Ba­ran:

Ne­mysli si, že ži­vot bez teba ne­môže fun­go­vať správne. Mys­líš si a často máš po­cit, že si na všetko sama. Daj si pauzu, pre­stávku a ve­nuj sa ve­ciam, ktoré ťa ro­bia šťast­nou. Ži­vot  bude po­kra­čo­vať aj bez tvojho hr­din­stva.

Býk:

Obá­vaš sa naj­viac toho, že úlohy a dô­le­žité ter­míny ne­stih­neš odo­vzdať na­čas. Často vi­díš prob­lémy oveľa hor­šie v tvo­jej hlave, než v sku­toč­nosti sú.

Blí­ženci: 

Po­ka­zené ma­lič­kosti alebo ich pre­hnaná vší­ma­vosť ti na­robí viac stresu ako úžitku. Mala by si pre­stať kri­čať na osobu, ktorá ťa vy­tiahla z tvojho za­mys­le­nia alebo na toho, komu si po­ve­dala že je hlúpy len preto, že po­ve­dal sprosté slovo.

zdroj: unsp­lash.com

Rak:

Tvoju úz­kosť spô­so­buje po­tlá­ča­nie emó­cii hl­boko vnútri seba. Ne­pot­lá­čaj emó­cie, dý­chaj zhl­boka a zdô­ver sa ľu­dom s tvo­jimi prob­lé­mami. Po­môže ti to.

Lev: 

Ke­dy­koľ­vek ne­máš kon­trolu nad si­tu­áciou, za­plaví ťa úz­kosť a dep­re­sia. Mu­síš ve­dieť, že veci budú fu­go­vať aj bez teba a si­tu­ácie pôjdú ďa­lej, aj keď do nich nie si za­po­jená.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Panna: 

Tvoja búrka v mysli je až pre­hnaná. Máš nočné mory a v noci ne­máš kva­litný spá­nok. Mu­síš viac ve­riť, že veci budú v po­riadku a nie hneď mys­lieť na ten naj­horší scé­nar.

Váhy:

Páči sa ti spra­vod­li­vosť a všetko, čo je ne­spra­vod­livé ťa úplne ničí. Máš ten­den­ciu pre­hod­no­co­vať vý­hody a ne­vý­hody si­tu­ácii na­miesto toho, aby si v tom mo­mente ko­nala správne. Pre­ber sa a ne­buď na jed­nom mieste.

Škor­pión: 

Málo sú­kro­mia a ti­cha ťa zne­po­ko­juje. Po­tre­bu­ješ svoj osobný pries­tor a čas, na do­bi­tie ba­te­riek. Keď to ľu­dia ne­reš­pek­tujú, spô­so­buje to, že sa cí­tiš na­pätá a ner­vózna. Chceš, aby všetci re­špek­to­vali tvoje hra­nice.

zdroj: pe­xels.com

Stre­lec:

Ísť s da­vom a byť jedna z oviec. To je tá vec, ktorá ťa naj­viac zne­po­ko­juje. Ne­ná­vi­díš, keď ti nie­kto dik­tuje ako sa máš ob­lie­kať, ako sa máš sprá­vať alebo ako máš ko­nať. Mô­žeš sa v tej chvíli stať veľmi ne­po­koj­nou.

Ko­zo­ro­žec:

Ty si ten naj­väčší ko­reň tvo­jej dep­re­sie. Dala si si na seba prí­liš vy­sokú latku a sta­no­vila si si prí­liš vy­soké a ne­re­álne ciele. Cí­tiš sa frus­tro­vaná, ak ich ne­spl­níš. Pre­staň pre­mýš­ľať o tom, čo bude a ži te­raz.

Vod­nár:

Ak nie sú veci po tvo­jom, tvoja úz­kosť sa stup­ňuje. Po­kú­šaš sa ro­biť viac vecí na raz ale nič ne­do­tiah­neš do konca. Mu­síš spo­ma­liť a zre­la­xo­vať.

Ryby: 

Ne­ná­vi­díš ve­rejné roz­ho­vory, ve­rejné vy­stu­po­va­nie alebo prí­liš veľa ľudí v tvo­jej „osob­nej“ zóne. Mô­žeš do­konca z toho psy­chicky ocho­rieť, ale všetko bude v po­riadku. Stačí dý­chať. Ľudí po­tre­bu­ješ k ži­votu.

Zdroj: trought­ca­ta­log.com

Komentáre