On. Do­ko­nalý alfa sa­mec. Ty. Dievča so snami. Ob­čas na­ivná, no veľký ide­a­lista. Skrátka-žena. On muž, ktorý je pekný, no vieš, že je to člo­vek, ktorý ťa vy­čer­páva. Ktorý ťa vie pri­viesť do šia­len­stva lásky, no i veľmi skla­mať. Každý máme svoje chyby a každý sme omylný. Pro­sím, ne­mr­haj svo­jím ča­som s chla­pom, ktorý ne­vie, či ťa sku­točne mi­luje. Pro­sím, ne­mr­haj svo­jím ča­som, ak ti od­po­vedá jed­no­slovne, ne­us­tále píše iným a tvoje po­treby ho ne­zau­jí­majú. Pro­sím, ne­mr­haj svo­jím ča­som, ak ťa ob­me­dzuje a musí ťa mať pod kon­tro­lou. Ni­kdy ne­strá­caj čas, ak je hrubý, zlý a vy­po­čí­tavý.

Ni­kdy ne­strá­caj čas, ak ťa nie je hodný. Ak je ag­re­sívny, ne­váži si ťa a be­rie ťa len ako svoj ma­je­tok. Ni­kdy ne­strá­caj čas, ak ne­pod­po­ruje tvoje sny, ne­zau­jí­majú ho tvoje trá­pe­nia a vraj si pre neho „na­hra­di­teľná“.

Ja ne­ho­vo­rím, aby sa cho­val ako ten naj­po­zor­nejší. Ne­musí byť ne­us­tále vy­smiaty, šťastný a opti­mis­tický. Sme len ľu­dia, ktorí ro­bia chyby a tú­žia po láske. Po tej ozaj­st­nej. Teda as­poň väč­šina z nás. Nie každý muž, kto­rého vo svo­jom ži­vote stret­neš bude milý, zho­vie­vavý a pris­pô­so­bivý. Nie každý si ťa bude vá­žiť a nie každý bude chcieť pre­žiť s te­bou celý svoj ži­vot.

Ak si ho­vo­ríš, že na lep­šieho ne­máš, pro­sím ťa, daj si facku. A riadnu. Ak si ju ne­dáš ty, tvoj ži­vot ti ju dá a ne­bude vý­chovná. Bude ty­ran­ská, hrubá a od­porná. Nie­kedy v na­šom ži­vote ne­vieme, kedy od­ísť zo vzťahu. Mys­líme si, že danú osobu zme­níme a bude sa cho­vať inak. Jasné, že každý máme vo vzťahu ob­čas bor­del, zlé ob­do­bie či krízu. No ak máš po­cit, že ťa tvoj drahý ty­ra­ni­zuje a sku­točne ani ne­mi­luje, odíď.

Odíď, kým sa ne­po­pá­liš ešte viac. Kým úplne nez­ho­ríš. Je roz­diel pre­ží­vať krízu vo vzťahu, kedy obi­dvaja mi­lu­jete úp­rimne a je roz­diel, ak je nie­kto sakra zlá osoba!

To nemá s lás­kou nič spo­ločné. Ne­mr­haj čas s nie­kým, kto ti ne­vie po­ďa­ko­vať, kto je po­vý­še­necký. Skús sa o tom po­roz­prá­vať, po­môcť. Pre­tože každý máme v ži­vote ob­do­bie, kedy sme pro­tivní, zlí a sme ako ka­meň. Bez ci­tov, bez lásky. Stane sa. Av­šak, ak je on taký v sku­toč­nosti stále, je to ko­niec. Láska ne­exis­tuje. Mi­lu­ješ iba ty. 

Odíď. Ne­skôr to po­cho­píš. Ne­bude to ľahké. No bude to me­nej bo­lesti, ako keď si bola s ním.

Drahá moja, váž si samú seba.

Pro­sím.

Komentáre