Tie filmy a pes­ničky, tie môžu za všetky tie klam­stvá a trá­pe­nie. Za všetko. Sú za to zod­po­vedné. Tak isto ako ja. Mys­lím, že ro­bíme zlú vec. Ľu­dia by mali ve­dieť po­ve­dať, čo cí­tia. Čo sku­točne cí­tia a nie slo­vami, ktoré im nie­kto cu­dzí vlo­žil do úst. Slová, ako láska, ktoré ne­majú vý­znam.

Vieš čo je blbé? Keď si uve­do­míš, že všetko, čomu ve­ríš sú hlú­posti. To je blbé. Veď vieš. Láska a všetky tie roz­práv­kové ne­zmysly.

Proste to ne­máš zrov­nané – na jednu stranu naňho chceš za­bud­núť a na druhú… vieš, že to je je­diný člo­vek v ce­lom ves­míre, ktorý ťa učiní šťast­nou.

Keď si vy­ba­víš všetky tie chvíle, ktoré si s nie­kým za­žila, pre­hrá­vaš si ich stále do­kola a hľa­dáš prvé prí­znaky prob­lému, sú tu len dve mož­nosti: buď zis­tíš, že je lep­šie s ním ne­byť alebo to, že vás roz­de­lilo niečo, čo ne­stálo za to.


Moja milá ka­ma­rátka, po­zri ja viem, že si mys­líš, že to bol ten pravý. Ale nie. Te­raz spo­mí­naš na to dobré. Ak bu­deš spo­mí­nať na­bu­dúce, mala by si to uro­biť znovu. Pre­tože tým zlým by si svoje srdce zby­točne trá­pila.

„Mys­lím, že nám bolo sú­dené byť spolu.
Ale uro­bili sme to zle.“ – So­mI­de­a­lista

Komentáre