Ba­ran – Pre­tože pri ňom ne­máš po­cit, žeby ťa váš vzťah nie­kedy du­sil alebo ubí­jal – práve na­opak, máš po­cit, že pri ňom ob­ja­vu­ješ svet a ži­vot je o niečo vzru­šu­jú­cejší. Cí­tiš sa stále slo­bodná, pre­tože presne taká je vaša láska – oslo­bo­dzu­júca.

Býk – pre­tože ti pri­nie­sol do ži­vota po­cit, že láska, aj keď je ob­čas kom­pli­ko­vaná ti pri­ne­sie po­city šťas­tia, ra­dosti a uve­do­me­nia, že nie­kam pat­ríš. Na­miesto po­ci­tov ne­is­toty a žiar­li­vosti.

Blí­ženci – aj keď trvalo dl­hší čas, kým si mu za­čala ve­riť a ot­vo­rila sa mu, pri ňom si ko­nečne sama se­bou, so všet­kými tvo­jimi chy­bami a ne­mu­síš sa sna­žiť byť nie­kým, kým nie si, len preto, aby ťa mi­lo­val.

Rak – pre­tože všetky zlé veci, ktoré sa ti vo vzťa­hoch stá­vali sa pri ňom zrazu pre­stali. Byť s ním pre teba zna­mená cí­tiť sa se­baisto, bez­pečne, uvoľ­nene a po­kojne. Ko­nečne.

zdroj: unsp­lash.com

Lev – pre­tože s ním to je po pr­vý­krát, kedy si bola pri­nú­tená vzdať sa svo­jej pý­chy a ustú­piť. Na­učila si sa pri ňom ro­biť kom­pro­misy. A aj keď je váš vzťah iný ako všetky os­tatné, máš rada to kým si, keď si s ním.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Panna – pre­tože je uvoľ­nený a vie vy­cí­tiť kedy si ne­istá. Pod­po­ruje ťa vo všet­kom čo ro­bíš, den­no­denne ti po­máha stať sa oso­bou, akou  chceš byť.

Váhy – pre­tože práve s ním si do­ká­zala do­cie­liť zdravý a vy­rov­naný vzťah. Ne­bo­jíš sa váž­nych tém, ne­robí ti prob­lém ro­biť kom­pro­misy, do­ká­žeš ot­vo­rene vy­jad­riť, čo cí­tiš a žiadna hl­boká de­bata vám ne­robí prob­lém. Na­učila si sa pri ňom ro­biť roz­hod­nu­tia a ko­nať na vlastnú päsť.

Škor­pión – Pre­tože s ním si sa na­učila ne­po­ze­rať na vzťahy ako na ne­jakú hru – kde ide o to, kto ve­die.  Ne­pot­re­bu­ješ mať pred ním ta­jom­stvá a zba­vila si sa svo­jich zloz­vy­kov a to len preto, aby si do vášho vzťahu ve­dela pri­niesť tú naj­lep­šiu ver­ziu seba.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec – s ním sa viac ne­bo­jíš če­liť svo­jim prob­lé­mom. Zvykla si na svet na­hlia­dať trošku pa­sív­nym spô­so­bom, ale práve tento muž ťa na­učil spô­sob ako rie­šiť prob­lémy. Vďaka nemu ti zá­leží na všet­kom, a hlavne na tom, čo sa udeje vo va­šom vzťahu.

Ko­zo­ro­žec – pre­tože práve s ním si sa na­učila „ne­chať ísť“. Aj keď sa sta­ráš o dru­hých, nie­kedy je ne­vy­hnutné brať ohľad aj na seba. A tento chlap ti s týmto na­ozaj po­mo­hol. Uká­zal ti ži­vot z tej lep­šej stránky.

Vod­nár – to­muto mu­žovi dô­ve­ru­ješ na­toľko, že si sa mu roz­hodla ot­vo­riť úplne sama a ne­nú­tene, pri čom to ni­kdy ne­bolo jed­no­du­ché. Vieš, že si pri ňom mô­žeš do­vo­liť byť zra­ni­teľná.

Ryby – pre­tože je pr­vým člo­ve­kom, ktorý v tebe vy­vo­lal po­cit, že si za­slú­žiš byť ľú­bená, bez toho aby mal z teba nie­kto vý­hody. Na­učil ťa lásku pri­jí­mať, popri tom ako ju sama roz­dá­vaš.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre