Každá si mu­síme prejsť svo­jim pek­lom, kde sa po­pá­lime, po­u­číme a na­učíme vá­žiť svoju hod­notu. Nie­ktoré to vzdajú skôr, iné po­čkajú. Na ňho. Nie, ne­stoja. Žijú, ko­najú, skla­má­vajú sa, za­mi­lo­va­vá­vajú sa. No ve­dia, že na dobré sa čaká. Že aby si mala niečo lep­šie, mu­síš naj­skôr po­cho­piť isté veci. Mu­síš sa skla­mať, mu­síš pla­kať, aby si si vá­žila krásne mo­menty a na­učila sa, kto je pre teba správny a kto ti len ub­li­žuje.

Ča­ka­ním na ňho ne­mys­lím odo­pie­ra­nie si vecí, ktoré jed­no­du­cho mu­síš za­žiť. Ne­mys­lím tým, že te­raz sa ne­máš za­mi­lo­vať, že te­raz ne­máš trá­viť čas s mužmi. Ja tým mys­lím, že ak je nie­kto v tvo­jom ži­vote, kto ti iba ub­li­žuje a ty ľu­dovo po­ve­dané „máš na lep­šieho“ tak vieš, že treba po­čkať, ale treba žiť.

Pre­tože ako zis­tíš, že na aký typ muža máš ča­kať, ak si ne­stretla tých pred­chá­dza­jú­cich? Ako vieš, čo chceš, keď si „ne­vys­kú­šala“ vzťahy s inými a ne­po­pá­lila si sa? Ži, no ak ťa nie­kto zby­točne zra­ňuje, ne­do­voľ mu to. Ak vieš, že môže do tvojho ži­vota prísť nie­kto, kto si ťa bude vá­žiť, po­čkaj. Ne­us­po­koj sa s po­lo­vič­ným šťas­tím, s ne­is­tou lás­kou či bu­dúc­nos­ťou.

„Ni­kto ťa ne­môže pri­pra­viť na lásku a strach. Pre­tože každý de­tail ži­vota je la­hodný. My všetky ces­tu­jeme ča­som spo­ločne každý deň v na­šich ži­vo­toch. Je­diné, čo mô­žeme spra­viť, je čo naj­lep­šie si užiť tú ne­za­bud­nu­teľnú cestu.“ – z filmu About time

Po­čkaj si na muža, ktorý ťa chytí za ruku a bude s te­bou hrdo krá­čať po ulici, pre­tože je pyšný na to, čo má. Po­čkaj si na muža, ktorý ťa bude chcieť ob­jí­mať a už ni­kdy ne­pus­tiť. Po­čkaj si na muža, ktorý ne­bude od teba vy­ža­do­vať niečo, čo sa ti ne­páči. Po­čkaj si na muža, ktorý ťa pri­jal takú, aká si a ne­hodlá ťa me­niť. Po­čkaj si na muža, ktorý si ťa sku­točne váži a ty sa pri ňom cí­tiš bez­pečne.

„Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaná pre mňa zna­mená veľmi veľa. Vždy si ro­bím z týchto vecí srandu, ale nie je to práve to, o čom sní­vame? Byť as­poň tro­chu mi­lo­va­nými?“ – z filmu Be­fore Sun­rise

Komentáre