Per­fektne zo­hrané duo z TROŠKA TROSKA, ktoré blo­guje už ne­jaký ten rô­čik-dva, ťa po­baví svo­jimi vtip­nými myš­lien­kami. Lý­dia a Mi­chal čer­pajú in­špi­rá­ciu z bež­ného ži­vota, preto ve­rím, že ťa ro­zo­smejú svo­jím úp­rim­ným hu­mo­rom. Ako po­ve­dal pán Chap­lin: „Deň bez smie­chu je stra­tený.“, tak zdvihni tie kú­tiky. 🙂

FB: Troška Troska

FB: Troška Troska

FB: Troška Troska

FB: Troška Troska

FB: Troška Troska

FB: Troška Troska

FB: Troška Troska

FB: Troška Troska

FB: Troška Troska

Komentáre