnera. Najmä preto, že si jeho dô­veru veľmi váži. Na­priek jeho von­kaj­šiemu tvr­dému vzhľadu je škor­pión vo vnútri cit­livý a ne­istý, preto ak cíti zradu, môže ho to zni­čiť. Ako­náhle sa za­mi­luje, dáva do vzťahu všetko. Keďže môže byť zra­ni­teľný, vo vzťahu je preňho naj­lep­šia ver­nosť z oboch strán a mož­nosť svo­jej láske ve­riť. Ot­vo­re­nosť je to, čo oce­ňuje.

zdroj: unsp­lash.com

3. Ko­zo­ro­žec

Ak sa ko­zo­ro­žec roz­hodne za­via­zať vzťa­hom, be­rie to ne­uve­ri­teľne vážne. Čas je preňho vzácny, tak ak ti ho da­ruje, myslí to s te­bou vážne. Je to preto, že má na ži­vot ka­ri­érny po­hľad – ak nie­čomu ve­nuje čas a ener­giu na­ozaj to chce. Na oplátku oča­káva to isté od svo­jej po­lo­vičky. Ak sa mu zdá, že ne­dos­táva rov­nakú in­ves­tí­ciu, akú dáva, zo vzťahu od­chá­dza, aby ne­strá­cal svoj čas.

Komentáre