Je to on. Svo­jím spô­so­bom do­ko­nalý. Tvo­jim očiam okúz­ľu­júci a tvojmu srdcu pravý muž, ktorý vstú­pil do tvojho ži­vota. Ne­ča­kane, no za­slú­žene. Je to on. Vieš to. Cí­tiš to. Ten, na kto­rého si ča­kala, za kto­rého si sa mod­lila. Každý deň ďa­ku­ješ za jeho prí­tom­nosť v tvo­jom ži­vote.

Mys­lím si, že každá z nás po­cíti zmenu, ak do jej ži­vota príde nie­kto, kto jej dni urobí kraj­šími a ve­sel­šími. Už to nie je len o nej a o jej ná­vy­koch, zloz­vy­koch, či ru­ti­nách. Už to nie sú len pria­te­lia a ro­dina. Už to nie je o po­vr­ch­nos­tiach. Je to o ňom a o nej. Je to o láske.

O nád­her­nej.

Tak dlho oča­ká­va­nej a je­di­neč­nej.

16939697_10154282806036867_8788410248235332677_n

qu­ote­ca­ta­log.com

Vie, aké máš sny. Do­ká­žete sa roz­prá­vať ho­diny o všet­kom a pri­tom o ni­čom. Re­špek­tuje ťa takú, aká si, nechce ťa zme­niť. Plá­nuje s te­bou bu­dúc­nosť. Váži si tvoje dobré vlast­nosti, no vie, že nie vždy si dobre na­la­dená a po­zi­tívna. Je ohľa­du­plný a vtipný. Chápe to, že nie je je­diná osoba v tvo­jom ži­vote a re­špek­tuje tvoju slo­bodu. Je úp­rimný, uve­do­muje si tvoju aj svoju hod­notu. Je sta­rost­livý, zau­jíma sa o tvoje ná­zory a myš­lienky. Nemá prob­lém pri­znať si chybu a ho­vo­riť o svo­jich po­ci­toch.

Je am­bi­ci­ózny, no uve­do­muje si hod­notu ži­vota. Mi­luje ži­vot a mi­luje mi­lo­vať. Je lás­kavý k ľu­ďom a váži si ich.

Áno, toto je ten, po kto­rom si tak tú­žila. Koho si tak tú­žobne oča­ká­vala. Je sku­točný. Pa­mä­táš si, ako si za­nev­rela na lásku a mys­lela si si, že už nik ďalší ne­príde? Je tu! Váž si ho, pro­sím. Je to skvelý muž.

Keď ho spoz­náš, hneď bu­deš ve­dieť, že je to on.

Muž, na kto­rého si celý čas ča­kala, drahá moja.

Aj o mu­žoch si dnes pre­čí­taš na od­zadu.sk 😊 #muzi #zeny #laska #ci­tat #od­zadu

A post sha­red by Od­zadu.SK (@od­zadu) on

Komentáre