Ba­ran – si pre neho schopná pre­kro­čiť oceán, ísť na Mars a vrá­tiť sa späť, sko­čiť za ním do studne a cho­diť po že­ra­vých uhlí­koch po­kiaľ ťa drží za ruku. V pod­state ho bu­deš na­sle­do­vať všade, len nech je to tým is­tým sme­rom ako bude krá­čať on.

Býk – všetky tvoje zmysly sú os­trej­šie. Všetko ti chutí inak, lep­šie. Farby sú pes­trej­šie, vône sú sil­nej­šie a celé tvoje telo je ako v ohni. Cí­tiš sa akoby nie­kto pre­pol pre­pí­nač v tvo­jom srdci, a zrazu sa všetko rozs­vie­tilo.

Blí­ženci – zrazu sa ti zdajú všetky tie pre­sla­dené piesne o láske krásne. Jed­no­rožci na trič­kách ti prídu roz­košné, rov­nako ako aj každý pes či bá­bätko, ktoré stret­neš. Všetko, nad čím si do­te­raz krú­tila hla­vou ti pri­padá sladké, a tvoji pria­te­lia sa ne­stí­hajú ču­do­vať.

Rak – vô­bec ne­zá­leží na tom, aké je ročné ob­do­bie, tebe všetko pri­padá ako jar. Po­ču­ješ čvi­ri­kať vtá­čiky, rásť trávu, vi­díš kvit­núť kvety a slnko ti svieti. Ne­vadí, že je vonku me­ter snehu a cez mraky ne­vi­dieť slnko. Tvoju vnú­tornú jar cí­tiš na­priek tomu všet­kému.

zdroj: pe­xels.com

Lev – za­bud­neš si mo­bil na stole v re­štau­rá­cii. Ne­vieš, kde si dala kľúče. Vrá­žaš do vecí. Za­bú­daš pla­tiť účty, ne­vieš sa sú­stre­diť na uče­nie či prácu. Keď na­skočí ze­lená, ty sto­jíš a v hlave máš len jeho, za­tiaľ čo ľu­dia okolo teba na­dá­vajú, aby si sa po­hla.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Panna – chceš skon­čiť v práci, pre­dať byt, za­ba­liť si všetky svoje veci a vy­ces­to­vať nie­kam do ne­známa, hlavne nech je to spolu s ním. Nové miesta ti prídu vzru­šu­júce a o tieto po­city sa chceš de­liť so svo­jou lás­kou.

Váhy – cí­tiš sa ne­za­sta­vi­teľná. Si schopná sko­čiť pred auto, aby si za­chrá­nila sta­renku. Chceš vy­liezť na strom a zniesť dole to úbohé ma­čiatko. Sko­čiť do ohňa a vy­tiah­nuť z neho malé dieťa. Po­sta­viť sa na­prieč všet­kému a za­chrá­niť svet. Ale keď to v da­nom mo­mente nie je možné, úplne ti stačí le­žať na gauči a maz­nať sa s ním.

Škor­pión – všetko- a tým mys­lím na­ozaj všetko- ti ho pri­po­mína. Ob­loha, slnko, stromy v parku, la­vičky, hviezdy, pes­ničky… Vi­díš ho všade kam sa po­zrieš, až do­kým nie si sku­točne v jeho prí­tom­nosti. Vtedy už ne­vi­díš nič, pre­tože všetko je zrazu roz­ma­zané.

zdroj: pe­xels.com

Stre­lec – ako náhle nie si s ním, cí­tiš to v kos­tiach. Je tvo­jou dro­gou a jeho ne­prí­tom­nosť bolí. Každá ma­lič­kosť či ne­is­tota ťa roz­hodí. Ne­cí­tiš sa vo svo­jej koži, si ne­svoja a ne­tú­žiš po ni­čom inom, ako byť s ním. A to ti ni­kto ne­môže za­zlie­vať, jed­no­du­cho to máš takto na­sta­vené.

Ko­zo­ro­žec –  Ne­mô­žeš spať. Ne­ješ. Ne­sú­stre­díš sa v práci, či v škole. No­síš to isté tričko tri dni. Za­bú­daš sa spr­cho­vať, umý­vať si zuby a meš­káš na schôdzky. No naj­dô­le­ži­tej­šie je, že si sa ni­kto ne­cí­tila lep­šie.

Vod­nár – všetko čo ti do­te­raz pri­pa­dalo ška­redé, je nád­herné. Ošar­pané bu­dovy z čias so­cia­lizmu zrazu majú svoje čaro. Chl­patá guča, ktorá vy­behla z poza rohu je roz­košný po­tkan. Roz­bité sk­le­nené fľaše od­rá­žajú svetlo a pri­po­mí­najú ti hviezdy. Je­diná ška­redá vec, je myš­lienka, žeby si ho mohla  stra­tiť.

Ryby – všetko je smiešne. Do­konca aj veci, ktoré ni­kdy ne­boli. Do­konca aj myš­lienka na to, že sa sme­ješ na ve­ciach, ktoré vtipné nie sú. Za­budla si aj na to aký je to po­cit, cí­tiť ne­ná­visť a pri myš­lienke na ňu sa mu­síš smiať.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre