Ty si bola ako vie­tor. On bol ako búrka. To je ten naj­lepší spô­sob, akým ho opí­sať. Pri­šiel do tvojho ži­vota ne­ča­kane, s váš­ňou. Celé tvoje srdce bolo jeho od chvíle, kedy si ho uvi­dela. A on sa usmial, pre­tože to ve­del.

Toto mala byť láska navždy.

Spo­ločný ži­vot, ktorý ste však bu­do­vali spolu, je zni­čený.

A ty tu te­raz se­díš v cha­ose a si osa­melá. Váš svet zmi­zol. Láska, ktorú ste spolu mali je preč. Nie­ktorí ľu­dia pri­chá­dzajú do ži­vota, aby sa ne­stali tvo­jim do­mo­vom, ale aby ťa len na­učili koľko a ako veľmi mô­žeš mi­lo­vať.

Muž, kto­rého si mi­lo­vala sa uká­zal, aby otria­sol tvo­jim ži­vo­tom, aby ťa pre­bral z več­ného sne­nia a aby ťa na­učil žiť. Zlo­mil ťa na ti­síce kús­kov, aby si vďaka bo­lesti po­s­kla­dala novú a lep­šiu ver­ziu teba. 

Stretla si ho z ne­ja­kého dô­vodu, možno si po­tre­bo­vala ve­dieť ako hl­boko vieš pad­núť. Ako hl­boko ho vieš mi­lo­vať, zis­tila si, že pravá láska na­ozaj nie­kedy bolí, alebo nie?

zdroj: unsp­lash.com

Takže si ne­mysli, že to bol omyl. Ne­mysli si, že už ni­koho ne­bu­deš mi­lo­vať tak veľmi, ako si mí­lo­vala jeho. Pri­šiel do tvojho ži­vota, aby ti uká­zal, koľko lásky vie dať tvoje srdce ľu­dom. Koľko lásky si schopná cí­tiť.

Ale bola si aj ako bá­seň. Krásna bá­seň. A on? On bol anal­fa­bet.

No na­priek tomu ťa na­učil tak veľa vecí. Na­učil ťa mi­lo­vať. Mi­lo­vať svet, krásu, prí­rodu. Na­učil ťa to, že každý je­den dobrý úmy­sel a po­moc sa ti vráti. Vždy. Na­učil ťa to, že láska ne­bolí. To na­ozaj nie je to, čo bolí. Sa­mota bolí, od­miet­nu­tie bolí. Strata nie­koho bolí. Zá­visť bolí. Vždy si si mý­lila tieto veci s lás­kou, no v sku­toč­nosti láska je je­diná vec na tomto svete čo za­krýva všetku tú bo­lesť a po­máha opäť sa cí­tiť skvele.

Ne­zaz­lie­vaj mu to, že opus­til. Na­učil ťa predsa toľko vecí. Od­te­raz vždy, keď si na neho spo­me­nieš, maj na tvári úsmev.  

A ot­vo­rené srdce.

Komentáre