,,Mi­lo­vať nie­koho a byť mi­lo­vaná pre mňa zna­mená veľmi veľa. Vždy si ro­bím z týchto vecí srandu, ale nie je to práve to, o čom sní­vame? Byť as­poň trošku mi­lo­va­nými?“– z filmu Be­fore Sun­rise (1995)

Nie je to preňho len ne­jaká fráza. „Mi­lu­jem ťa“ vy­slo­vuje veľmi ťažko pre muža, ktorý to s te­bou myslí vážne. Ten po­cit ne­príde za pár dní, za týž­deň či me­siac. Je to istý pro­ces. Kedy si ty zis­tila, že nie­koho mi­lu­ješ? Je to viac ako len fráza. Vy­jad­ruje

Muži ča­sto­krát vy­slo­vujú slovo „Mi­lu­jem Ťa“ veľmi spon­tánne a ne­ča­kane. Proste to cí­tia. Jed­no­du­cho to ve­dia. My, ženy, to máme o niečo jed­no­duch­šie. Ne­máme prob­lém po­ve­dať o svo­jich ci­toch a vy­jad­riť sa. No ak ti muž po­vie, že ťa sku­točne mi­luje, myslí to úp­rimne a na­ozaj. Opus­til svoj svet tvr­dých chla­pov, ktorí ne­ho­vo­ria o svo­jich po­ci­toch a dal ti jasne na­javo, čo pre neho zna­me­náš. Ver mu, pre­tože je opatrný a túto frázu ne­po­vie len tak.

zdroj: unsp­lash.com

Čo myslí tým, keď po­vie, že ťa mi­luje?

Od­ha­lil svoje city a ver, že to bolo ťaž­šie, než si mys­líš. Už ťa nemá „len rád“. Sku­točne pre teba obe­tuje veľa. Je to preňho, dô­le­ži­tej­šie, než si mys­líš. Ta­kisto, že si pre neho dô­le­ži­tej­šia, než si mys­líš. Uve­do­muje si, že mi­lo­vať bez­pod­mie­nečne sa sku­točne dá. Verí v to, že si mu verná a ta­kisto do­káže byť tiež verný. Už to nie je len o fy­zic­kej prí­ťaž­li­vosti. Už je to niečo „vyš­šie“. Niečo hod­not­nej­šie.

Už jeho ži­vot nie je len o ňom a o ka­ma­rá­toch. Zau­jíma sa aj o iné po­city, ako len o tie svoje. Pýta sa ťa, aký máš deň. Si jeho dô­vo­dom na úsmev. Si jeho naj­väč­šia sila ale aj bo­lesť.

Bude po­čú­vať tvoje po­treby a pod­po­ro­vať tvoje sny. Si pre neho všet­kým, av­šak oča­káva, že ho bu­deš ta­kisto pod­po­ro­vať a sní­vať o jeho plá­noch. Svo­jimi slo­vami dal jasne na­javo, že je pri­pra­vený na lásku a je ochotný obety.

Ne­ber jeho slová na ľahkú láhu.

Myslí ich úp­rimne.

Mi­luje ťa.

Komentáre