Ba­ran:

Si ne­uve­ri­teľne od­vážna a sta­točná vo všet­kom, čo ro­bíš. Ľu­dia sa o teba zau­jí­majú a stále chcú byť okolo teba. Opačné po­hla­vie mi­luje tvoj opti­miz­mus a to, že si vždy v dob­rej ná­lade.

Býk: 

Si veľmi od­daná osoba. Mi­lu­ješ veľmi hl­boko a si svet­lom pre kaž­dého, koho stret­neš. Opačné po­hla­vie sa roz­hodne zau­jíma o tvoju dobrú stránku po­vahy.

Blí­ženci: 

Tvoje lás­kavé a milé srdce je mag­ne­tom pre veľa ľudí. Ne­môžu si po­môcť, ale všimnú si ťa hneď. Si im veľmi sym­pa­tická a sladká. Opačné po­hla­vie to vníma ako roz­to­milé.

Rak:

Mi­lu­ješ ume­nie a všetko čo je spo­jené s kre­a­ti­vi­tou. Toto na tebe mi­luje opačné po­hla­vie. Mi­luje na tebe to, ako do­ká­žeš byť váš­nivá pre niečo.

zdroj: unsp­lash.com

Lev:

Tvoj  par­tner na tebe mi­luje to, že si veľmi ve­selá osob­nosť. Ne­uve­ri­teľne si ťa váži a ctí. Mi­luje to, ako za­kaž­dým rozs­vie­tiš miest­nosť, keď do nej prí­deš.

Panna:

Ako panna máš veľkú dô­veru v ľudí. Ni­kdy sa ne­stalo, že by si nie­komu ne­dô­ve­ro­vala a si aj úžasne pra­co­vitá. Ľu­dia opač­ného po­hla­via na tebe mi­lujú pra­covnú efek­ti­vitu.

Váhy:

Máš ten­den­ciu ho­vo­riť veľa a prí­liš často. Tvoje vtipné reči a hl­boké roz­ho­vory do­stanú kaž­dého. A opačné po­hla­vie si ne­môže po­môcť, ťahá ho to k tebe.

Škor­pión:

Opačné po­hla­vie môže byť ne­raz prek­va­pené, keď sa s te­bou stretne, pre­tože ho za­sko­číš. No za­mi­lujú sa do teba hneď, ako ťa uvi­dia.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec:

Opačné po­hla­vie na tebe mi­luje tvoju zvlášt­nosť, ktorá je pre nich roz­košná. No mi­luje na tebe aj to, že si tak ot­vo­rená ži­votu a prí­jí­maš všetky vý­zvy.

Ko­zo­ro­žec:

Ro­dina pre teba zna­mená všetko a to je aj to, čo si na tebe cení tvoj par­tner. Nie u kaž­dého člo­veka to tak je, no ty máš veľké šťas­tie. Plá­nu­ješ bu­dúc­nosť a vieš, že tvoj par­tner v nej má miesto.

Vod­nár: 

Si veľmi ener­ge­tické zna­me­nie a sr­šíš dob­rou ná­la­dou. Tvoja duša sa zdá byť za­pá­lená pre veci, ktoré ro­bíš rada. Tvoj par­tner na tebe mi­luje spon­tán­nosť a vždy vie, že s te­bou sa bude mať dobre.

Ryby: 

Si tak milá a oča­ru­júca, že opačné po­hla­vie z teba ne­vie spus­tiť oči. Tvoj par­tner máš tiež rád, aká si in­te­li­gentná a vieš nájsť rie­še­nie v kaž­dej si­tu­ácii.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre