Láska. Nád­herný cit, ktorý mení ži­voty. Ne­za­bud­nu­teľná ra­dosť i bo­lestný smú­tok. Každý z nás ju za­žil. Ak som aj hľa­dala vý­razy, ktoré by opí­sali lásku, slová aj tak ne­môžu vy­jad­riť city a emó­cie úplne. Láska sa jed­no­du­cho musí za­žiť, aby si ju po­cho­pil. Nech už je aká­koľ­vek. Tu je však pár vý­ra­zov, ktoré som v spo­jení vy­svet­le­nia lásky na­šla:

hl­boký, nežný a silný cit.

po­cit nák­lon­nosti k člo­veku.

in­ten­zívna ci­tová pri­pú­ta­nosť.

Mys­lím si, že ob­čas sa do lásky náh­lime. Chceme ju hneď a musí vy­dr­žať na celý ži­vot. Sa­moz­rejme, že po ta­kej tú­žim aj ja aj ty, av­šak je to sku­točne re­álne? Hneď to musí byť ten „pán do­ko­nalý“ a ten „pán pravý“? Je po­trebné si uve­do­miť, že treba si prejsť aj ška­re­dými ob­do­biami, aby sme si vá­žili tie krásne oka­mihy. Znie to tro­chu ako klišé, ale uznaj, nie je to tak?

„Pa­mä­taj si, že si bola akýmsi ume­ním pred­tým, ako ťa pri­šiel ob­di­vo­vať. A ver, že bu­deš stále ume­ním, aj keď od­íde- maj­strov­ské dielo je stále maj­strov­ským die­lom aj keď je miest­nosť prázda a svetlá zhas­nuté.“

Drahá, po­čkaj si na lásku, ktorá je sku­točná. Ktorá sa na nič nehrá a ktorá je aj ta­ju­plná. 

Drahá, po­čkaj si na lásku, ktorú si ne­mu­síš vy­pro­so­vať.

Muži nie sú celý náš svet. Nie som fe­mi­nis­tka ani skla­maná duša, ktorá si týmto po­tre­buje niečo do­ká­zať, av­šak ak láska k tebe má prísť, príde. Ne­pri­nú­tiš ju prísť skôr ani ju od­dia­liť. Jed­no­du­cho príde a za­siahne ťa. Celú, aká si. So všet­kou tvo­jou mi­nu­los­ťou, zlými spo­mien­kami, krás­nymi chví­ľami či skú­se­nos­ťami. Láska sa ne­pýta, či si už pri­pra­vená alebo či je tvoje srdce už vy­lie­čené.

Preto ak si mys­líš, že už nik do tvojho ži­vota ne­príde, mý­liš sa. Jed­no­du­cho príde vtedy, keď to bu­deš po­tre­bo­vať a keď vnú­torne na to bu­deš pri­pra­vená, aj keď si to ne­mys­líš. Naše stros­ko­tané vzťahy nás for­mujú, no pro­sím, ne­us­po­koj sa s lás­kou, ktorá je pa­no­vačná a ktorú chceš len preto, lebo sa cí­tiš sama.

Po­čkaj si na ne­vinný, krásny cit, pri kto­rom stále mô­žeš byť sama se­bou a ktorý ti to ži­vota ne­pri­ne­sie len slzy a se­ba­deš­truk­ciu.

Tá krásna láska na teba čaká.

Ty ča­káš na ňu.

Ver mi, že sa jed­ného dňa stret­nete.

 

Komentáre