Nie je pravda, že ženy ne­ve­dia, čo chcú. V sku­toč­nosti to ve­dia až de­sivo presne. Aj v sexe majú jasno.

Vraví sa, že žen­ské telo pri­po­mína elek­trický spo­rák. Za­hrieva sa síce po­maly, ale keď už horí, ide na­ozaj na plný plyn. Muž je zas ako ply­nový va­rič. Za­páli sa v zlomku se­kundy, rýchlo horí, no po­tom ne­ča­kane zhasne. Toto vtipné tvr­de­nie má v sebe však viac pravdy, ako by sa na prvý po­hľad zdalo. Ženy sku­točne vní­majú sex úplne inak, ako muži.

Ako teda ženy vní­majú sex a čo pre nich v sku­toč­nosti zna­mená? Je na­čase po­od­ha­liť trošku zá­voj po­zna­nia. Nie­ktoré veci vás ur­čite prek­va­pia!

Sex za­čína v hlave

Photo by Mat­heus Fer­rero on Unsp­lash

A preto sú muži často skla­maní. Im ne­raz stačí po­zrieť sa na ženu a sú pri­pra­vení na „ak­ciu“. No žen­ské telo fun­guje trošku inak. Môže za to hor­món tes­tos­te­rón, ktorý je prí­tomný v oboch po­hla­viach. Sa­moz­rejme, muži ho majú oveľa viac. U mu­žov tento hor­món priam kričí po se­xu­ál­nom styku, u žien ti­chúčko šepká, ča­ka­júc, kým naňho príde rad.

Ur­čite sa ale nájdu aj vý­nimky. Sú ženy, ktoré majú pri­veľký „chtíč“, a na­opak muži, kto­rým stačí po­mi­lo­vať sa raz za me­siac. No vo vše­obec­nosti treba mys­lieť na to, že ženy majú o dosť niž­šiu po­trebu sexu ako muži. A aby sa do­ká­zali roz­váš­niť, treba s pre­do­hrou za­čať už skoro ráno. Pekné slo­víčko, káva či milé po­hla­de­nie do­kážu ho­tové zá­zraky. Ženy však po­tre­bujú ve­dieť, že mu­žom na nich sku­točne zá­leží. Nechcú byť len se­xu­ál­nym ob­jek­tom.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Žena sa musí cí­tiť prí­ťaž­livá

Ak jej muž dá na­javo, že je preňho prí­ťaž­livá a je­diná, v tej správ­nej chvíli to u nej môže vy­vo­lať búrku or­gaz­mov. Preto ak muži chcú v žene za­pá­liť oheň, ne­mali by za­bú­dať na kom­pli­menty. Sa­moz­rejme, ne­mali by byť pr­vo­plá­nové a tak ne­zaš­kodí po­u­žiť trošku fan­tá­zie.

Cesta na vr­chol môže byť ná­ročná

Photo by Al­lef Vi­ni­cius on Unsp­lash

Mnoho žien má rado sex, no vply­vom kaž­do­den­ných sta­rostí naň po­stupne strá­cajú chuť. Ani v po­steli ne­ve­dia do­stať z hlavy bežné prob­lémy. Ne­raz mys­lia na po­vin­nosti, ktoré ich ča­kajú. Uro­bili si deti všetky do­máce úlohy? Vy­pla práčku? Čo bude zaj­tra va­riť? Ak ju má muž rád a sku­točne mu na nej zá­leží, mal by ju as­poň z časti od­bre­me­niť. A po­tom už len stačí vy­trva­losť. Žene trvá dl­h­šie, kým sa do­stane na vr­chol, no keď sa tam do­stane, tak to stojí zato! 🙂

Ženy sa boja zra­ne­nia

Najmä toho emo­ci­onál­neho. Ne­raz prvé se­xu­álne skú­se­nosti na­do­budnú až s par­tne­rom, za­tiaľ čo muži sa k pr­vým se­xu­ál­nym zá­žit­kom do­stá­vajú cez se­baus­po­ko­je­nie. Ženy sú v tomto oveľa viac hák­livé. Je to aj preto, pre­tože emó­cie sú pre nich veľmi dô­le­žité a pri sexe vy­ža­dujú dô­veru. Veď do­vo­liť sa do­tý­kať dru­hému člo­veku tak cit­li­vých miest pre ne nie je žiadna ma­lič­kosť. Len málo žien do­káže mať sex bez lásky. A ak aj k tomu príde, po­cit na­pl­ne­nia im to ne­pri­ne­sie.

Sex je pre ženy sú­čas­ťou lásky a nie na­opak

Photo by An­drew Av­deev on Unsp­lash

Ženy, keď mi­lujú, mi­lujú ce­lým te­lom, mys­ľou aj du­šou. A preto aj se­xu­alitu vní­majú kom­plexe. Muži oveľa ľah­šie od­de­ľujú sex a city, preto majú aj väčší sklon k ne­vere. U žien sa často ne­vera môže pre­trans­for­mo­vať do za­mi­lo­va­nosti. Je to lo­gické, pre­tože pre plné pre­ja­ve­nie svo­jej se­xu­ality city zo­hrá­vajú ne­malú úlohu.

Ženy ne­raz vy­jad­rujú svoju lásku se­xom

Ak je vo vzťahu všetko v po­riadku, pre ženy sa aj sa­motný sex stáva ra­dos­ťou. Majú po­cit, že ne­majú čo rie­šiť, na ob­zore nie je žia­den prob­lém. Preto skôr svojho mi­lo­va­ného za­vo­lajú do spo­loč­nej po­stele. A ur­čite ne­os­tane len pri čí­taní kníh!


zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day

Komentáre