Si ego­is­tická, ne­istá alebo máš kom­fortnú zónu? Toto je tvoj ho­ro­skop lásky, kto­rej sa tak bo­jíš na zá­klade tvojho zna­me­nia.

Ba­ran

Si ob­čas ego­is­tická, se­becká a tú­žiš hlavne po vlast­ných po­tre­bách a máš po­cit, že máš čas ani ener­giu, aby si dá­vala po­zor­nosť a lásku nie­komu inému. Jedna z tvo­jich obáv je tá, že po­kiaľ ide o lásku, môže ti ukrad­núť tvoju slo­bodu, ktorú tak mi­lu­ješ. Obá­vaš sa, že stra­tíš svoj re­žim a kom­fortnú zónu.

Láska ťa vie vy­stra­šiť, pre­tože by mohla uká­zať tvoje sku­točné ja, čo na­ozaj nech­ceš. Chceš mať bez­pečný, ale pri­tom jed­no­du­chý vzťah bez prob­lé­mov, do kto­rého ne­bu­deš dá­vať veľa. Lásky sa bo­jíš až pri­veľmi, čo ti kom­pli­kuje ži­vot.

Býk

Si tvrdo­hlavá a ideš si svo­jou ces­tou. Tvoja kom­fortná je to naj­hor­šie, čo ti bráni mať nor­málny a pl­no­hod­notný vzťah. Ne­rada doňho in­ves­tu­ješ viac, ako je za tvo­jou kom­fort­nou zó­nou. Rad­šej ve­nu­ješ čas sta­va­niu mú­rov, než by si mala bo­jo­vať o lásku a si na túto tému veľmi skep­tická. Ne­ve­ríš moc na sku­točnú lásku a rad­šej sa sú­stre­díš na svo­jich pria­te­ľov a ro­dinu, do kto­rých dá­vaš ener­giu.

Ak si pus­tíš nie­koho blízko seba, musí to byť nie­kto špe­ciálny a ne­hod­láš trá­viť čas s nie­kým, s kým aj tak ne­bu­deš.

View this post on Ins­ta­gram

@viat­he­van @viat­he­van

A post sha­red by Couple Go­als (@coup­le­go­als) on

Blí­ženci

Bo­jíš sa lásky kvôli stra­chu, že by si bola prí­liš ob­me­dzo­vaná a si veľmi ne­vys­py­ta­teľná osoba. Ni­kde ne­vieš zo­stať do­sta­točne dlho a ho­vo­ríš, že na lásku máš ešte čas. Preto ak by aj pri­šiel nie­kto do tvojho ži­vota, ho­vo­ríš, že to nie je ten pravý a rad­šej ho od­pí­šeš skôr, aby by si s ním mala niečo plá­no­vať.

To, čoho sa naj­viac obá­vaš, je ti­cho, ktoré láska pri­náša. Pros­pe­ru­ješ sa na zá­klade skú­se­ností a zmien a obá­vaš sa, že sta­bi­lita, ktorú by pri­nie­sol vzťah, by zna­me­nala len nudu.

 

Rak

Si naj­lás­ky­pl­nej­ším zna­me­ním vo zve­ro­kruhu. Sta­ráš sa o os­tat­ných a ne­bo­jíš sa uká­zať svoju cit­li­vosť. A presne preto sa bo­jíš lásky, pre­tože máš po­cit, že bude od­miet­nutá alebo ne­bude z dru­hej strany do­sta­točne opä­to­vaná. Svojho par­tnera si vy­be­ráš veľmi prí­sne, no za­mi­lu­ješ sa na­ozaj rýchlo.

Ne­us­po­ko­jíš sa s prie­mer­nou lás­kou a be­rieš ju ako naj­dô­le­ži­tejší as­pekt tvojho ži­vota, preto ťa vie skla­mať to, ak nie­kto dá pred­nosť ka­ri­ére, na­miesto lásky.

Lev

Ob­di­vu­ješ všetko, čo má do­či­ne­nia s lás­kou. Mi­lu­ješ ho­vo­riť o láske a veľmi rýchlo sa do­ká­žeš za­mi­lo­vať. Zo zve­ro­kruhu si na­jod­da­nej­šie zna­me­nie, ktoré je schopné obe­to­vať všetko. Obá­vaš sa však ne­is­toty a toho, že ti par­tner ne­ve­nuje toľko po­zor­nosti, ako by si chcela.

Ne­máš tak­tiež rada po­cit, že nie­kto má nad te­bou moc a preto si veľmi dá­vaš po­zor na to, do koho sa za­mi­lu­ješ. Ak však po­vo­líš nie­komu byť v tvo­jom ži­vote, je to sku­točne šťastný člo­vek.

Panna

Máš svoje ochranné steny, ktoré ho­cikto ne­pre­le­zie. Si veľký in­tro­vert a má­lo­komu do­vo­líš, aby bol v tvo­jom ži­vote. Tvoja snaha o per­fek­ci­oniz­mus a na­pl­ne­nie tvo­jich vlast­ných štan­dar­dov ti za­bra­ňuje, aby si si uve­do­mila, že si hodná lásky. Po­tre­bu­ješ nie­koho, komu mô­žeš dô­ve­ro­vať, no na dru­hej strane sa bo­jíš toho, že by si prišla o všetko kvôli láske.

Bo­jíš sa z rady a ak sa po­pá­liš v láske, stiah­neš sa a len ťažko sa k tebe nie­kto do­stane. Vieš kto si a preto je ob­čas ťažké, aby nie­kto spl­nil všetky tvoje po­žia­davky ohľa­dom vzťahu.

Váhy

Chceš mať hl­boký a zmys­lu­plný vzťah, no sama ob­čas ne­vieš, ako naňho. Po­dobne ako Panna, aj ty si si ve­domá svo­jich chýb a vieš o sebe všetko, tým pá­dom ťa má­lo­kto prek­vapí. Si veľmi vní­mavá a to isté oča­ká­vaš aj od tvojho par­tnera. Si veľmi po­kojný člo­vek a bo­jíš sa, keď sa vo vzťahu vy­skytnú prob­lémy, ktoré ne­vieš vy­rie­šiť.

Si tak vy­stra­šená z osa­me­losti, že ob­čas ne­vieš, či nie­koho ne­mi­lu­ješ len preto, aby si ne­bola sama a preto nad tým roz­mýš­ľaš viac, ako je vhodné.

Škor­pión

Máš vro­dený strach zo straty a zrady a preto si dá­vaš veľký po­zor na lásku. Si pri­ro­dzene ne­dô­ver­čivá. Si veľmi in­ten­zívna a pro­ak­tívna a všetko, čo je v tvo­jom ži­vote, musí mať zmy­sel a to sa­moz­rejme platí aj o láske. Si po­kojná a duša a druhí ťa vní­majú ako chladnú osobu bez emó­cií, čo však nie je pravda.

Pô­so­bíš síce chladne, no ak sa za­mi­lu­ješ, do­ká­žeš sa roz­dať a to isté oča­ká­vaš aj od toho dru­hého.

Stre­lec

Si ener­ge­tická a po­čas ce­lého ži­vota mu­síš za­ží­vať lásku. Ži­ješ z nej. Dý­chaš z nej. To, čo si však že­láš viac ako lásku, je in­ten­zívna skú­se­nosť a dob­ro­druž­stvo. Pre teba nudný ži­vot zna­mená, že vô­bec ne­ži­ješ. Bo­jíš sa lásky, pre­tože sa bo­jíš nu­diť alebo nu­diť nie­koho iného. Chceš denne za­ží­vať nad­še­nie a vzru­še­nie a obá­vaš sa, že by si sa uspo­ko­jila s touto ru­ti­nou, ktorá pri­chá­dza s lás­kou.

Si ide­a­lista a po­kiaľ ide o lásku, obá­vaš sa, že sa s ne­správ­nym člo­ve­kom do­sta­neš do ru­tiny, z kto­rej sa už bude ťažko vy­chá­dzať.

Ko­zo­ro­žec

Máš ohromnú se­ba­kon­trolu, si zod­po­vedná, sú­stre­dená a dis­cip­li­no­vaná. Bo­jíš sa lásky, pre­tože sa ti zdá ne­pred­ví­da­teľná a ty veľmi ne­rada tr­píš. Mu­síš mať plán a preto ti láska ob­čas na­robí viac prob­lé­mov. Si veľmi opatrná a ne­zná­šaš, keď stra­tíš kon­trolu nad svo­jim ži­vo­tom. Ne­ná­vi­díš zly­ha­nie v ži­vote ani v láske a aj keď si re­a­lista, vieš si na­sa­diť ru­žové oku­liare a ne­chať sa opan­tať lás­kou.

Láska je pre teba in­ves­tí­ciou, kde ve­nu­ješ svoje úsi­lie, čas a preto po­tre­bu­ješ, aby si to ne­us­tále do­stá­vala na­s­päť.

View this post on Ins­ta­gram

Pink wa­ter and a kiss from you 💕 #coup­le­go­als

A post sha­red by Couple Go­als (@coup­le­go­als) on

Vod­nár

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože si prí­liš ne­tr­pez­livá na hra­nie ci­to­vých hier. Chceš ve­dieť, čo sa deje me­dzi te­bou a ním hneď te­raz. Ne­ná­vi­díš tú ne­prí­jemnú ne­is­totu, ktorú po­ci­ťu­ješ. Ale láska si vy­ža­duje čas, ktorý však ty ne­rada obe­tu­ješ na nie­koho, u koho ne­máš is­totu.

Vždy sa cí­tiš veľmi ne­isto a úz­kost­livo ak máš ísť s nie­kým na rande. Nie si si istá sama se­bou a ob­čas ne­vieš, čo od seba oča­ká­vať, preto nie­kedy ani nech­ceš ub­lí­žiť tomu dru­hému.

Ryby

Lásku od­há­ňaš, pre­tože máš až ne­uve­ri­teľné ne­re­a­lis­tické oča­ká­va­nia. Lásku de­fi­nu­ješ ako mo­týle v bru­chu a bla­že­nosť. Bo­jíš sa však, že ni­kdy ne­náj­deš ide­ál­neho par­tnera, ktorý ťa po­chopí a ocení tvoju in­di­vi­du­alitu. Nech­ceš, aby si bola vo vzťahu, kde nie si sama se­bou. Nech­ceš kla­sický vzťah, ale pl­no­hod­notný a ro­man­tický, ktorý vy­drží celý ži­vot.

Nech­ceš mať lásku ako všetci os­tatní a ne­chá­peš, ako je nie­kto vo vzťahu len so sa­moty. Si veľmi in­di­vi­du­álna osob­nosť, ktorá to isté oča­káva aj od toho dru­hého.

Komentáre