INFJ osob­nosť sa po­va­žuje za najv­zác­nejší typ osob­nosti, pre­tože ju tvorí len 2 % po­pu­lá­cie. 

Možno aj ty si osob­nosť INFJ. Mô­žeš to ľahko zis­tiť z tvojho sprá­va­nia v spo­loč­nosti, INFJ majú ver­ných pria­te­ľov, em­pa­tiu a radi po­má­hajú svetu. Dnes ti pri­ná­šam člá­nok, v kto­rom si mô­žeš pre­čí­tať ich znaky, aby si zis­tila, či k nim pat­ríš aj ty. 

  1. Tvoj ži­vot vy­sti­huje heslo „všetko alebo nič“. Ne­rada strá­caš čas, ne­rada ro­bíš veci, ktoré ťa len spo­ma­ľujú a oveľa rad­šej máš kva­litu ako kvan­titu.
  2. Máš skvelý zmy­sel pre in­tu­íciu. Okam­žite, len z po­zo­ro­va­nia, si všetko do­mys­líš a zvy­čajne to má po­zi­tívny vplyv. Bez toho aby to kto­koľ­vek po­cho­pil, vždy všetko tu­šíš (či už zlé veci alebo dobré).
  3. Hľa­dáš sku­točnú pravdu a zmy­sel nie­čoho. Ne­máš rada to, ak ťa nie­kto ťahá to do toho, čomu sama ne­ve­ríš, o čom nie si na 100 % pre­sved­čená. Oveľa rad­šej máš úp­rim­nosť, čistú pravdu a mu­síš ve­dieť, že to čo ro­bíš, má zmy­sel.  
    zdroj: pe­xels.com
  4. Si pravá in­tro­vertka, ale ľu­dia, ktorí ťa po­znajú vra­via, že si aj ex­tro­vertka. Mô­žeš sa cí­tiť dobre v spo­loč­nosti, pre­tože ak si s ľuďmi, kto­rých máš rada, vieš sa so­cia­li­zo­vať. Av­šak mi­lu­ješ aj to, keď si mô­žeš v po­koji doma čí­tať knihu.
  5. Máš ten­den­ciu udr­žia­vať kruh pria­te­ľov veľmi úzky. Mô­žeš mať aj 100 pria­te­ľov, no len s pár si udr­žia­vaš na­ozaj blízky kon­takt. Rad­šej pra­cu­ješ vždy sama, mô­žeš sa spo­ľa­hnúť na to, že to bude podľa tvo­jich pred­stáv a zod­po­ved­nosť za niečo, máš len ty.
  6. Roz­ho­du­ješ sa na zá­klade emó­cii a po­ci­tov. Po­su­dzu­ješ svet okolo teba a ľudí v ňom, ale vy­chá­dzaš z toho, ako sa tí ľu­dia cí­tia. Ne­dí­vaš sa na nich cez pred­sudky, ale cez srdce.
  7. Rada pre­mýš­ľaš o hl­bo­kých myš­lien­kach. O tom, aký zmy­sel má toto všetko, o tom, ako ťa mô­žeš ne­jaká vec obo­ha­tiť. Si mys­li­teľka a veľká in­te­lek­tu­álka.
  8. Hľa­dáš ce­lo­ži­votný, úp­rimný a prav­divý vzťah. Ne­hľa­dáš niečo len na pár pek­ných chvíľ a na to, by si si užila. Ty hľa­dáš dl­ho­dobý vzťah a muža, ktorý ty ťa mi­lo­val ce­lým srd­com.

Komentáre