Ba­ran: 

Ni­kto s te­bou nechce ran­diť, pre­tože si až pri­veľmi spon­tánna. Vy­stra­šu­ješ všet­kých mu­žov na­okolo. Ni­kdy ne­ve­dia, čo majú od teba oča­ká­vať. Možno je to prvý krát úžasné ale ak budú s te­bou chcieť mať vážny vzťah, mu­síš byť spo­ľah­livá a dô­sledná.

Býk: 

Ni­kto nechce s te­bou ran­diť, pre­tože si pri­veľmi za­kla­dáš na ma­te­riál­nych ve­ciach. Páči sa ti, že veci vy­ze­rajú dobre, že ti ladí ná­by­tok v izbe, ale to, že stojí viac ako tvoja vý­plata pre teba nie je dô­le­žité. Te­šíš sa z lu­xusu a po­hod­lia a tak si o tebe ľu­dia mys­lia, že máš vy­soké ná­roky.

Blí­ženci: 

Ni­kto s te­bou nechce ísť na rande, pre­tože rýchlo me­níš ná­lady. Si šťastná, po­tom smutná, nad­šená, po­tom una­vená a znu­dená. A tvoje zmeny ná­lad vy­stra­šujú ľudí, ktorí by sa s te­bou chceli usa­diť.

zdroj: unsp­lash.com

Lev:

Ni­kto s te­bou nechce ísť na rande, pre­tože vždy mu­síš byť ty stre­do­bo­dom po­zor­nosti. Si na­ozaj tak se­be­istá, že ti ne­vadí, keď sa všetci dí­vajú len na teba. Lenže par­tner po tvo­jom boku nechce byť v tvo­jom tieni. Chce byť tvo­jim par­tne­rom a tvo­jim cen­trom po­zor­nosti.

Rak: 

Ni­kto s te­bou nechce ran­diť, pre­tože si prí­liš za­tvo­rená do seba. Stret­nu­tie s no­vým člo­ve­kom ťa desí. Dr­žíš sa len svo­jej sku­pinky ľudí, pre­tože ťa majú radi a si veľmi lás­kavá a sú­citná. No ke­dy­koľ­vek sa po­kúša nie­kto pre­lo­miť tento uzat­vo­rený múr, si veľmi opatrná.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Panna: 

Ni­kto s te­bou nechce ran­diť, pre­tože veľa roz­mýš­ľaš nad ve­cami. Pre­mýš­ľaš nad tým, akú správu po­slať, ako od­po­ve­dať ľu­dom na otázky, do­konca sa mu­síš ho­dinu roz­ho­do­vať o tom, aké jedlo si dáš na ve­čeru. Si veľmi po­zorná, a nie­kedy si mys­líš, že to čo ti ľu­dia po­ve­dali, sú klam­stvá. No ne­mu­síš toľko pre­mýš­ľať, stačí mať otov­rené srdce.

Váhy:

Ni­kto s te­bou nechce ísť na rande, pre­tože to chce v pod­state každý. Áno, si ako cho­diaci oxy­mo­rón. Ľu­dia si zvy­čajne mys­lia, že s te­bou ne­majú šancu.

zdroj: unsp­lash.com

Škor­pión:

Ni­kto s te­bou nechce ísť na rande, pre­tože máš až prí­liš veľký prob­lém dô­ve­ro­vať ľu­dom. Ne­chaj žiar­li­vosť tak, zís­kaj to naj­lep­šie zo vzťahu. Ni­kdy si ni­komu ve­dome ne­ub­lí­žila ale aj tak si vy­stra­šená. Ľudí una­vuje stále do­ka­zo­vať to, aby si im ve­rila. Chcú aby si ve­dela, že keď po­ve­dia, že ťa mi­lujú, bude to pravda.

Stre­lec: 

Ni­kto sa s te­bou nechce stret­núť, pre­tože si ako vie­tor. Máš slo­bod­ného du­cha a si ne­pred­ví­da­teľná, po­kiaľ ide o vzťah. Vzťahy na diaľku už vô­bec ni sú pre teba.

Ko­zo­ro­žec: 

Ni­kto  s te­bou nechce ran­diť, pre­tože tvoje štan­dardy sú tak vy­soké a ne­re­a­lis­tické. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa ne­bu­deš stre­tá­vať s ni­kým. Máš ide­a­li­zo­vaný ob­raz osoby, s kto­rou chceš byť ale nie si schopná uro­biť kom­pro­mis.

zdroj: unsp­lash.com

Vod­nár: 

Ni­kto s te­bou nechce ísť na rande, pre­tože si in­tro­vertka. Mô­žeš byť pla­chá a ti­cho ale to nie je preto, že sa ti nie­kto ne­páči, ale je to preto, že si to ty. Rada by si trá­vila chvíľu času sama ale to ne­zna­mená, že chceš byť stále sama. Rada by si si na­šla ta­kého par­tnera, ktorý tomu po­chopí.

Ryby:

Ni­kto sa s te­bou nechce stret­núť, pre­tože tvoj šarm je prí­liš veľký na to, aby to bola pravda. Si ume­lecky za­lo­žená a za­sní­vaná. Mi­lu­ješ módu ale mu­síš byť opatrná. Ľu­dia si o tebe mys­lia, že ta­kéto sprá­va­nie sa mení každý me­siac.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre