Ba­ran: 

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože si prí­liš ne­tr­pez­livá na hra­nie hier. 

Ne­ná­vi­díš tú „me­dzeru“ me­dzi roz­prá­va­ním a ran­de­ním. Keď máš šancu, rada ju hneď vy­uži­ješ. Ale po­čkaj, láska si vy­ža­duje čas.

Býk:

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože sa ni­kdy ne­sna­žíš do­siah­nuť kom­pro­mis.

Ako býk si ne­uve­ri­teľne tvrdo­hlavá. Máš ten­den­ciu vi­dieť veci len zo svojho po­hľadu. Ne­pri­púš­ťaš si iný ná­zor.

Blí­ženci:

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože vždy hľa­dáš niečo lep­šie. 

Na­miesto toho, aby si sa uspo­ko­jila s nie­kým, kto ťa má rád, ty nie si spo­kojná. Stále hľa­dáš niečo viac a viac.

Rak:

Od­há­ňaš od seba lásku svo­jou ne­is­to­tou. 

Si vždy za­me­raná na ne­do­ko­na­losti a svoje ne­dos­tatky. Ne­vieš sa z ni­čoho te­šíť a všetko ťa dep­ri­muje. No to takto ne­môže byť navždy.

zdroj: Photo by Edward Cis­ne­ros on Unsp­lash.com

 

Lev:

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože sa bo­jíš tvo­jej ceny. 

Ako zna­me­nie lev po­znáš svoju hod­notu veľmi dobre a tak sa bo­jíš, že skon­číš s nie­kým, kto si ťa ne­za­slúži. Si veľmi vy­be­ravá ak ide o par­tnera.

Panna:

Od­há­ňaš od seba lásku pre­tože vždy náj­deš niečo, čo ti ne­vy­ho­vuje a je zle. 

A to preto, lebo máš ur­čité zá­sady a nie si schopná opus­tiť svoju kom­fortnú zónu. Stále hľa­dáš len chyby, no mala by si sa za­me­rať na niečo iné.

Váhy: 

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože sa bo­jíš ub­lí­že­nia. .

Už si bola zra­nená a bo­jíš sa, že sa to stane znova. Z tohto dô­vodu si si po­ve­dala, že sa už ne­za­mi­lu­ješ a tak všet­kých od­mie­taš.

Škor­pión:

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože máš veľmi dô­verné prob­lémy. 

Ni­kdy nez­bú­raš svoje steny a vždy sa bu­deš pred kaž­dým uzat­vá­rať. Ne­dô­ve­ru­ješ ni­komu a to je chyba, mala by si mať člo­veka, ku kto­rému bu­deš úp­rimná.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec: 

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože prí­liš veľa roz­mýš­ľaš.

Máš ten­den­ciu si všetko prí­liš ide­a­li­zo­vať a z kaž­dého člo­veka uro­biť nie­koho do­ko­na­lého, ro­man­tic­kého a prí­liš dob­rého. No ob­čas mu­síš stáť no­hami na zemi.

Ko­zo­ro­žec:

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože ni­kdy nej­deš von. 

Ako vždy. Vy­mys­líš si vý­ho­vorku aby si ne­mu­sela ni­kam ísť a tak tr­číš doma. Za­tiaľ čo os­tatní sa za­bá­vajú, ty sa nu­díš doma. Zmeň to!

Vod­nár:

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože ne­dô­ve­ru­ješ mu­žom. 

Ako vod­nárka si veľmi cit­livá a ak ti ne­jaký muž ub­líži, ne­dô­ve­ru­ješ už ni­komu. No pravda je taká, že nie všetci muži sú rov­nakí.

Ryby:

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože máš ne­re­a­lis­tické oča­ká­va­nia.

Lásku si veľmi ide­a­li­zu­ješ a oča­ká­vaš veľké veci, no keď tie po­tom ne­prídu, si skla­maná. Buď pri­pra­vená na to, že v lásku sú aj zlé dni.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre